500 plus trafia do ZUS!

Prezydent RP dnia 21.10.2021 r. podpisał ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, co kończy cały proces legislacyjny i przenosi realizację programu rodzina 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Zmiany dotyczą także stosowania i realizacji przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do tego świadczenia.

Co się zmieni w kontekście koordynacji świadczeń?

Stan prawny do 31.05.2022 r.

Do dnia 31.05.2022 r. organem właściwym do obsługi wniosków 500+ w zakresie koordynacji świadczeń będzie Wojewoda. Oznacza to, że wnioski dotychczas złożone i realizowane np. na okres zasiłkowy 21/22, który trwa do 31.05.2022 r. rozpatrywać i rozstrzygać będzie Wojewoda właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Analogicznie wszystkie starsze wnioski o świadczenie 500+, które nie zostały jeszcze rozpatrzone w związku z przepisami o koordynacji także rozstrzygnąć musi Wojewoda. Realizować wypłaty w takich przypadkach do 31.05.2022 r. będzie Wójt/Burmistrz/Prezydent jak dotychczas.

Jednocześnie należy wskazać, że jeśli wniosek złożony zostanie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. (np. na nowo narodzone dziecko) i w grę wchodzić będzie koordynacja, to także organem właściwym do jego rozpatrzenia będzie Wojewoda. Zgodnie z ustawą od dnia 01.01.2022 r. nowe wnioski składać się będzie w ZUS wyłącznie w formie elektronicznej.

Zatem takie wnioski w okresie od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. ZUS przekaże do Wojewody w celu wydania rozstrzygnięcia na dotychczasowych zasadach. Realizatorem wypłaty dla takich wniosków złożonych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. będzie gmina.

500+ ZUS i koordynacja - zmiany w świadczeniu 500+ od 2022 r.
Zmiany w świadczeniu 500+ / źródło grafiki: logo ZUS

Stan prawny od 01.06.2022 r. – pełne kwoty!

Dla wszystkich wniosków 500+ złożonych na nowy okres zasiłkowy 22/23 zatem na okres od 01.06.2022 r. organem właściwym do rozstrzygania wniosków w zakresie koordynacji świadczeń (informacje przyznające, decyzje etc) będzie ZUS.

Co więcej od tego momentu bez względu na zasady pierwszeństwa koordynacji świadczeń ZUS będzie przyznawał pełną kwotę świadczenia na dane dziecko, czyli 500,00 zł miesięcznie.

Zasada ma ta być zgodna z prawem wspólnotowym, gdyż ustawodawca powołał się na brak przeciwwskazań do takiego rozwiązania, wyrażany w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Jak wskazano na etapie tworzenia ustawy:


Z ustalonej linii orzeczniczej TSUE wynika, że wykładnia przepisów prawa wtórnego z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z której wynikałoby, że przepisy o koordynacji zakazują państwu członkowskiemu przyznania osobie objętej przepisami o koordynacji ochrony przewidzianej w przepisach prawa krajowego szerszej niż ta, która została zagwarantowana na podstawie przepisów o koordynacji, byłaby sprzeczna z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Zatem ZUS od 01.06.2022 r. w przypadkach, gdy zastosowanie znajdą przepisy o koordynacji świadczeń będzie wypłacał pełną kwotę, bez względu na pierwszeństwo.

Wnioski o świadczenie 500+ na okres zasiłkowy 2022/2023 będzie można składać od dnia 01.02.2022 r.

Stan prawny od 01.06.2022 r. – dwóch aktorów!

Od 01.06.2022 r. zmieni się rola Wojewody w stosowaniu przepisów o koordynacji świadczeń. Jak wskazałem powyżej organem właściwym do wydawania rozstrzygnięć i wypłaty będzie ZUS ale w przypadku gdy zastosowanie będą miały przepisy o koordynacji, to na Wojewodę spadnie cześć zadań do realizacji wynikających z przepisów wspólnotowych.

Urzędy Wojewódzkie (po ewentualnym przekazaniu wniosku przez ZUS) będą kompletować dokumentację w celu ustalenia czy i w jakich okresach zastosowanie będą miały przepisy o koordynacji. Bedą odpowiedzialne za współpracę z instytucjami właściwymi innych państw taką jak m.in. wymianę informacji i rozliczanie; wnioskowanie i pozyskiwanie zagranicznych zasiłków rodzinnych na dzieci; przekazywanie, zgodnie z właściwością, wniosków o świadczenia wychowawcze zgłoszonych przez uprawnionych za pośrednictwem instytucji zagranicznych i otrzymanych przez Wojewodów w związku z udziałem w systemie elektronicznej wymiany danych.

Innymi słowy kompetencje związane z zastosowanie przepisów koordynacyjnych od 01.06.2022 r. ulegną podziałowi na Wojewodów i ZUS. Efekty tej współpracy mają usprawnić proces rozpatrywania wniosków o świadczenie 500+ na etapie koordynacji świadczeń. Ciekawe co przyniesie praktyka.

Przegląd pozostałych zmian w programie 500+

A. Organem właściwym co do nowo złożonych wniosków od dnia 01.01.2022 r. będzie ZUS. Wnioski złożone przed 31.12.2021 r. do dnia 31.05.2022 r. realizować i wypłacać będzie właściwy Wójt/Burmistrz/Prezydent.

B. Od 01.01.2022 r. wnioski będzie można składać jedynie w formie elektronicznej, za pomocą PUE ZUS, systemów teleinformatycznych banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo­‑kredytowych, systemów teleinformatyczny utworzonych przez ministra właściwego do spraw rodziny – Platforma Informacyjno­‑Usługowa Empatia. Jednym słowem „koniec papieru” i osobistego składania wniosków poprzez wizytę w urzędzie.

C. Brak wypłat w formie gotówkowej – przelew możliwy jedynie na wskazane konto bankowe.

D. Zmiana sposobu prowadzenia postępowań w sprawie 500+, postępowanie o świadczenie wychowawcze będzie prowadzone wyłącznie elektronicznie (pisma, informacje i decyzje będą przekazywane stronie postępowania wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu informacyjnym PUE ZUS ).

E. Nienależnie pobrane świadczenie 500+ będzie mogło być egzekwowane przez ZUS 2 lata wstecz. Stanowi to znaczącą i korzystną dla beneficjentów zmianę, gdyż dotychczas można było je egzekwować do 10 lat wstecz.

F. Uregulowania prawa do 500+ na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Przed wypełnieniem wniosku warto zapoznać się z przewodnikiem na temat tego jak poprawnie wypełnić wniosek w przypadku, gdy zastosowanie mają przepisy o koordynacji świadczeń. Udostępnił go ZUS i można zapoznać się z nim klikając tutaj.

O tym jak dodać dodatkowe załączniki do wniosku napisano tutaj. Po złożeniu wniosku jego status zweryfikujesz w odpowiedniej zakładce na stronie ZUS, co szerzej wskazano tutaj.

Na koniec musisz śledzić korespondencję przychodzącą na Twoim elektronicznym koncie w ZUS, co opisano tutaj. Pliki te są oficjalnymi publikacjami ZUS.

Swoją instrukcję na ten temat udostępniło także Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – szczegóły znajdziesz klikając tutaj.

Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest zgłaszanie wszelkich zmian, mających wpływ na pobierane świadczenie – o tym jak poinformować o zmianach ZUS więcej tutaj.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Możesz podziękować autorowi za twórczość w postaci symbolicznej filiżanki kawy.

96 komentarzy do “500 plus trafia do ZUS!

 1. Anna

  Mam pytanie – mąż pracuje w Norwegii I tam ma umowę o pracę, a ja z czwórką dzieci przebywam w Polsce. Jestem osobą bezrobotną. Jaki kraj ma pierwszeństwo wypłaty 500+ bo dostawaliśmy z Norwegii ale po pewnym czasie Norwegia stwierdziła, że to Polska powinna wypłacać i teraz Norwegia żąda zwrotu wypłaconych pieniędzy. Polska twierdzi, że Norwegia ma pierwszeństwo i na dodatek od czerwca 2021 po złożeniu wniosku 500+ cisza z polskiego urzędu i teraz znikąd nie dostaje 500+ani z Polski ani z Norwegii.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Aktywność zawodowa jednego z rodziców jest zawsze przed zamieszkaniem, zatem na podstawie tego co Pani napisała to Norwegia ma pierwszeństwo i powinna wypłacać pełną kwotę. Niemniej jednak dziwne, że nagle uznali, że się nie należy – być może Pani sytuacja zawodowa w jakiś sposób się zmieniła np. posiada Pani ubezpieczenie w KRUS, czy też prawo do zasiłku. Zasady znajdzie Pani na https://www.koordynacja500plus.pl/podstawowe-zasady-koordynacji

   Odpowiedz
 2. Marta

  Jak długo można czekać na odpowiedź od wojewody w sprawie 500+? Od czerwca 2021 do dnia dzisiejszego nie mam żadnej informacji ani nie są mi wypłacane pieniądze w Polsce.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Szanowna Pani Marto, może Pani napisać pismo / wezwanie do rozstrzygnięcia Pani sprawy przez Wojewodę. Jeśli odpowiedzi nie ma 2-3 miesiące to warto rozważyć wysłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru takiego pisma. Może Pani wskazać, że przekroczone zostały terminy wskazane w art. 35 oraz nie wykonano czynności wskazanych art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ponadto art. 60 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego także wskazuje termin załatwienia sprawy, który w niniejszej sprawie nie został dotrzymany. Z racji tego, że w sprawach koordynacyjnych, dotyczących świadczenia 500+ zniesiono instytucję ponaglenia, w przypadku nie rozstrzygnięcia Pani sprawy we wskazanym przez Panią terminie, kolejnym krokiem będzie skierowanie skargi na bezczynność organu (Wojewody) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (stosownie do art. 3 par. 2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), która zostanie wniesiona za pośrednictwem Wojewody. Sprawa powinna ruszyć.

   Odpowiedz
 3. Ania

  Mąż jest zatrudniony na statku należącym do norweskiej firmy. Z tą samą firma ma podpisany kontrakt. Statek posiada banderę kraju trzeciego czyli Wysp Bahama. Czy tutaj zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego? Wg mojej wiedzy nie, ale urzad wojewódzki twierdzi inaczej.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Anno, może zachodzić koordynacja. Wszystko zależy od dokumentacji, co do zasady obowiązuje prawo bandery, ale mamy do czynienia jeszcze z takim aspektem jak adres prowadzenia działalności przez armatora oraz gdzie odprowadzane są składki społeczne / względnie podatki. Jeśli UW twierdzi, że koordynacja jest to nie należy przypuszczać, że mają złą wolę w tym zakresie.

   Odpowiedz
  1. Aleksandra

   No właśnie mnie to zdziwiło, bo z ZUS dostałam info, że 500+ przyznany, a co z koordynacją??? Mam kasę jeszcze z Holandii…

   Odpowiedz
  2. Ela

   30.03 dostałam decyzję przyznającą 500+ na okres 2022/2023 i bardzo mnie to zdziwiło. Nie mamy pojęcia, jak to wszystko będzie teraz wyglądać. W kwietniu dostaliśmy świadczenie z Holandii.

   Odpowiedz
 4. Lena

  Witam mąż pracuje w Niemczech posiada druk a1 opłaca składki i podatki w Polsce , ja nie pracuje który kraj będzie wypłacać 500+ i rko?

  Odpowiedz
 5. Iwona

  Witam, 18.02.2021 r. otrzymałam decyzję z Urzędu z Poznania o przyznaniu 500plus na dzieci do 30.11.2021 r. ponieważ do tego czasu była ważna A1. W listopadzie 2021 r. doniosłam do gminy świeżą A1, która została przekierowania do Urzędu w Poznaniu i do dzisiaj brak decyzji i brak 500plus. Mąż jest kierowcą zawodowym, nie pobieramy świadczeń z innych państw. Mąż pracuje w polskiej firmie i ma w Polsce opłacane składki oraz meldunek. Czy same przekazanie A1 wystarczy? Czy powinien być złożony również nowy wniosek?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Iwono, nie ma potrzeby składania nowego wniosku na okres 21/22 czyli ten do 31.05.22 r. – po przesłaniu kontynuacji A1 UW w Poznaniu powinien Pani przedłużyć informacje o przyznaniu na okres od grudnia 21 r. do 31.05.2022 r. Czeka już Pani dość długo, sugeruje Pani napisać pismo / wezwanie do wydawania informacji przyznającej za okres od 01.12.2021 r. do 31.05.2022 r. przez Wojewodę, zgodnie z dostarczoną już, nową A1. Wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru takie pismo. Może Pani wskazać, że przekroczone zostały terminy wskazane w art. 35 oraz nie wykonano czynności wskazanych art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ponadto art. 60 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego także wskazuje termin załatwienia sprawy, który w niniejszej sprawie nie został dotrzymany. Z racji tego, że w sprawach koordynacyjnych, dotyczących świadczenia 500+ zniesiono instytucję ponaglenia, w przypadku nie rozstrzygnięcia Pani sprawy we wskazanym przez Panią terminie, kolejnym krokiem będzie skierowanie skargi na bezczynność organu (Wojewody) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (stosownie do art. 3 par. 2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), która zostanie wniesiona za pośrednictwem Wojewody. Sprawa powinna ruszyć. Proszę pamiętać też aby złożyć nowy wniosek na okres 2022/2023, który rusza od 01.06.2022 r. – może to Pani zrobić w ZUS, procedura opisana jest w tym artykule, który Pani skomentowała, Pozdrawiam

   Odpowiedz
 6. marta

  Mąż od 11 lat umowa o prace w Niemczech, mąż zameldowany w Niemczech
  Ja z dziećmi mieszkam w Polsce, jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, nie opłacam składek Krus ani nie jestem rolnikiem.

  Co roku składamy wniosek o 500+ , następnie wcześniej ROPS, poźniej Urząd Wojewódzki zajmuje sie wnioskiem w ramach koordynacji świadczen i w Polsce mamy odmowe przyznania 500+ , a co za tym idzie w Niemczech mamy przyznany i pobieramy Kindergeld

  Teraz wniosek złozony online do ZUS 01.02.22 i nie rozumiem teraz że mam otrzymywać tu 500+ ? Logicznym jest dla mnie że nie pobiera sie dwóch świadczen.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Marto, ze względu na zmianę przepisów przez Polskę, którą opisałem w komentowanym artykule. Niemcy prawdopodobnie (nie ma oficjalnej informacji jak się zachowają w takim przypadku) odejmą 500+ od 01.06.2022 r., więc zamiast pełnej kwoty otrzyma Pani różnicę pomiędzy pełnym niemieckim świadczeniem na dziecko, a 500+. Łączna kwota nie ulegnie zmianie. Póki co trzeba czekać jak zachowają się Niemcy.

   Odpowiedz
   1. Katya

    Niestety, dziś otrzymałam korespondencję z Familienkasse, w której powiadamiała, że od czerwca 2022r. przyznawać bedzie pełną wysokość świadczenia Kindergeld z automatu. Poprzednio Familienkasse raczej działała asekuracyjnie. Wolała przyznać świadczenie Kindergeld pomniejszone o 500+, a następnie na podstawie decyzji z UW zdecydować o wypłacie wyrównania. Jednocześnie, we wspomnianej korespondencji, Familienkasse powiadomiła o konieczności powiadamiania o zmianie sytuacji życiowej (przede wszystkim o podjęciu zatrudnienia przez małżonka). Wydaje się, że w związku z podobnymi zasadami jakie przyjęły ZuS i FK w przyszłości można spodziewać, że wiele osób korzystających z obu świadczeń (500 i Kindergeld) będzie borykać się ze spłatą jednego lub drugiego świadczenia.

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Pytanie zasadnicze – czy rodzic w Polsce jest aktywny zawodowo? Wydaje się, że nie i wtedy pełne kwoty, tak jak w przypadku RKO. Przy aktywności w Polsce raczej będą odliczać, zachowując idee przepisów wspólnotowych. Zatem osoby bezrobotne w Polsce wyjdą na tym korzystniej, aktywne zawodowo wprost przeciwnie.

    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Madzik, nie będzie odmowy, gdyż od 01.06.2022 r. świadczenie 500+ wypłacane jest przez PL bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa. Zachęcam do przeczytania całego artykułu, sprawa będzie jasna.

 7. cayo

  Mąż pracuje w Niemczech, natomiast ja pracuję w Polsce, nie pobieramy KG z Niemiec, mimo iż mamy do tego prawo. Przestałam składać wnioski ok 3-4 lata temu kiedy tylko podjęłam pracę w Polsce. Przez ostatnie 2 lata rozpatrywanie wniosku o 500+ trwało średnio 10 miesięcy, mimo moich ponagleń, częstych prawie cotygodniowych telefonów. Czy w tym roku, w związku z przeniesieniem 500+ do ZUS rozpatrywanie również będzie trwało aż tyle czasu? Czy wypłata nastąpi pomimo trwania rozpatrywania? Wniosek na nowy okres (01.06.2023) złożyłam 01.02.2022, a jego status do tej pory nie uległ zmianie. Czy coś w kwestii wypłat i rozpatrywania uległo zmianie?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Szanowna Pani, teoretycznie powinno być sprawniej – ZUS ma wydawać rozstrzygnięcia ad hoc i później kierować sprawę do UW, celem ustalenia okresów koordynacji, informowania o rozstrzygnięciach instytucji zagranicznej etc. Podobno pierwsze sprawy z zakresu koordynacji są rozstrzygane. Trudno powiedzieć o dokładnych terminach, bo niestety Ministerstwo nie udzieliło nam informacji na ten temat, pomimo kierowanego pisma. W każdym razie, jeśli nie otrzyma Pani rozstrzygnięcia w przeciągu 2-3 miesięcy to jest podstawa do wystosowania pisma w tej sprawie.

   Odpowiedz
 8. Magda

  Witam, mąż pracuje za granicą, ja natomiast odbywam staż z urzędu pracy w Polsce. W kwietniu zeszłego roku złożyłam wniosek o 500+ ( byłam zatrudniona, w połowie lipca zwolniłam się z pracy). We wniosku wpisałam, że nigdy nie pobieraliśmy i nie składaliśmy wniosku o świadczenie na dzieci za granicą. Dzisiaj po 11 miesiącach otrzymałam pismo od Wojewody, że mam 14 dni na przesłanie decyzji przyznającej bądź odmawiającej przyznania świadczeń za granicą, inaczej mój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Z tego co wyczytałam to wojewoda powinien rozstrzygnąć, które państwo ma pierwszeństwo do wypłaty świadczenia i w moim imieniu przesłać mój wniosek za granicę. Czy się mylę? Co powinnam zrobić, żeby przyznano nam świadczenie?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Magdo, musiałaby Pani sobie rozpisać swoją sytuację zawodową – wtedy gdy była Pani aktywna zawodowa (praca, staż) to pierwszeństwo było w Polsce. W momencie, gdy była Pani nieaktywna zawodowo to pierwszeństwo przechodzi na zagranicę. W okresie pierwszeństwa zagranicy, jak słusznie Pani wspomniała Wojewoda powinien przekazać wniosek za taki okres do właściwej instytucji tego kraju. Powinna Pani otrzymać taką informację. W Pani przypadku sugeruje na pewno odpisać na to wezwanie do uzupełnienia braków formalnych i dopełnić terminu. Wspomnieć, to co Pani napisała (iż nie składała Pani wniosku poza granicami RP / nie posiada Pani rozstrzygnięcia od zagranicznej instytucji właściwej i nie pobiera Pani żadnych świadczeń rodzinnych na dziecko z tego kraju). Jednocześnie może Pani wspomnieć, że skoro pierwszeństwo do wypłaty świadczeń za dany okres leży po stronie instytucji zagranicznej, to taki wniosek, Wojewoda powinien przekazać za pomocą elektronicznego systemu komunikacji EESSI do zagranicznej instytucji właściwej. Może pani spytać, czy procedura ta miała miejsce w Pani sytuacji i jakie są efekty tego przekazania. Ponadto za okres, w którym Polska jest krajem pierwszeństwa, Wojewoda może już wydać przyznanie i nie widzę tutaj podstaw do pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

   Odpowiedz
 9. Aleksandra

  Do tej pory składałam wniosek 500+ przez mBank, on szedł do GOPS, GOPS przesyłał info do wojewódzkiego, bo mamy zasiłek z Holandii jeszcze. Wszystko trwało kilka miesięcy i w końcu dostawałam kasę. A w tym roku ZONK – poszło przez mBank do ZUSu i już mam decyzję z ZUS, że przyznali mi zasiłek 500+ z Polski. Oczywiście do ZUS nie mogę się dodzwonić, żeby się dowiedzieć, czemu to nie poszło do koordynacji….

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Aleksandro, temat jest prosty – od 01.06.22 r. co do 500+ zmieniono zasady, o czym wspomniałem w komentowanym przez Panią wpisie. Bez względu na zasady wspólnotowe (ustalanie pierwszeństwa) PL będzie wypłacała całość. Jednocześnie zadanie przekazano ZUS. Po prostu obliczono sobie, że poprawna organizacja / realizacja tego zadania zwanego „koordynacja” kosztuje więcej, niż przyznawanie wszystkim osobom koordynacyjnym świadczenia w Polsce w pełnej kwocie. Instytucje zagraniczne też nie protestują, bo przynajmniej niektóre być może odliczą te kwoty z wypłacanych dotychczas Polakom i zaoszczędzą. I tutaj zaczynają się schody dla ludzi, którzy pobierają z zagranicy pełne kwoty, gdyż muszą zadbać o to, aby poinformować instytucje zagraniczne o rozstrzygnięciu w Polsce. Jeśli nie zrobią tego na czas, a instytucje zagraniczne dalej będą wypłacać całość jak do tej pory, a potem zechcą odliczyć polskie świadczenia, to narażają się na nienależnie pobrane świadczenia w tamtym kraju. Nie znaczy to, że nie ma koordynacji. Przyznanie wydawane jest ad hoc / z góry i dopiero później wniosek zostanie przekazany do UW, który to ma informować instytucje zagraniczne o przyznaniach i ewentualnie czynić dodatkowe ustalenia. Zapewne potrwa to bardzo długo, więc jeśli instytucje zagraniczne same z automatu nie zaczną odejmować 500+, jeśli taka będzie ich metoda postępowania, tylko czekać na informacje od UW w każdej ze spraw, to wiele ludzi będzie mieć problem z oddawaniem świadczeń poza granicami RP. Dlatego niezwykle ważne w tej sytuacji jest to, aby każdy znajdujący się w takiej sytuacji sam z siebie nawiązał kontakt z instytucją zagraniczną i przesłał im informacje o przyznaniu pełnej kwoty w Polsce. Wtedy uzyska odpowiedź w swojej sprawie.

   Odpowiedz
   1. Aleksandra

    Dziękuję za tak konkretną informację. Trochę mnie ta sytuacja poddenerwowała. Czyli zrobię skan informacji z ZUS i wyślę do instytucji w Holandii!

    Odpowiedz
 10. Ada

  Mój były mąż a ojciec mojego dziecka mieszka w Irlandii a ja z dzieckiem w Polsce. Niestety nie mam z nim dobrego kontaktu. W Polsce mówią że zachodzi koordynacja, i nie chcą płacić 500+. Co mogę zrobić?
  Jak to załatwić?
  PS. Jestem samotna matka

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Ado, w myśl przepisów koordynacji fakt rozwodu, czy też samotnego wychowywania nie ma większego znaczenia. Liczy się fakt, że jest to ojciec biologiczny dziecka. Od 01.06.2022 r. w kontekście 500+ temat powinien ulec poprawie, gdyż jak już wspomniałem PL będzie wypłacać bez względu na zasady pierwszeństwa. To co można zrobić w takiej sytuacji jest zależne od konkretnej sprawy, jest kilka rozwiązań. Istotne jest czy jest Pani aktywna zawodowo, czy nie. Można np. pisać „nie wiem” w pytaniach o koordynację przy składaniu wniosku, jeśli nie ma Pani potwierdzonych danych, że jakiś związek ojca dziecka z tą Irlandią jest i nie pobiera się stamtąd świadczeń na dzieci; można skontaktować się z właściwą instytucją w Irlandii aby odpowiedziała czy ojciec / Pani pobiera tamtejsze świadczenia na dzieci; jeśli tak wniosek jest przekazany do Irlandii zgodnie z zasadami pierwszeństwa to można monitorować, czy Wojewoda otrzymał odpowiedź na to przekazanie – jeśli mijają 2-3 miesiące od takiego przekazania i nie ma odpowiedzi z Irlandii, to można prosić Wojewodę o monit w tej sprawie etc. Rozwiązań jest wiele, ale trudno wskazać najbardziej właściwe dla Pani sytuacji, bez szczegółowych danych.

   Odpowiedz
   1. Ada

    Wiem tylko tyle, że ojciec dziecka tam mieszka i pobiera dla siebie socjale, gdyż nie chce mu się pracować. Na dziecko na pewno nie pobiera nic, gdyż nie ma aktu urodzenia, ponieważ syna urodziłam w Belgii. Ja pracowałam pół roku później nie pracowałam 4 miesiące. Teraz w kwietniu będę zakładać swoją firmę. Jestem zarejestrowana w urzędzie pracy ale nic mi się nie należy ponieważ przepracowałam pół etatu.

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Na podstawie tego co Pani napisała, to wniosek powinien zostać przekazany do Irlandii zgodnie z zasadami pierwszeństwa, zatem jeśli został przekazany to można monitorować, czy Wojewoda otrzymał odpowiedź na to przekazanie – jeśli mijają 2-3 miesiące od takiego przekazania i nie ma odpowiedzi z Irlandii, to można prosić Wojewodę o monit w tej sprawie etc., aż do uzyskania odpowiedzi z Irlandii – jeśli przyznają to środki powinny trafić do Pani, jeśli nie to w przypadku odmowy przyznania w Irlandii pierwszeństwo przejdzie na Polskę. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku nic się nie działo, to można wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pismo z prośbą o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy. Może Pani wskazać, że przekroczone zostały terminy wskazane w art. 35 oraz nie wykonano czynności wskazanych art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ponadto art. 60 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego także wskazuje termin załatwienia sprawy, który w niniejszej sprawie nie został dotrzymany. Z racji tego, że w sprawach koordynacyjnych, dotyczących świadczenia 500+ zniesiono instytucję ponaglenia, w przypadku nie rozstrzygnięcia Pani sprawy we wskazanym przez Panią terminie, kolejnym krokiem będzie skierowanie skargi na bezczynność organu (Wojewody) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (stosownie do art. 3 par. 2 pkt 8 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), która zostanie wniesiona za pośrednictwem Wojewody. Sprawa powinna ruszyć.

  2. Ola

   Ja otrzymałam Child Benefit z Irlandii, dlugo czekałam, ponaglałam UW, potem sama pilnowałam sprawy gdy wniosek dotarł do Irlandii, były mąż pracuje w Irlandii około 13 lat,nigdy wcześniej zasiłku w Irlandii nie pobierałam i nadpłacili mi za siedem lat w stecz ,więc warto było czekać, teraz otrzymuje raz w miesiącu z Irlandii.

   Odpowiedz
 11. Ada

  Wcześniej mi Pan odpisał, że od 1 czerwca i tak Polska będzie przyznawać 500+ nie zależnie od koordynacji czy w moim przypadku też? I jeśli założę swoją działalność to polepszy to na moją korzyść?
  I jeszcze takie pytanie, jeśli nie znam bylego męża PPSa to jak i do jakiej instytucji mogę się zwrócić w Irlandii?

  Odpowiedz
   1. Ada

    Składałam też o zasiłek rodzinny, ale niestety nie otrzymuje, ponieważ nie mam decyzji z koordynacji 500+ który od sierpnia jest złożony.
    Dziekuje za odpowiedzi. Pozdrawiam serdecznie.

    Odpowiedz
 12. Przemek

  Witam. Pracuję i mieszkam w irlandii. Pobieram child benefit 140 euro na 1 dziecko. Natomiast moja narzeczona musiała wyjechac do Polski z powodów zdrowotnych. Czy przysługuje jej dodatek 500+? Czy trzeba zrezygnować z child benefit zeby w polsce otrzymywać 500+? Dziękuję za wszelka pomoc.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Panie Przemku, jeśli narzeczona tylko zamieszkuje w Polsce to póki co (do 31.05.2022 r.) nie ma potrzeby składania wniosku. W przypadku gdy podejmie pracę w PL lub Pan ją straci w IE, a dziecko mieszka w Polsce to wtedy należałoby składać wniosek już teraz na obecny okres zasiłkowy 21/22, który trwa do 31.05.2022 r. Inaczej ma się sytuacja w odniesieniu do wniosku 500+, który już też można składać, ale na okres 22/23, czyli od 01.06.2022 r. Jeśli w czerwcu i później narzeczona i matka dziecka będzie dalej zamieszkiwać w Polsce to sugeruje złożyć taki wniosek w ZUS – niemniej jednak lepiej poczekać do czerwca. Od 01.06.22 r. PL będzie wypłacać 500+ bez względu na zasady pierwszeństwa (które wskazują w Pana przypadku, że pierwszeństwo do pobierania jest w Irlandii), zatem jeśli koordynacja będzie istniała po 01.06.22 r. – czyli narzeczona lub/i dziecko będzie zamieszkiwać dalej w PL to taki wniosek należy wtedy złożyć. W przypadku, gdy do 01.06.2022 r. nastąpi powrót narzeczonej względnie dziecka do IE (wszyscy tam będziecie) to wniosku składać nie należy.

   Odpowiedz
 13. Ewelina

  Witam, u mnie rodzinne i 500 + wstrzymane – ojciec dziecka mieszka w Anglii. Dziecko urodziło się i mieszka ze mną w Polsce. Ma on zasądzone alimenty i jest pozbawionych praw rodzicielskich. Słusznie mam wstrzymane? Ja już nie wiem co robić, dzwonie tłumaczę. Bezskutecznie.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Jeśli nie ma Pani aktualnych informacji na temat ojca dziecka, to po prostu sugeruje wszędzie wpisywać „nie wiem” – prawdopodobnie UK. W takim przypadku nie powinno być koordynacji, jeśli Wojewoda też nic nie wie + nie są pobierane tam świadczenia na to dziecko, a zapewne nie są. Wszystkie inne możliwe kroki, jeśli sprawa się przedłuża są już opisane nawet pod tym artykułem, można też wygenerować gotowe pismo przyspieszające sprawę: https://www.koordynacja500plus.pl/generator-pism zachęcam do lektury i życzę miłego dnia.

   Odpowiedz
 14. Aga

  Mój mąż w zeszłym roku pracował w Danii. Umowę o pracę miał do końca stycznia 2022 ale już w październiku złożył wypowiedzenie. Od czerwca do października miałam wstrzymane świadczenie, jednak w listopadzie dostałam decyzję z Gdańska, że przyznają świadczenie do stycznia 2022. Od lutego znowu mam wstrzymaną wypłatę świadczenia. Ja pracuję w Polsce. Nie rozumiem jak to z tą koordynacją wychodzi.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Agnieszko, jeśli już nie ma związków z żadnym z krajów koordynacyjnych, to UW powinien odesłać wniosek do Pani Gminy i to ona powinna podjąć rozstrzygnięcie – przyznać świadczenie od lutego 22 r.

   Odpowiedz
 15. Kasia

  Dzień dobry,
  Od kilku lat pobieramy kindergeld z Niemiec (mąż pracuje na umowę o pracę w Niemczech, ja jestem nieaktywna zawodowo). Ja z dziećmi mieszkamy w Polsce. Ostatnio złożyłam wniosek o świadczenie rodzinne do ZUS na okres od czerwca 2022 do 2023. Po kilku dniach otrzymałam od ZUS decyzję o przyznaniu świadczenia na dzieci. Proszę o informację czy coś jest nie tak? Zawsze dostawaliśmy odmowę i dlatego pobieraliśmy w całości zasiłek kindergeld z Niemiec.
  Proszę o odpowiedź

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Kasiu, wszystko jest w porządku, gdyż od 01.06.22 r. zmieniają się przepisy co do koordynacji 500+, o czym może Pani szczegółowo przeczytać w komentowanym artykule. Prawdopodobnie jako osoba nieaktywna zawodowo będzie Pani pobierać pełną kwotę zarówno z Polski jak i z Niemiec, chociaż wszystko zależy tutaj od strony niemieckiej.

   Odpowiedz
 16. Aneta

  Mam poniekąd kuriozalną sytuację. Od 2016 roku kiedy weszło u nas 500+, a mąż złożył w Niemczech wniosek o kindergeld nie otrzymaliśmy na dzieci znikąd żadnego świadczenia. Ja jestem nieaktywna zawodowo, zarejestrowana w UP. Mąż prowadził działalność w Niemczech aż teraz okazało się, że działalność ma zawieszoną. Ciężko, a wręcz niemożliwe jest się dowiedzieć dlaczego( dwa lata lockdown). W familienkasse tez nie uzyskaliśmy żadnych informacji. Nawet prawnik który pisze w naszym imieniu zapytania niczego nie wskórał. Co roku składałam wnioski w Polsce o 500+ i zawsze decyzja odmowna była. Chociaż nigdy dzieci nic nie dostały. Starsza córka jest już pełnoletnia. Czy mamy szansę na odzyskanie pieniędzy naszych dzieci? Czy jest w ogóle jakaś wymiana informacji pomiędzy krajami bo szczerze w to wątpię.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Aneto, rozwiązań jest kilka, a sprawa dość prosta. Przede wszystkim zgodnie z zasadami pierwszeństwa, w momencie gdy Pani była nieaktywna zawodowo i zamieszkiwała z dziećmi w PL, a ojciec dzieci prowadził DG w DE (jeśli były odprowadzane składki społeczne z tego tytułu w myśl tamtejszych przepisów) to pierwszeństwo do wypłaty świadczeń na dzieci – w tym 500+ było w Niemczech. W związku z niniejszym należy ustalić, czy były w DE okresy składkowe podczas prowadzenia tej DG w DE – w tym w okresie zawieszenia takiej DG – w Polsce w przypadku zawieszenia DG składek społecznych nie ma, być może w Niemczech (przypuszczam, że tak) jest tak samo w takim wypadku. Dlatego należy ustalić w familienkasse czy takie okresy składkowe podczas zamieszkiwania ojca dzieci w DE były. Może to spróbować zrobić Pani sama, ewentualnie do tego wziąć informacje, że nic nie przyznają / nic nie wypłacili w DE i odmawiają wypłaty od 2016 r. Może także wystosować pismo do Wojewody, aby w związku ze złożonymi polskimi wnioskami od 2016 r., które pierwotnie rozstrzygnął odmownie (podejrzewam, że była to odmowa dodatku dyferencyjnego) podjął próbę weryfikacji tego rozstrzygnięcia gdyż nie otrzymała Pani od 2016 r. świadczeń z DE, gdyż wg strony niemieckiej te się Państwu nie należą (nie było składek społecznych od DG / zawieszenie etc. – w zależności od sytuacji). Instytucja polska powinna podjąć próbę kontaktu z instytucją DE i spytać o ich rozstrzygnięcia co do Pani wniosków + o okresy składkowe ojca dzieci w DE. Na tej podstawie, w zależności od odpowiedzi jak najbardziej istnieje możliwość uchylenia odmów i przyznania 500+ w Polsce, gdy to co Pani wstępnie napisała się potwierdzi.

   Odpowiedz
   1. Aneta

    Witam serdecznie znowu. Otóż za Waszą poradą udało mi się odzyskać na córkę za cały okres 2021/2022. Tak się złożyło, ze w tym czasie dostałam odmowę dodatku dyferencyjnego (nie wnioskowałam) i od tego pisma się odwołałam. Jednocześnie pisałam dwa pisma, pierwsze w maju o wyjaśnienie i „ruszenie” sprawy świadczeń na dzieci. A w lipcu o przyznanie warunkowe świadczeń z powodu przewlekłości, czasu oczekiwania. Jak się okazało obydwa pisma zaginęły. Nikt nic nie wie. Spędziłam kilkanaście godzin żeby uzyskać jakieś informacje przez telefon bo zazwyczaj jestem 20-18 w kolejce. We wrześniu okazało się, że dotarła do nas ankieta! W końcu. Mąż wypełnił, odesłaliśmy i została odebrana. Po około miesiącu dodzwoniliśmy się do FK i tam poinformowano, ze telefonicznie niczego się nie dowiemy i mamy dowiadywać się o postępie u nas. Jak się jednak okazało pani urzędniczka sprawdziła, powiedziała, że nic nie ma i ze mamy czekać dalej ewentualnie sami sobie załatwić sprawę ze stroną niemiecką. I że żadne warunkowe świadczenia nie będą płacone bo oni wysyłali nam odpowiedzi na wnioski i miałam dwa tygodnie na odwołanie się…. Na dodatek stwierdziła, że jeśli strona niemiecka im napisze, że ignorowaliśmy ich ankiety i nie odpowiadaliśmy to ze strony polskiej też nie wypłacą na dzieci. Czy to prawda bo ankietę dostaliśmy dopiero po zapytaniu naszego urzędu. Czy mam pisać o wypłatę warunkową w związku z tym, ze tamtych pism urząd rzekomo nie dostał? Ja mam zwrotne potwierdzenia odbioru z ich strony. Czy oni sobie drwią z nas? Sama już nie wiem. Zapomniałam dodać, ze w jednej z rozmów z urzędniczką doradziła mi żeby dosłać na maila to pismo które zaginęło (jeśli posiadam). Oczywiście mam i dosłałam. Tylko z systemu przyszła informacja, najpierw o miękkim odbiciu (poczta mailowa wtedy ponawiała próby dostarczenia) i po dwóch dniach kolejne info tzw. twarde odbicie czyli, że nie udało się dostarczyć na ich skrzynkę. W kolejnej rozmowie tel. o tym wspomniałam. I później właśnie dostałam pismo z UW o przekroczonych terminach. Zwykłe, nawet nie polecone. O którym po kolejnej próbie uzyskania informacji oni nie mieli pojęcia, że zostało takie wysłane. Co mam o tym myśleć? Zwykłe zbywanie baby bo może da sobie spokój? Przeprasza, że tyle napisałam. Ale nie mam pojęcia co dalej z tym zrobić.

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Pani Aneto, podała Pani zbyt mało informacji, aby jednoznacznie zabierać głos w dość skomplikowanej sprawie, ale na podstawie tego co Pani napisała, domyślam się, że jest Pani nieaktywna zawodowo (przynajmniej była w tamtym okresie do 31.05.2022 r.), zatem pierwszeństwo co do świadczeń na dzieci – w tym 500+ było w Niemczech. W związku z powyższym właściwy Wojewoda słusznie odmówił dodatku dyferencyjnego w Polsce (nie potrzeba wnioskować o dodatek dyferencyjny – tak wniosek nie istnieje sam w sobie, a odmowa takiego dodatku jest naturalną konsekwencją złożonego wniosku o 500+). Nie widzę tutaj podstaw do odwołania się, ale oczywiście takie prawo przysługuje nawet w najbardziej oczywistych sprawach i po odwołaniu wniosek z aktami powinien trafić do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jako organu odwoławczego w koordynacji 500+ do 31.05.22 r. Ministerstwo po przekazaniu akt powinno odnieść się do Pani odwołania. Jednocześnie po wydaniu odmowy dodatku dyferencyjnego Wojewoda za pomocą systemu wymiany informacji EESSI powinien przekazać Pani wniosek zgodnie z pierwszeństwem do Niemiec i data złożenia wniosku w Polsce powinna być uwzględniona w decyzji niemieckiej. W decyzji o odmowie dodatku dyferencyjnego lub w osobnej decyzji „tymczasowej” powinna być informacja o przekazaniu wniosku do właściwej instytucji w DE. Jeśli otrzymali Państwo wniosek lub ankietę do wypełnienia to wydaje się, że takie przekazania także nastąpiło. Po wypełnieniu i odesłaniu FK ma kilka miesięcy na wydanie rozstrzygnięcia w sprawie. Dopiero po tej decyzji jest miejsce na dalsze, ewentualne kroki z Państwa strony. Na tę chwilę nie widzę potrzeby wnioskowania o tymczasowe przyznanie, bo sprawa jest już w toku i albo DE przyzna pełne kwoty, albo odmówi – wtedy pierwszeństwo przejdzie na Polskę i to nasz kraj powinien wypłacić świadczenie 500+ i w takiej sytuacji uchylić odmowę dodatku dyferencyjnego. Zalecam zatem cierpliwość. Poniższe wpisy powinny rozjaśnić Pani tę procedurę: https://www.koordynacja500plus.pl/wnioski-polskie/ https://www.koordynacja500plus.pl/druki-zagraniczne/ https://www.koordynacja500plus.pl/dodatek-dyferencyjny/

    2. DagaZ

     Ja zawsze pisząc pisma do FK po pierwsze je skanuje i wysyłam e-mailem, a później listem poleconym. Gdy nie otrzymuje długo wiadomości, to kopiuję e-mail i proszę o wyjaśnienie czy doszła korespondencja. Piszę do skutku, aż dostanę od nich odpowiedź papierową.

 17. Paulina

  Czy w moim przypadku zachodzi koordynacja, jeśli mąż prowadzi spółkę cywilną w Polsce, jednak większość zleceń wykonuje na terenie Niemiec? ( Podatki i ZUS opłacane w Polsce). Skladajac w poprzednich latach wniosek Panie w gminie doradzały wypełniać tak jakby mąż pracował w Polsce

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Należałoby dowiedzieć się czy jest w posiadaniu druku A1 ZUS, jeśli tak to koordynacja zachodzi. Jeśli nie to można przyjąć, że jej nie ma. Sam rodzaj i forma aktywności zawodowej nie ma tutaj większego znaczenia.

   Odpowiedz
 18. Anna

  Witam pracujemy z mężem w Niemczech i mieszkamy w Polsce, które państwo ma pierwszeństwo wypłacenia rodzinnego?

  Odpowiedz
 19. Iza

  Mąż pracuje za granicą w Niemczech, skąd pobieramy kindergeld. Ja do tej pory byłam bezrobotna w Polsce, od niedawna zaczęłam pracę. Gdzie muszę pierw zgłosić zmiany by otrzymać dodatek deferencyjny z Niemiec. Czy pierw przez bank złożyć wniosek o 500+ czy do Niemiec o zmianach?

  Odpowiedz
 20. Daria

  Witam serdecznie. Mam przyznany zasiłek norweski na dzieci, ponieważ ja nie jestem aktywna zawodowo w Polsce, były mąż jest aktywny zawodowo w Norwegii. W Polsce otrzymuję dodatek dyferencyjny. W tym roku zlożyłam wniosek o 500 plus w Polsce po to, aby znów mieć na papierze potwierdzenie z Urz. Wojewódzkiego, że zachodzi koordynacja i należy pobierać zasiłki z Norwegii. Oczywiście we wniosku wpisałam, że ojciec dzieci pracuje w Norwegii i stamtąd otrzymujemy zasiłki. Tymczasem ZUS wydał decyzję przyznającą 500 plus w Polsce. Byłam w Zusie, pani z ZUS-u kompletnie nie zorientowana w temacie. Najpierw powiedziała, że należą mi sie zasiłki z Norwegii i z Polski, potem, że mam prawo wybrać, z którego kraju chcę pobierać zasiłki, a potem zaczęła czytać instrukcję, że w takim przypadku wniosek jest wysyłany do Wojewody, który wydaje decyzje bądź stwierdza, że zachodzi koordynacja, nie potrafiła już wyjaśnić dlaczego ZUS od razu taką decyzję wydał. Co mam teraz zrobić? Nie chcę otrzymywać zasiłków podwójnie, bo już wiem z jakimi problemami to się wiąże w przyszłości.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Wszystko jest opisane w komentowanym przez Panią artykule, zachęcam do zapoznania się z nim. Jak już wspomniano, od 01.06.22 r. PL wypłaca pełne kwoty. Musi Pani poinformować NAV o przyznaniu i oczekiwać co zrobią z tym faktem. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 21. Karola

  Witam, mój mąż na podpisany kontrakt w Niemczech, ale od ponad pół roku przebywa w Polsce na urlopie bezpłatnym. Złożyłam wniosek o 500 + w listopadzie sprawą zajął się wojewoda. Dostałam odmowę, ponieważ jestem nieaktywna zawodowo, i że pierwszeństwo do wypłacana zasiłków mają Niemcy. Jakie są szanse jeżeli w chwili obecnej nie pracuje za granicą?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Dzień dobry, przede wszystkim musi Pani uwzględnić podstawową zasadę, żeby zgłaszać każdą zmianę właściwym urzędom. W przypadku urlopu bezpłatnego w Niemczech prawdopodobnie nie są opłacane składki społeczne (emerytalno – rentowe) – podobnie jak jest to w Polsce, dlatego przede wszystkim musi się Pani tego dowiedzieć w tej konkretnej sprawie. W przypadku, gdy tych składek w Niemczech nie ma, a mąż zamieszkuje obecnie w Polsce, to na pewno pierwszeństwo za ten okres przejdzie na Polskę (jeśli w ogóle zastosowanie będą miały przepisy o koordynacji). Sugeruję zatem poinformować właściwy dla Pani Urząd Wojewódzki o zmianach w tym zakresie tj. od kiedy mąż przebywa na urlopie bezpłatnym w DE i przebywa w Polsce. Wojewoda zweryfikuje fakty i ewentualnie zmieni rozstrzygnięcie. Jeśli wcześniej była świadczona praca w DE, to instytucja niemiecka powinna odpowiedzieć na to przekazanie wniosku, wysyłając do Pani swój wniosek – może to także Pani zrobić sama, szerzej tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/kwota-kindergeld-w-2022-roku Proszę także pamiętać o złożeniu wniosku w ZUS na nowy okres zasiłkowy w kontekście 500+ tj. od 01.06.22 – jeśli jeszcze go Pani nie złożyła.

   Odpowiedz
 22. Klaudia

  Witam, od 1 sierpnia mąż, który jest kierowcą zawodowym w polskiej firmie na polskiej umowie przechodzi na umowę niemiecką w tej samej firmie. Ja z dzieckiem pozostaje jako bezrobotna w Polsce, mąż też mieszka w Pl tylko jako kierowca jeździ Polska-Niemcy, czy w takim przypadku kiedy mamy przyznanie świadczenie już przez ZUS do przyszłego roku będziemy mieli prawo pobierać 500+ w Pl? Czy po zgłoszeniu o zmianie umowy o pracę męża wniosek trafi pod koordynację?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Klaudio, jeżeli chodzi o świadczenie 500+ to od 01.06.22 ZUS przyznaje pełne kwoty bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa, więc 500+ będzie Pani wypłacane w pełnej kwocie. Oczywiście zaistnienie koordynacji tzn. fakt zatrudnienia męża w DE powinna Pani do ZUS zgłosić, co można uczynić w sposób opisany tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/Pismo-oswiadczenie-ogolne-do-ZUS Jednak nie będzie to miało wpływu na wypłaty ze strony Polski. Pozytywem może być fakt, że Niemcy prawdopodobnie także będą wypłacały Pani pełną kwotę, gdyż oni respektują wspólnotowe zasady pierwszeństwa. Wyjdzie to zatem jeszcze korzystniej. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 23. Alina

  Witam, mój mąż pracuje w Niemczech. Ja jestem na rencie chorobowej. Mieszkam w Polsce. Mąż mieszka za granicą. Płaci tam wszystkie podatki, ma ubezpieczenie itd. Czy mi się należy Kindergeld z Niemiec, czy z Polski? Jak to jest? Dziękuję z góry za odpowiedź.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Alino, pierwszeństwo w tym przypadku mają Niemcy – praca zarobkową jest przed rentą w myśl przepisów wspólnotowych. Zatem należy się pełen Kindergeld z Niemiec i do tego całe 500+ z Polski, ze względu na opisywany już wyjątek związany z przyznawaniem przez ZUS pełnych kwot w koordynacji 500+ od 01.06.2022.

   Odpowiedz
 24. Jowita

  Dzień dobry, mam pytanie dot. decyzji odmawiającej prawa do świadczenia wychowawczego wydanej przez urząd wojewódzki. Niemiecki urząd Familienkasse niesłusznie pomniejszył świadczenie o wartość 500+. Wiemy, że nie spełniamy przesłanek, które uprawniają nas do świadczenia 500+ wg zasad koordynacji. Świadczenie 500+ zostało przyznane przez ZUS od czerwca 2022, a we wniosku dla ZUS złożonym w maju 2022 poinformowaliśmy o pracy ojca w Niemczech. Familienkasse w celu wypłaty wyrównania Kindergeld prosi o decyzję z właściwego urzędu wojewódzkiego. Jak długo (szacunkowo) twa rozpatrzenie sprawy przez Małopolski Urząd Wojewódzki? Po jakim czasie od złożenia wniosku w ZUS z informacją o pracy drugiego rodzica w Niemczech można spodziewać się decyzji z urzędu wojewódzkiego? Czy bezpieczniej jest w przyszłości nie składać wniosku o świadczenie 500+? A jeśli tak, to jest inny sposób na udowodnienie Familienkasse braku prawa do świadczenia 500+ niż decyzja odrzucająca z UW (którą chyba można uzyskać jedynie po złożeniu wniosku do ZUS)? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź i pozdrawiam!

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Jowito, od 01.06.2022 r. Polska wypłaca pełną kwotę 500+ bez względu na zasady pierwszeństwa, co szeroko zostało opisane w powyższym wpisie – zachęcam do lektury. Innymi słowy należy zawsze składać wniosek o świadczenie 500+ w Polsce. Jeśli jest Pani nieaktywna zawodowo w Polsce to z Niemiec na tę chwilę także będzie wypłacana pełna kwota (zgodnie ze wspólnotowymi zasadami pierwszeństwa, o których Pani wspomina). W przypadku aktywności zawodowej w Polsce Niemcy wypłacą dodatek dyferencyjny, a nie pełną kwotę. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 25. Tomasz

  Witam serdecznie, pracuję w Niemczech i pobieram cały Kindergeld. Żona nie jest aktywna zawodowo – zajmuje się dziećmi, czy należy się też 500plus w Polsce?

  Odpowiedz
 26. Anna S.

  Dzień dobry, mam problem ze świadczeniami rodzinnymi. Wróciłam z dziećmi do Polski na stale w lipcu. Mąż był 2 miesiące z nami w Pl, nie pracował. Ale zdecydował, że wróci do Anglii pracować. Wysłałam wniosek o 500plus na dwójkę dzieci w lipcu. 500plus zostało mi przydzielone, ale teraz dostałam list od urzędu wojewódzkiego, żeby wypełnić oświadczenie, które z państw będzie właściwe do pobierania świadczeń rodzinnych. Ja pobieram od sierpnia świadczenie pielęgnacyjne w wys. 2119 zł, gdyż opiekuje się moim tatą. Mąż jest zatrudniony w Anglii i ma zarobki dużo wyższe niż ja. W oświadczeniu muszę wpisać zarobki męża. I teraz mam pytanie: które państwo będzie właściwe według urzędu wojewódzkiego do pobierania świadczeń 500plus?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Anno, przede wszystkim należy wskazać, że w przypadku UK i Brexitu obowiązują już inne zasady, co krótko ale precyzyjnie opisałem w tym wpisie: https://www.koordynacja500plus.pl/brexit-w-kontekscie-koordynacji-swiadczen/ W Pani przypadku najlepiej precyzyjnie wskazać datę powrotu całej rodziny do Polski w formacie dzień – miesiąc – rok i jeśli następnie po dwóch miesiącach nastąpił powrót do UK ojca dzieci, a przez te dwa miesiące zarówno jego jak i Panią nie wiązało z UK nic (np. zasiłek dla bezrobotnych z UK czy też stosunek pracy lub inne tego typu świadczenia podlegające składkom emerytalno – rentowym) to elementu koordynacji w Pani sprawie w ogóle nie ma. Zalecam zatem wypełnienie dokładnego oświadczenia w ten sposób, aby właściwy Urząd mógł to odpowiednio ocenić. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
   1. Anna S.

    Dziękuję bardzo za odpowiedź. Przeczytałam wskazany artykuł. Tylko nie bardzo rozumiem co to znaczy, że koordynacja nie zachodzi. Czyli należy nam się 500plus w Polsce w tej sytuacji, a z Anglii child benefit nie?

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Pani Anno, jeśli na podstawie uzupełnionych przez Panią informacji – o których napisałem powyżej, właściwy Urząd stwierdzi brak koordynacji, to pobieranie świadczenia 500+ będzie odbywało się wyłącznie na podstawie przepisów krajowych. Nie będzie przeszkód do pobierania 500+ w Polsce.

 27. Agnieszka J.

  Dzień dobry, piszę do Państwa bo wiem, że są Państwo rzetelnym źródłem informacji, a przeszukując cały internet nie znalazłam niestety odpowiedzi na moje i mojego męża pytanie. Mąż pracuje w Niemczech na umowę o pracę w związku z czym pobieramy z Niemiec świadczenie kindergeld. W związku z koordynacją 500 plus i wszelkimi rozporządzeniami, które weszły w życie z dniem 01.06.2022r pobieramy również 500 plus, ponieważ ja pozostaję nieaktywna zawodowo, a mieszkamy wszyscy w Polsce. Zastanawiamy się z mężem, czy jeśli mąż pracując ciągle w Niemczech zdecydowałby się dodatkowo założyć działalność w Polsce bez odprowadzania składek ZUS (bo według prawa jeśli na terenie UE bądź Szwajcarii takie składki są odprowadzane z tytułu pracy to zakładając działalność w Polsce omija go przymus rozliczaniem się z ZUS). To czy w takim przypadku Niemcy uznają tą polską działalność za aktywność zawodową i tym samym osiąganie tutaj zarobków i zacznie wypłacać tylko dodatek dyferencyjny KG czy jednak jeśli nie będzie rozliczał się z ZUS-EM pozostanie wszystko bez zmian czyli kindergeld i 500 plus będzie wypłacane w pełnej kwocie?
  Bardzo Dziękuję Państwu z góry za odpowiedź i Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Agnieszko, na wstępie dziękuję za miłe słowa pod naszym adresem! W opisanej przez Pani sytuacji, wątpliwości są niestety słuszne. W przypadku gdy będzie umowa o pracę w DE i działalność gospodarcza w PL to składki społeczne będą odprowadzane w dwóch systemach i w takim przypadku pierwszeństwo będzie w Polsce (zdecyduje miejsce zamieszkania – Polska). Wtedy FK pomniejszy KG i przyzna wyłącznie dodatek dyferencyjny. Inną kwestią jest późniejsze ustalenie kraju, którego ustawodawstwo jest właściwe w kwestii ubezpieczenia społecznego. W przypadku prowadzania DG i prac związanych z nią na terenie DE, prawdopodobnie wymagany byłby druk A1 ZUS, świadczący o delegowaniu z Polski, co w tej sytuacji przesądza o pierwszeństwie naszego kraju. Ostateczną decyzję w tej kwestii (Pani indywidualnej sprawie) podejmie FK, więc oczywiście można próbować, niemniej jednak podczas mojej kilkuletniej pracy w instytucji właściwej nie spotkałem się z sytuacją, aby w takim przypadku FK uznała swoje pierwszeństwo. Wszystko zależy też od tego, czy warto podjąć takie ryzyko, ewentualnego pomniejszenia KG – jeśli miałaby to być opłacalna działalność gospodarcza to oczywiście można zaryzykować – w Polsce 500+ przysługuje od 01.06.22 bez względu na zasady pierwszeństwa, a instytucja niemiecka podejmie suwerenną decyzję. Ważne, by w porę poinformować FK o takiej sytuacji (rozpoczęciu jednocześnie DG w Polsce i pracy na umowie w DE), aby do momentu podjęcia przez nich decyzji nie narazić się na nienależnie pobrane świadczenia i ewentualny ich zwrot w Niemczech. Pozdrawiam!

   Odpowiedz
 28. Kasia

  Moja sytuacja jest taka – ja jestem bezrobotna, mieszkam z dziećmi w Polsce, partner pracuje w Niemczech i jest tam zameldowany. Obecnie jest złożony wniosek o kindergeld, wciąż czekamy na decyzję. Moje pytanie czy mogę również złożyć o 500plus?

  Odpowiedz
 29. Anna

  Witam, jestem osobą niepracującą. Mąż pracuje w Niemczech. Moje pytanie czy mam prawo do 500 + skoro pobieram kindergeld? I czy może zostać nałożona mi jakaś kara w przypadku, gdy Familienkase się dowie o pobieranym świadczeniu w Polsce?

  Odpowiedz
 30. Małgorzata

  Witam, jestem samotną matką i wraz z dzieckiem mieszkamy w Polsce. Od sierpnia pracuje w Niemczech, dojeżdżam codziennie. Pobieram 500 + i właśnie otrzymałam decyzję o pełnym przyznaniu Kindergeld. Decyzja o 500 + została przekazana niemieckiemu urzędowi przy składaniu wniosku. Czy jest możliwe aby należały się dwa świadczenia w całości?

  Odpowiedz
 31. Marzena

  Witam, mąż zacznie pracować od połowy lutego zagranicą, w takiej sytuacji mam czekać na złożenie 500+ na okres 2023/2024 aż zostanie zatrudniony? I również w 2019 również chwilę pracował zagranicą, zostało złożone przez koordynację i już 4 lata czekamy na wypłatę świadczeń. Były ponaglenia ale odpisywali, że Szwecja nie ma żadnego terminu załatwienia sprawy. Co w tej sytuacji mamy zrobić?

  Odpowiedz
 32. Marzena

  Tylko dodam że mąż nie będzie składać o żadne świadczenie zagranicą, czy to źle? Chcemy tylko pobierać świadczenie w Polsce. Ja jestem wnioskodawcą.

  Odpowiedz
 33. Anna

  Mąż pracuje w Niemczech i pobiera kindergeld (zmniejszony o kwotę 500plus). Ja przebywam na urlopie wychowawczym, wczesniej na macierzyńskim. Czy dobrze rozumiem, że pierwszeństwo w tym wypadku w wypłaceniu świadczeń ma Polska? Jestem cały czas zatrudniona w firmie X w Polsce (tylko fizycznie nie pracuje).

  Odpowiedz
 34. Marzena

  Witam, wysłałam pismo które Pan mi podpowiedział, dalej czekam i czekamy już za chwilę 4 lata i tylko na to żeby szwedzka strona odpowiedziała, że mąż nigdy tam nie pobierał świadczeń ani w ogóle nie składał tam żadnych papierów. To jest chore. Ja już wątpię w odzyskanie tych pieniędzy. Powinni też im za to naliczać odsetki to raz dwa by rozpatrywali te sprawy.

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Marzeno, jeśli wysłała Pani odpowiednie pismo i ma Pani potwierdzenie odbioru, a w sprawie nic się dalej nie dzieje, to ma Pani prawo do złożenia skargi na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wniesionej za pośrednictwem tego organu, który Pani oskarża o bezczynność. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 35. Kamil N.

  Witam, sytuacja u nas jest taka, że żona od grudnia 2018 była na urlopie macierzyńskim, od lipca 2019 weszła opcja 500+ bez limitu dochodu więc złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy 500+. Później od grudnia 2019 niewykorzystane urlopy i od lutego 2020 urlop wychowawczy bezpłatny, aż do końca umowy w listopadzie. Następnie żona zarejestrowała się w urzędzie i otrzymała zasiłek do maja 2021. Od lipca 2019 ja przeszedłem na niemiecką umowę jako kierowca ciężarówki, wtedy jeszcze nie byliśmy małżeństwem i wszędzie informowano mnie, że gdy nie jesteśmy małżeństwem i nie mamy wspólnego zameldowania to nie otrzymamy kindergeld, więc nie składaliśmy wniosku i braliśmy tylko 500+. Wniosek o kindergeld złożyliśmy w marcu 2021 i otrzymaliśmy go od października 2020 z tym, że tylko dodatek dyferencyjny bo mieliśmy 500+. Składaliśmy wniosek na 500+ także na okres 2021/2022 i go otrzymaliśmy. Teraz dostajemy wezwanie, że MOPR uchyla prawa za wszystkie te okresy i jak mogę zrozumieć okres 2021/22 pierwszeństwo miały Niemcy to 2019/21 żona była na umowie o prace i miała zasiłek, więc chyba nie powinni uchylać tego okresu. Aktualnie odwołaliśmy się od decyzji, ale nie wiemy jak może zakończyć się cała sytuacja. Pozdrawiam.

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Panie Kamilu, takie odwołanie jest bezzasadne. Przede wszystkim każde Pana zatrudnienie w DE, wiąże się z zaistnieniem elementu koordynacji, dlatego każdy taki wyjazd powinien Pan swego czasu zgłosić do instytucji, w której składał Pan wniosek o dane świadczenie. Obecnie uchylenia gminy są zapewne słuszne, gdyż trzeba doprowadzić te stare sprawy do stanu zgodnego z prawem. Nawet jeśli pierwszeństwo było w PL, to władnym do wydawania rozstrzygnięć nie był MOPR – Wójt/Burmistrz/Prezydent a Wojewoda. Dlatego uchylenia pozwolą na wydanie ponownych rozstrzygnięć w Pana sprawie. Szczegóły znajdzie Pan w zakładce „Wnioski polskie” w naszym serwisie. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
   1. Kamil N.

    Super dziękuje za wyjaśnienie, a czy w takim razie gdy wojewoda wyda decyzje o pierwszeństwie polski za ten okres 2019/21, będzie przysługiwał nam dodatek dyferencyjny jeżeli kindergeld jest przyznany od października 2020. Mowa wtedy o okresie lipiec 2019 – wrzesień 2020.

    Odpowiedz
    1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Panie Kamilu, w teorii tak – powinni uwzględnić datę wniosku w Polsce, ale w praktyce wszystko zależy od nich i mogą się trzymać swoich 6 miesięcy wstecz i tyle, bo pierwszeństwo było w Polsce.

 36. Dorota

  Witam, u mnie sytuacja wygląda następująco. Mąż pracuje i jest zatrudniony na umowie w Niemczech od marca 2023 r. Ja mam syna z pierwszego małżeństwa i otrzymuje pełne 500+. Jestem w 34 tygodniu ciąży i planuje poród w Niemczech. Były mąż wyraził zgodę pisemna na wyjazd syna za granice. By moc się zameldować dokument taki musi najpierw zostać przetłumaczony, więc póki co tylko mąż jest zameldowany w Niemczech. Dodatkowo wraz z mężem jesteśmy wspólnikami spółki polskiej, która od września ubiegłego roku nie funkcjonuje ze względu na zadłużenie. Przygotowujemy się do złożenia wniosku o upadłość. Firma nie jest zawieszona ani zamknięta, ponieważ przepisy na to nie pozwalają. W tej firmie jestem prezesem, pomimo że nie prowadzona jest działalność zarobkowa, wychodzi na to że jestem aktywna zawodowo. Jak mam poinformować ZUS o fakcie, że mąż jest zatrudniony od marca zagranicą i jakie dokumenty do KG należy załączyć w związku z powyższa sytuacją? Pozdrawiam

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Doroto, co do Pani zamieszkania w DE to po stronie polskiej nie jest istotne zameldowanie, zatem powinna poinformować Pani ZUS, że od konkretnego dnia zamieszkuje Pani w Niemczech. Może to Pani zrobić np. podczas składania wniosku na nowy okres zasiłkowy 23/24, a jeśli już Pani go złożyła, to w takim przypadku jak to zrobić opisałem tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/Pismo-oswiadczenie-ogolne-do-ZUS/ Co do informowania ZUS o pracy męża w DE (który jak rozumiem nie jest ojcem biologicznym pierwszego i jedynego na ten moment dziecka), to powinna Pani też o tym wspomnieć, podając datę zatrudnienia – chociaż przy ustaleniu pierwszeństwa i w ogóle podstawy do wypłacania 500+ co do tego dziecka i tak istotne będzie co robi ojciec biologiczny dziecka w Polsce. Co do Pani aktywności zawodowej w PL (i męża) istotne jest czy z tytułu zasiadania w tej spółce odprowadzane są składki społeczne (emerytalno – rentowe) do ZUS. Jeśli z racji tego (lub innej formy zatrudnienia) są odprowadzane składki w Polsce, to istotnie mówimy o aktywności zawodowej. Jeśli nie są to nie ma mowy o traktowaniu Państwa jako aktywnych zawodowo w PL. O dokumentach potrzebnych do złożenia wniosku o KG napisałem szeroko tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/kindergeld-rodzinne-w-niemczech/ W Pani sytuacji chyba poczekałbym na urodzenie drugiego dziecka i wtedy zabrałbym się za złożenie wniosku o KG od razu na dwoje dzieci + złożyłbym wniosek o 500+ na noworodka (tylko w przypadku, gdy będzie Pani lub mąż aktywna zawodowo w Polsce – w przeciwnym razie nie będzie przysługiwać) lub ewentualnie rozważył wnioskowanie o Elterngeld na to dziecko (jeśli ma Pani status osoby nieaktywnej zawodowo). Musi Pani zauważyć, że jeśli biologiczny ojciec pierwszego dziecka zamieszkuje lub/i pracuje w Polsce to na to dziecko będzie Pani cały czas uprawniona do 500+ pomimo, że de facto całą rodziną będziecie w DE. Co więcej DE powinno wziąć pod uwagę ślub i także wypłacać dodatek dyferencyjny lub pełne KG na to dziecko – w zależności od aktywności ojca biologicznego w PL. Natomiast co do drugiego dziecka (które niedługo się urodzi) to w przypadku braku aktywności zawodowej w PL w tej spółce Pani lub/i męża będziecie podlegać wyłącznie pod przepisy niemieckie, stąd pełne KG i ewentualnie Elterngeld, o 500+ nie ma mowy. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
   1. Dorota

    Panie Radoslawie. Otrzymałam świadczenie z FK w pełnej kwocie na syna z pierwszego małżeństwa policzone od czerwca czyli od meldunku. Czy to możliwe ze pomimo otrzymania przez nich decyzji o 500 plus w całości, KG mogli wypłacić również w całości? Biologiczny ojciec dziecka pracuje w Polsce, jednak ja aktywna zawodowo nie jestem w PL, ponieważ w spółce nie odprowadzane były składki. Mieszkam już na stałe w Niemczech. Czy mam poinformować ZUS o takiej sytuacji? Decyzji z FK jeszcze nie mam. Otrzymałam jedynie wpływ na konto wraz z pismem w którym kierują zapytania o obecnego męża. Nie wiem czy nie będę musiała zwracać 500+ od czerwca skoro KG otrzymałam jednorazowo w pełnej wysokości. Kierowałam pismo do zusu przez portal informując o mojej i męża sytuacji jednak bez odzewu. Teraz wpływ KG w całości a świadczenie 500+ nadal wypłacają w całości również. Proszę o pomoc.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany - pozostanie do wiadomości redakcji.

Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz podlega moderacji zgodnie z zapisem w polityce prywatności.

Odpowiadamy na najciekawsze pytania wszystkich użytkowników.

Rozważ wsparcie naszego serwisu:

Doceń naszą pomoc - postaw kawę!