Niemcy

Niemcy, Kindergeld, Antrag – koordynacja. Informacje związane ze świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi na dzieci w Niemczech.

 

W tym dziale znajdziesz aktualne informacje o przepisach koordynacji świadczeń na dzieci w odniesieniu do Niemiec. Instrukcja Kindergeld po polsku: wniosek Kindergeld po polsku, druki Kindergeld, załączniki do Kindergeld, terminarz wypłat Kindergeld 2023 oraz opis procedury uzyskania Kindergeld znajdziecie w tym wpisie.

Kindergeld a 500 plus ZUS

Ze względu na zapotrzebowanie społeczne odniosę się kolejny raz do sprawy pobierania świadczenia wychowawczego 500+ przyznawanego od 01.06.2022 r. przez ZUS w kontekście niemieckiego świadczenia Kindergeld.

Nie ukrywam, że czynię to mimo pewnego wewnętrznego oporu, gdyż wszystkie te informacje można od dawna znaleźć na naszym portalu m.in. tutaj oraz tutaj.

Podstawową zasadą na gruncie prawa polskiego, która odnosi się do 500+ od 01.06.2022 r. jest fakt, że świadczenie to przysługuje dla osób uprawnionych do jego pobierania w Polsce w pełnej kwocie tj. 500 zł miesięcznie na dziecko bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa.

Innymi słowy, dla strony polskiej nie jest istotne, czy w przypadku koordynacji świadczeń pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych jest w innym kraju – w naszym przypadku będą to Niemcy, czy też w Polsce.

Ustawodawca stwierdził, że ze względu na koszty obsługi programu 500+, trudną współpracę dotychczasowych realizatorów (organy gminne i Wojewodowie), prowadzone przewlekle postępowania przed wydaniem jakichkolwiek rozstrzygnięć i ewentualną wypłatą świadczenia, lepiej będzie przenieść przyjmowanie wniosków do ZUS oraz wypłacać pełne kwoty świadczenia bez względu na wspólnotowe regulacje koordynacyjne.

Mówiąc wprost – bardziej opłaca się wypłacać „w ciemno” 500+ każdemu, którego dotyczy sytuacja koordynacyjna, niż inwestować w dalszy rozwój maszyny urzędniczo – formalnej.

Zatem ZUS od 01.06.2022 r. w przypadkach, gdy zastosowanie znajdą przepisy o koordynacji świadczeń wypłaca pełną kwotę, bez względu na pierwszeństwo.

Uzasadnia to krajom zagranicznym „świadczeniem gwarantowanym ze strony Polski”, które chociaż wyłamuje się z ogólnie przyjętych zasad wspólnotowych, to ma mieć uzasadnienie prawne:

Z ustalonej linii orzeczniczej TSUE wynika, że wykładnia przepisów prawa wtórnego z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z której wynikałoby, że przepisy o koordynacji zakazują państwu członkowskiemu przyznania osobie objętej przepisami o koordynacji ochrony przewidzianej w przepisach prawa krajowego szerszej niż ta, która została zagwarantowana na podstawie przepisów o koordynacji, byłaby sprzeczna z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Kindergeld a 500 plus ZUS - będą zwroty?
Kindergeld a 500 plus ZUS – będą zwroty? / źródło grafiki: Pixabay
Czytaj dalej

Podwyżka Kindergeld w 2023 roku

Podwyżka Kindergeld w 2023 roku staje się faktem! Od 01.01.2023 roku kwota niemieckiego zasiłku na dzieci będzie kształtować się w następującej wysokości: 250,00 euro miesięcznie na każde z dzieci – ogłosiła instytucja zajmująca się realizacją wypłat tego podstawowego zasiłku na dzieci w Niemczech – Familienkasse.

Terminy wypłat Kindergeld 2023 i terminarz znajdziecie poniżej:

Wzrost Kindergeld związany jest z przyjęciem przez niemiecką koalicję rządzącą trzeciego pakietu pomocowego o wartości 65 mld euro – jednym z jego filarów jest pomoc rodzinom z dziećmi w obliczu inflacji i rosnących kosztów utrzymania. Początkowo planowano podwyższyć zasiłek do 237,00 euro miesięcznie na pierwsze, drugie i trzecie dziecko oraz 250,00 euro miesięcznie na czwarte i kolejne dzieci. Jednakże po debacie ostatecznie dnia 10.11.2022 r. uchwalono, że na każde z dzieci Kindergeld będzie wypłacany w równej wysokości 250,00 euro miesięcznie.

Będzie podwyżka Kindergeld w 2023 roku
Będzie podwyżka Kindergeld w 2023 roku / źródło grafiki: logo BFA
Czytaj dalej

Będzie Kinderbonus 2022

Będzie Kinderbonus 2022 – zdecydowała niemiecka koalicja rządząca podczas narady w związku z planem wsparcia rodzin w 2022 roku. Kwota 100 euro na każde dziecko zostanie jednorazowo dodana do Kindergeld w okresie letnim 2022 roku. Miesiąc, w którym nastąpi wypłata będzie można wskazać dopiero po tym, jak projekt przejdzie proces legislacyjny. Aktualizacja: wypłata będzie zrealizowana w lipcu 2022 r.

Dotychczas wsparcie to miało miejsce w ostatnich dwóch latach (300 euro w 2020 r. i 150 euro w 2021 r.) w związku z sytuacją pandemiczną. Tym razem bonus ten związano z bieżącymi wydarzeniami na świecie – inflacją oraz kryzysem na rynku energii i paliw. Ten jednorazowy bonus zdefiniowano jako „złagodzenie szczególnych trudności dla rodzin”.

Należy przy tym wskazać, że nie ma potrzeby wnioskowania o Kinderbonus 2022, gdyż zostanie on naliczony przez Familienkasse wszystkim osobom pobierającym Kindergeld i wypłacony wraz z nim jako jednorazowy dodatek na każde z uprawnionych dzieci. W przypadku gdy uprawnienie to zrodzi się po dacie wypłaty np. urodzenie dziecka / zaistnienie koordynacji, ale jeszcze w 2022 roku, to bonus także może zostać wypłacony.

Będzie Kinderbonus 2022 Kindergeld
Będzie Kinderbonus 2022 Kindergeld / źródło grafiki: Pixabay

Przypomnijmy, że wszystkie oficjalne i aktualne informacje na temat niemieckich świadczeń na dzieci są publicznie dostępne i znajdziecie je na stronie tamtejszej agencji rządowej – kliknij tutaj. Z kolei instrukcje, wnioski, druki i formularze Kindergeld znajdziecie w niniejszym wpisie.

Pamiętajcie też, aby poinformować Familienkasse o rozstrzygnięciach związanych z nowym okresem zasiłkowym 500+ oraz rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Możecie to zrobić za pomocą formularza KG-45, dostępnego w naszym generatorze pism i druków – klikając tutaj.

Ankieta sprawdzająca Kindergeld Fragebogen

Ankieta sprawdzająca Kindergeld Fragebogen wysyłana jest do pobierających Kindergeld w celu weryfikacji uprawnienia do jego przyjmowania.

Wiąże się to bezpośrednio z faktem, że w Niemczech nie ma okresów zasiłkowych – z reguły decyzja wydawana jest do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zamiast okresowego składania wniosków – tak jak mamy z tym do czynienia w Polsce, w przypadku trwania uprawienia (ciągłości) do pobierania Kindergeld, wnioskodawca otrzymuje raz na jakiś czas ankietę sprawdzającą.

Za jej pomocą organ właściwej instytucji niemieckiej upewnia się, iż nie doszło do zmian mających istotny wpływ na wypłatę świadczenia.

W zależności od uzyskanych w ankiecie informacji od wnioskodawcy, kontynuuje on wpłatę zasiłku na dziecko lub podejmuje inne, odpowiednie dla danej sytuacji działania.

Otrzymaną ankietę należy wypełnić i odesłać w przeciągu 4 tygodni od daty odebrania. Po tym czasie Familienkasse może zawiesić wypłatę świadczenia, natomiast nie dostarczenie odpowiedzi w przeciągu 8 tygodni może skutkować dalszymi konsekwencjami – w tym naliczeniem nienależnie pobranych świadczeń w Niemczech.

Należy przy tym pamiętać, że istotna jest data wpływu do instytucji niemieckiej, a nie data wysyłki / stempla pocztowego.

Ankieta sprawdzająca Kindergeld Fragebogen
Ankieta sprawdzająca Kindergeld Fragebogen / źródło grafiki: Stockfotos

Każdy z czytelników powinien być w posiadaniu ankiety, bo Familienkasse wysyła ją drogą pocztową do wnioskodawcy, który pobiera Kindergeld. W razie np. pomyłki, na końcu wpisu została załączona pusta ankieta po polsku w formacie PDF.

Poniżej przejdę do instrukcji / opisu wypełnienia poszczególnych pól, które mogą sprawiać problemy dla beneficjentów Kindergeld.

Na samej górze znajdują się m.in. dane identyfikacyjne osoby (wnioskodawcy) do której kierowana jest ankieta oraz numer Kindergeld. Przeważnie będą one już uzupełnione, gdyż właściwa instytucja niemiecka wie, do kogo kieruje ankietę.

Czytaj dalej

Elterngeld – rodzicielskie w Niemczech

Elterngeld – świadczenie rodzicielskie w Niemczech w 2023 roku wyniesie minimum 300,00 euro miesięcznie lub odpowiednik tej kwoty w zależności od wybranego wariantu świadczenia.

Jednocześnie od 01.09.2021 r. w ramach nowelizacji ustawy federalnej o zasiłkach rodzicielskich i urlopach rodzicielskich rozszerzono katalog osób, mogących ubiegać się o świadczenie poprzez uwzględnienie możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Zwiększono kwoty dla wcześniaków oraz uproszczono proces składania wniosków, gdyż już w połowie landów proces ten przebiega online. Docelowo w 2023 r. wszystkie kraje związkowe w Niemczech mają obsługiwać Elterngeld online, co jest priorytetem niemieckiego rządu.

Na wstępie trzeba podkreślić, że Elterngeld (rodzicielskie) to niemiecki odpowiednik polskiego świadczenia rodzicielskiego. Stanowi on swoiste wsparcie dla rodzin w pierwszym okresie wychowywania dziecka.

W przypadku, gdy jeden z rodziców jest nieaktywny zawodowo i zamieszkuje z dzieckiem w Polsce, a drugi jest aktywny zawodowo na terenie Niemiec to złożony w Polsce wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie przekazany – zgodnie z zasadami pierwszeństwa, do rozpatrzenia przez właściwą instytucję niemiecką.

Jednym słowem, to wtedy nabędziesz uprawienie do Elterngeld w Niemczech. Kwota tego świadczenia w Niemczech to co do zasady minimum 300 euro miesięcznie, zatem w Polsce zostanie wydana decyzja o odmowie dodatku dyferencyjnego, bo 300,00 euro to więcej niż 1000,00 zł miesięcznie, przysługujące w ramach wniosku o złożonego w Polsce.

Należy przy tym pamiętać, że wnioski w Niemczech rozpatrują odpowiednie instytucje związkowe przynależne do miejsca zamieszkania jednego z rodziców w Niemczech takie jak np. L-Bank, a nie ogólnokrajowe Familienkasse (jak dla Kindergeld).

W myśl przepisów wspólnotowych są to świadczenia należące do koszyka świadczeń związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem, a nie do klasycznych świadczeń rodzinnych.

Elterngeld - rodzicielskie w Niemczech.
L-Bank jest jedną z instytucji właściwych do wypłaty Elterngeld w Niemczech / źródło grafiki: logo L-Bank
Czytaj dalej