Archiwum kategorii: Polska

Informacje związane ze świadczeniami rodzinnymi i wychowawczymi na dzieci w Polsce.

 

W tym dziale znajdziesz aktualne informacje o przepisach koordynacji świadczeń na dzieci w odniesieniu do Polski.

Kindergrundsicherung a 500 plus lub 800 plus

Kindergrundsicherung w 2025 roku przyniesie rewolucję w niemieckim systemie świadczeń na rzecz rodzin z dziećmi. Pakiet ten będzie składał się z przynajmniej 5 składowych, zawierających zarówno dobrze znany już, podstawowy zasiłek Kindergeld, jak i uwzględniający inne dodatki oraz metody wsparcia. W niniejszym artykule dokonano oceny, jak Kindergrundsicherung wpłynie na polskie świadczenie wychowawcze znane jako 500+, którego wartość od 2024 roku ma wynieść 800 złotych miesięcznie na każde dziecko.

 1. Kindergrundsicherung od 2025 roku
 2. Kindergrundsicherung a świadczenie wychowawcze

Kindergrundsicherung od 2025 roku

Kindergrundsicherung to niemiecki pakiet świadczeń rodzinnych na dzieci, którego start planowany jest od początku 2025 roku. Jego wprowadzenie wynika wprost z umowy koalicyjnej, gdzie zauważono dużą niewydolność aktualnego systemu, opartego głównie na Kindergeld oraz dodatku dla rodzin z niskimi dochodami – Kinderzuschlag.

Masz pytania dotyczące zmian w zasiłku rodzinnym na dzieci w Niemczech? Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – tutaj.

Kindergrundsicherung zgromadzi i uwzględni w swojej właściwości pięć usług socjalnych dla dzieci – w tym podstawowy Kindergeld, dostępny dotychczas także dla Polaków w sytuacji koordynacyjnej; Kinderzuschlag – dodatek do zasiłku dla rodzin o niskich dochodach; zasiłek obywatelski, pakiet edukacyjny i partycypacyjny w zakresie ochrony i wsparcia dzieci.

Kwota możliwa do uzyskania w ramach pakietu Kindergrundsicherung wyniesie nawet w okolicach 600 euro miesięcznie na dziecko – w zależności od spełnienia kryterium dochodowego i innych warunków, określonych dla konkretnych dodatków. Zapewne utrzymany zostanie podstawowy zasiłek Kindergeld – jego kwota wynosi obecnie 250 euro miesięcznie, a start nowego pakietu będzie sprzyjał zdecydowanej waloryzacji tej kwoty. Zapisy pakietu mając ponadto uwzględniać jej coroczną aktualizację. Ponadto zasadnym jest przypuszczenie, że Polacy w sytuacji koordynacyjnej otrzymają także dostęp do innych dodatków przewidzianych w pakiecie. Szczegóły będą znane po uchwaleniu odpowiednich aktów prawnych.

Kindergrundsicherung a świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze „rodzina 500+” znane jako 500+ od dnia 01.01.2024 roku zmieni swoją wartość. Po raz pierwszy od jego wprowadzenia w 01.04.2016 roku ustawodawca zdecydował się o aktualizację kwoty przyznawanej na każde dziecko w rodzinie do wysokości 800 zł miesięcznie.

W tym miejscu należy podkreślić, że zarówno planowane na 2025 roku niemieckie świadczenie Kindergrundsicherung, jak polskie świadczenie wychowawcze (niezależnie od kwoty – 500 zł czy 800 zł) w myśl regulacji wspólnotowych należą do tego samego zbioru świadczeń na dzieci – klasycznych świadczeń rodzinnych. Powoduje to, że ich kwoty w niektórych przypadkach wpływają na siebie w sytuacji koordynacyjnej.

W skład pakietu świadczeń Kindergrundsicherung na wejść przynajmniej 5 różnych elementów. Jednym z nich będzie dostępny dotychczas dla Polaków w sytuacji koordynacyjnej Kindergeld, czyli podstawowy zasiłek na dzieci w Niemczech. Obecnie wynosi on 250 euro miesięcznie na dziecko, kwota ta wraz z wejściem Kindergrundsicherung na pewno wzrośnie. Do tego pojawią się inne elementy pakietu – w tej chwili nie wiadomo, jakie będą warunki do ich uzyskania i czy będą przyznawane w sytuacji koordynacyjnej – czyli dostępne w dużej mierze dla Polaków. Szacuje się, że łączna kwota możliwa do uzyskania w ramach pakietu może wynieść nawet 600 euro miesięcznie na dziecko.

Świadczenie 500+ / 800+ jest w Polsce świadczeniem gwarantowanym. Oznacza to, że bez względu na koordynacyjne zasady pierwszeństwa, Polska wypłaca w sytuacji koordynacyjnej pomiędzy Polską z Niemcami pełną kwotę świadczenia. Tak było z 500+, tak będzie także z 800+, bo przepis wprowadzony od 01.06.2022 roku nie zmienił się.

Oceniając zatem relacje pomiędzy Kindergrundsicherung a polskim świadczeniem 500+ / 800+ należy wskazać następującą zależność. W przypadku osób nieaktywnych zawodowo w Polsce, kiedy to drugi z rodziców będzie aktywny zawodowo w Niemczech zaistnieje uprawnienie do pobierania pełnej kwoty Kindergrundsicherung (wspólnotowe zasady pierwszeństwa respektowane przez Niemcy) oraz pełnej kwoty świadczenia 500+ / 800+ w Polsce (świadczenie gwarantowane). W sytuacji gdy to w Polsce będzie pierwszeństwo, nasz kraj przyzna pełną kwotę 500+ / 800+, natomiast w Niemczech przysługiwać będzie dodatek dyferencyjny – gdyż kwota Kindergrundsicherung będzie z pewnością wyższa niż 800 zł miesięcznie (zakładając iż kwota ta utrzyma się w 2025 roku).

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Kindergeld a 800 plus

Od dnia 01.01.2024 roku świadczenie wychowawcze 500 plus zmienia się na 800 plus. Waloryzacja kwoty z 500 zł na 800 zł miesięcznie na każde dziecko odbędzie się automatycznie, na podstawie złożonego już wcześniej wniosku na okres zasiłkowy 2023/2024. Nie jest zatem wymagane żadne dodatkowe działanie wnioskodawcy po stronie polskiej. W tym artykule wskażemy jak zmiana kwoty w programie, wpłynie na niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld w sytuacji transgranicznej.

 1. 500 plus przechodzi do historii
 2. 800 plus i Kindergeld od 2024 roku

500 plus przechodzi do historii

Konsekwencją rządowego programu „rodzina 500+” było wprowadzenie od 01.04.2016 roku świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie. Początkowo na drugie i kolejne dzieci – co miało sprzyjać poprawieniu sytuacji demograficznej w kraju. Świadczenie na pierwsze dziecko było możliwe do uzyskania po spełnieniu kryterium dochodowego przez wspólne gospodarstwo domowe. Wnioski składało się w GOPS / MOPS – jednostkach samorządu terytorialnego, a w sytuacji gdy zachodziła koordynacja świadczeń, wnioski kierowane były do ROPS – Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej lub ich odpowiedników. Ośrodki były prawnie umocowane pod danym Marszałkiem Województwa.

Problemy z 500+, 800+ lub Kindergeld? Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zobacz terminy.

Od dnia 01.01.2018 roku w przypadku wystąpienia elementu koordynacji świadczeń zadania związane z 500+ przeniesiono od Marszałka do Wojewody. Argumentowano to przyspieszeniem rozpatrywania wniosków oraz lepszym zarządzaniem. Wojewodowie są przedstawicielami rządu w terenie, natomiast Marszałkowie są elementem władzy samorządowej – co według autorów tej zmiany nie sprzyjało sprawnej współpracy.

Kolejny przełomowy moment nastąpił od dnia 01.07.2019 roku – wtedy też zniesiono kryterium dochodowe obowiązujące na pierwsze dziecko w rodzinie. Zwiększyło to zasięg programu do praktycznie każdego dziecka w Polsce – oczywiście pod warunkiem złożenia wniosku o jego przyznanie w danym okresie zasiłkowym.

W końcu od dnia 01.06.2022 roku realizację zadania z GOPS / MOPS przeniesiono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Także w sytuacji koordynacyjnej większość zadań przypisano ZUS, natomiast rola Wojewody uległa zmarginalizowaniu. Ponadto od tej daty przyjęto, że świadczenie 500+ jest świadczeniem gwarantowanym w Polsce. Oznacza to, że bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa Polska wypłaca świadczenie wychowawcze każdemu, kto jest uprawniony do jego pobierania i złoży wniosek na dany okres.

800 plus i Kindergeld od 2024 roku

Po raz pierwszy w historii świadczenia wychowawczego zdecydowano się na podwyższenie jego kwoty o 300 zł, do wartości 800 zł miesięcznie na każde dziecko od 01.01.2024 roku. Dla porównania niemieckie świadczenie Kindergeld wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko i jak zapowiedziano kwota ta obowiązywać będzie także w 2024 roku.

Można zatem z całą pewnością stwierdzić, że 800+ wpłynie na wysokość Kindergeld w sytuacji, gdy pierwszeństwo do wypłaty wg zasad wspólnotowych będzie w Polsce. Dzieje się tak przeważnie gdy rodzic dziecka zamieszkuje z nim w Polsce i jest aktywny zawodowo. W takim przypadku z Niemiec przysługuje w sytuacji koordynacyjnej dodatek dyferencyjny. Dotychczas była to różnica pomiędzy 250 euro, a 500 zł na każde dziecko. Po wprowadzeniu zmian dodatek dyferencyjny z Niemiec będzie wypłacany w niższej kwocie – nie zmieni się natomiast w tym przypadku ogólna kwota możliwa do uzyskania z obu krajów. Innymi słowy, w portfelach rodziców nie przybędzie środków – oszczędzi natomiast budżet federalny Niemiec.

Odmienna sytuacja będzie miała miejsce po 01.01.2024 roku w przypadku osób nieaktywnych zawodowo w Polsce, kiedy to drugi z rodziców będzie aktywny zawodowo w Niemczech. Rodzice dzieci, których pierwszeństwo do wypłaty świadczeń na dzieci będzie w Niemczech realnie zyskają na niniejszej podwyżce. Przysługiwać im będzie pełne świadczenie 800+ (jako świadczenie gwarantowane) oraz pełne świadczenie Kindergeld z Niemiec (gdyż kraj ten respektuje wspólnotowe zasady pierwszeństwa). Podsumowując na podwyższonym świadczeniu w przypadku koordynacji pomiędzy Polską a Niemcami zyskają ponownie osoby nieaktywne zawodowo w Polsce.

Podwyższenie wysokości świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej przez ZUS. Tak jak ma to miejsce od kilku lat, wydana zostanie informacja o przyznaniu / zmianie kwoty, która trafi na konto ZUS wnioskodawcy. Należy pamiętać, aby po przyznaniu zwiększonej kwoty poinformować stronę niemiecką o zmianie wysokości świadczenia w Polsce za pomocą druku KG 45 Kindergeld. Możesz także skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Czy alimenty wliczają się do Kindergeld?

Podstawową zasadą na gruncie świadczeń rodzinnych i wychowawczych w Polsce jest fakt, że przyznawane są na dzieci. Niestety często zdarza się, że świadczenia – szczególnie zagraniczne, traktowane są przez rodzica tam przebywającego jako bonus, coś co zależy, a wręcz należy do tego rodzica. Nie pomagają przy tym zauważalne różnice w ustawodawstwie poszczególnych krajów w tym zakresie. Powoduje to często brak współpracy i stawianie dodatkowych warunków. Najczęstszym z nich jest pokrywanie z przyznanych świadczeń na dzieci zobowiązań alimentacyjnych przez biologicznego rodzica. Czy jest to uzasadnione w kontekście niemieckiego Kindergeld?

 1. Regulacje polskie
 2. Koordynacja kontra alimenty

Regulacje polskie

Na wstępie należy zaznaczyć, że temat ten jest dość skomplikowany i budzi wiele sporów w doktrynie prawniczej i orzecznictwie sądów. Wynika to z faktu, że opiera się na wewnętrznych regulacjach konkretnych państw – w niniejszym przypadku Polski i Niemiec. Regulacje dotyczące koordynacji świadczeń nie odnoszą się wprost do takiej sytuacji, chociaż niewątpliwie można wywodzić określone tezy na zasadzie porównania. Ponadto w Polsce nie obowiązuje zasada prawa precedensowego, dlatego niekiedy w podobnych sprawach zapadają różne orzeczenia.

Masz problem z alimentami w kontekście Kindergeld? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zapisz się.

Przede wszystkim należy podkreślić, że zarówno świadczenie wychowawcze 500+ / 800+ oraz świadczenia rodzinne w Polsce wpisano do enumeratywnego katalogu świadczeń, które nie wpływają na zakres świadczeń alimentacyjnych (art. 135 § 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego). Świadczenia rodzinne takie jak zasiłek rodzinny były zawarte w katalogu już wcześniej, natomiast jego rozszerzenie o świadczenie wychowawcze 500+, nastąpiło kilka miesięcy po starcie programu. Nowelizacja była reakcją na pierwsze orzeczenia polskich sądów w tym zakresie, które uwzględniały wysokość nowego świadczenia w sprawach alimentacyjnych.

Pomimo istnienia ww. katalogu orzeczenia sądów w Polsce na ten temat bywają różne, na co wskazują w swojej publikacji autorki w kwartalniku Iustitiadostęp tutaj. Większość orzeczeń nie uwzględnia wpływu świadczeń przyznanych na dzieci w Polsce na zmniejszenie obowiązku alimentacyjnego rodzica.

Koordynacja kontra alimenty

Co do zasady sądy orzekające w Polsce nie powinny uwzględniać Kindergeld przy orzekaniu o wysokości alimentów dla zobowiązanego rodzica. Należy przyjąć, że zasiłek rodzinny transferowany z Niemiec jest świadczeniem o podobnym charakterze do polskich świadczeń rodzinnych i wychowawczych, co zresztą ma uzasadnienie w przepisach wspólnotowych. Trzeba jednak pamiętać, że nawet w przypadku polskich świadczeń orzeczenia sądów w tym zakresie bywają różne, co udowodniono w pierwszej części tekstu. Podobnie samo orzeczenie alimentów w Polsce nie powinno mieć wpływu na Kindergeld.

500 plus i RKO wstecz

500 plus i RKO wstecz – czy na mocy aktualnych przepisów, kiedy to od 01.06.2022 r. dla świadczenia 500+ oraz od 01.01.2022 r. dla rodzinnego kapitału opiekuńczego Polska wypłaca pełną ich kwotę bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa, można ubiegać się o przyznanie i wypłacenie tych świadczeń wstecz w Polsce?

Długie pytanie, prosta odpowiedź – można. Taka jest obecnie interpretacja przepisów po stronie polskich instytucji właściwych do realizacji i koordynacji ww. świadczeń.

Omawiana sytuacja dotyczy przypadku, gdy wnioskodawca w okresie od 01.06.2022 r. pobierał pełną kwotę świadczenia zagranicznego wynikającą ze wspólnotowych zasad pierwszeństwa, nie składając przy tym wniosku o 500+ w Polsce, względnie RKO w okresie od 01.01.2022 r.

Z moich obserwacji wynika, że jest to częsta sytuacja. Wielu beneficjantów pobierających pełne kwoty w krajach zagranicznych, nie zauważyło w porę zmieniających się przepisów w tym zakresie po stronie polskiej.

W związku z tym do dzisiaj nie złożyło w sytuacji koordynacyjnej wniosku o 500+, względnie RKO w Polsce lub zrobiło to z opóźnieniem – tracąc przy tym kwoty tych świadczeń przysługujące w naszym kraju.

500 plus i RKO wstecz
500 plus i RKO wstecz / źródło grafiki: Pixabay
Czytaj dalej

500 plus ZUS 2023/2024

Od dnia 01.02.2023 roku ruszył nabór wniosków na 500+ w ZUS na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 obejmujący przedział czasowy od 01.06.2023 do 31.05.2024. Natomiast od dnia 01.01.2024 r. kwota świadczenia 500+ będzie wynosić 800 zł miesięcznie na dziecko. W tym przypadku nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie wnioskodawcy, kwota zaktualizuje się automatycznie.

Jest to ważna informacja także dla wszystkich osób objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce świadczenia na dzieci przyznaje się na okresy zasiłkowe – nie złożenie nowego wniosku w terminie sprawi, że świadczenie 500+ od 01.06.2023 r. nie będzie wypłacane dotychczasowym beneficjentom.

Jeśli masz problem z 500+ w kontekście koordynacji świadczeń to możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zapisz się.

500 plus ZUS 2023/2024 - fragment wniosku
500 plus ZUS 2023/2024 – fragment wniosku / źródło grafiki: własne

Na początek polecam przygotowany dla Was materiał filmowy:

Czytaj dalej

Zasiłek pielęgnacyjny – koordynacja

Zasiłek pielęgnacyjny wchodzi w skład świadczeń rodzinnych i jest jednocześnie w podgrupie świadczeń opiekuńczych – obok świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego. Podlega koordynacji świadczeń do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Skierowany jest do osób z niepełnosprawnością oraz przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Aktualna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 215,84 zł miesięcznie – kwota ta obowiązuje także w 2023 roku. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 • niepełnosprawnemu dziecku do ukończenia 16 roku życia – dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności – wnioskuje rodzic dziecka;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia – osoba ta musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia);
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Przysługuje Ci zasiłek pielęgnacyjny w Polsce i nie masz pewności jakie świadczenia możesz otrzymywać w innym kraju koordynacyjnym? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zapisz się.

W kontekście przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie obowiązuje kryterium dochodowe. Oznacza to, że posiadanie odpowiedniego orzeczenia uprawnia do jego pobierania – oczywiście po złożeniu wniosku, co można zrobić za pośrednictwem portalu rządowego lub we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Miasta / Urzędzie Gminy. W przypadku dzieci, wniosek składa rodzic dziecka. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego co do zasady ustala się na czas nieokreślony. Jeśli dane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to prawo do jego przysługiwania datuje się na ostatni dzień miesiąca, w którym upływa jego ważność – jest to świadczenie niepodzielne.

Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania danego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Rozstrzygnięcie o przyznaniu bądź odmowie zasiłku pielęgnacyjnego ma formę decyzji administracyjnej wydanej przez organ właściwy.

Zasiłek pielęgnacyjny - koordynacja
Zasiłek pielęgnacyjny – koordynacja / źródło grafiki: Pixabay
Czytaj dalej

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku – koordynacja świadczeń. W okresie od 01.01.2023 roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 2 458,00 zł miesięcznie. Stosowne Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ukazało się w Monitorze Polskim.

Przypomnijmy, że podlega ono corocznej aktualizacji o wskaźnik inflacji na zasadach określonych w art. 17 ust. 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jest nim procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja w stosunku do minimalnej pensji z 1 stycznia poprzedniego roku. Co ciekawe w 2023 roku planuje się podniesienie pensji minimalnej dwukrotnie – od stycznia oraz od lipca, jednakże świadczenie pielęgnacyjne podwyższone będzie (niestety) tylko raz – w odniesieniu do kwoty styczniowej. Poprzednia kwota świadczenia wynosiła 2 119,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku
Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku / źródło grafiki: własne, na podstawie MP
Czytaj dalej

Kindergeld a 500 plus ZUS

Podstawową zasadą na gruncie prawa polskiego, która odnosi się do 500+ od 01.06.2022 r. jest fakt, że świadczenie to przysługuje dla osób uprawnionych do jego pobierania w Polsce w pełnej kwocie tj. 500 zł miesięcznie na dziecko bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa. Innymi słowy, dla strony polskiej nie jest istotne, czy w przypadku koordynacji świadczeń pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych jest w innym kraju np. w Niemczech.

Ustawodawca stwierdził, że ze względu na koszty obsługi programu 500+, trudną współpracę dotychczasowych realizatorów (organy gminne i Wojewodowie/Urzędy Wojewódzkie), prowadzone przewlekle postępowania przed wydaniem jakichkolwiek rozstrzygnięć i ewentualną wypłatą świadczenia, lepiej będzie przenieść przyjmowanie wniosków do centralnego urzędu, czyli ZUS oraz wypłacać pełne kwoty świadczenia bez względu na wspólnotowe regulacje koordynacyjne. Koordynacja trwała za długo. Osoby bezrobotne, np. matki samotnie wychowujące dzieci ubezpieczone w Urzędzie Pracy, nie dość, że musiały długo czekać na decyzję ws. koordynacji, to Wojewoda/Urząd Wojewódzki musiał wydać decyzję odmowną w sprawie świadczenia wychowawczego 500 plus. Jeśli masz problem z koordynacją, zwrotem 500 plus do urzędu, zwrotem Kindergeld, przewlekłością urzędu, to zapisz się na bezpłatną konsultację.

System został uproszczony od 1 czerwca 2022 r. Mówiąc wprost – bardziej opłaca się wypłacać „w ciemno” 500+ każdemu, którego dotyczy sytuacja koordynacyjna, niż inwestować w dalszy rozwój maszyny urzędniczo-formalnej.

Zatem ZUS od 01.06.2022 r. w przypadkach, gdy zastosowanie znajdą przepisy o koordynacji świadczeń wypłaca pełną kwotę, bez względu na pierwszeństwo. Oznacza to, że dla rodzin, w których jeden z rodziców pracuje za granicą, a drugi jest bezrobotny w Polsce – ubezpieczony w Urzędzie Pracy lub pod ubezpieczenie męża/żony należy się pełne świadczenie z Polski i pełne świadczenie Kindergeld z Niemiec. Chcesz uzyskać oprócz 500 plus pełne Kindergeld? Zapisz się na bezpłatną konsultację. 

Strona polska uzasadnia to krajom zagranicznym „świadczeniem gwarantowanym ze strony Polski”, które chociaż wyłamuje się z ogólnie przyjętych zasad wspólnotowych, to ma mieć uzasadnienie prawne:

Z ustalonej linii orzeczniczej TSUE wynika, że wykładnia przepisów prawa wtórnego z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z której wynikałoby, że przepisy o koordynacji zakazują państwu członkowskiemu przyznania osobie objętej przepisami o koordynacji ochrony przewidzianej w przepisach prawa krajowego szerszej niż ta, która została zagwarantowana na podstawie przepisów o koordynacji, byłaby sprzeczna z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Kindergeld a 500 plus ZUS - będą zwroty?
Kindergeld a 500 plus ZUS – będą zwroty? / źródło grafiki: Pixabay
Czytaj dalej

Zasiłek rodzinny a koordynacja świadczeń

Zasiłek rodzinny wraz z siedmioma różnymi dodatkami do zasiłku rodzinnego podlega koordynacji świadczeń. W związku z tym, że od 1. lipca każdego roku można składać online wnioski o przyznanie tego świadczenia rodzinnego na nowy okres zasiłkowy (w formie papierowej wnioski przyjmowane są od 1. sierpnia każdego roku) warto zapoznać się z jego specyfiką i omówić go w kontekście koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Podstawowe zasady uzyskania zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub powyżej tego wieku pod warunkiem nauki w szkole publicznej lub szkole wyższej (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia lub 24. roku życia, jeżeli ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności). Przysługuje także osobie uczącej się do 24. roku życia, przy czym taka osoba w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Wnioskować o zasiłek rodzinny na dziecko może jego rodzic, opiekun prawny lub faktyczny lub właśnie osoba ucząca się, której definicję przestawiono powyżej. Przyznaje się go na okresy zasiłkowe, które ustalone są od 01.11 danego roku do 31.10 roku następnego. Zatem składając wniosek na okres zasiłkowy 2022/2023 np. w sierpniu 2022 r. otrzymamy rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej obejmujący czas od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej GOPS / MOPR lub w innej jednostce organizacyjnej gminy np. Centra Pomocy Rodzinie, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie). W formie papierowej od 01.08, alternatywnie od 01.07 można złożyć wniosek online za pośrednictwem portalu informacyjno – usługowego Empatia, o czym szerzej tutaj. Jednocześnie trzeba podkreślić, że taki wniosek można złożyć w każdej chwili – w przypadku złożenia wniosku po 30.11 na dany okres zasiłkowy, uprawienie ustala się od pierwszego dnia miesiąca złożenia wniosku.

Zasiłek rodzinny a koordynacja świadczeń - należy obliczyć kryterium dochodowe w rodzinie / źródło grafiki: Pixabay
Zasiłek rodzinny a koordynacja świadczeń – należy obliczyć kryterium dochodowe w rodzinie / źródło grafiki: Pixabay

Zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń na dzieci, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka. Zasadniczą kwestią, która różni go od innych, podobnych świadczeń takich jak 500+ czy rodzinny kapitał opiekuńczy jest fakt, że w celu uzyskania uprawienia do jego pobierania należy spełnić określone kryterium dochodowe.

Czytaj dalej

NIK: Terminy o 500 plus w koordynacji przekroczone powyżej roku

Prawie 57% zbadanych przez NIK wniosków o 500 plus w koordynacji, rozpatrzono średnio z ponadrocznym przekroczeniem ustawowych terminów, a w skrajnych przypadkach opóźnienie to wynosiło nawet trzy lata – wynika z Informacji o wynikach kontroli opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Skontrolowano 10 urzędów wojewódzkich oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem kontroli był okres od 2018 roku do 15 października 2021 roku. Wykazano, że instytucje odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu koordynacji świadczeń nie działały we wskazanym okresie prawidłowo – przede wszystkim powodem takiej oceny było nieterminowe realizowanie spraw. Prawie 57% zbadanych przez NIK wniosków o przyznanie 500+, które podlegały koordynacji rozpatrzono średnio z ponadrocznym przekroczeniem ustawowych terminów, a w skrajnych przypadkach opóźnienie to wynosiło nawet trzy lata. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. wszyscy wojewodowie nie rozpatrzyli 50 275 zaległych wniosków, a w przypadku wniosków bieżących, nie rozpatrzono 66 710 (50%).

NIK: Terminy o 500 plus w koordynacji przekroczone powyżej roku
Liczba nierozpatrzonych wniosków w kontrolowanych urzędach wojewódzkich,
dotyczących świadczenia wychowawczego objętego koordynacją na dzień 30.06.2021 r. / źródło grafiki: NIK
Czytaj dalej

Pomoc dla Ukrainy: 500 plus i zasiłki rodzinne na dzieci

Pomoc dla obywateli Ukrainy m.in. 500 plus i zasiłki rodzinne na dzieci przewiduje projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Chociaż przewidywana pomoc nie jest związana z koordynacją świadczeń, to w obliczu obecnej sytuacji wydaje się zasadne poruszenie tego ważnego społecznie tematu. Projekt do którego dotarł nasz portal będzie przedstawiony do prac w Sejmie i chociaż jego poszczególne zapisy mogą ulec zmianie, to nie ma wątpliwości, że ogólne zasady pomocy pozostaną w nim zachowane. Aktualizacja: Ustawa dnia 12.03.2022 r. została podpisana przez Prezydenta RP, zatem przeanalizujmy jej podstawowe założenia:

Pomoc przewidziana dla obywateli Ukrainy obejmuje następujące rodzaje świadczeń na dzieci:

 • świadczenie wychowawcze 500+ – więcej informacji tutaj;
 • rodzinny kapitał opiekuńczy – więcej informacji tutaj;
 • dofinansowanie żłobka – więcej informacji tutaj;
 • świadczenie dobry start – więcej informacji tutaj.

Wnioski na powyższe świadczenia składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – ZUS.

 • świadczenia rodzinne – więcej informacji tutaj;
 • świadczenia z zakresu pomocy społecznej – więcej informacji tutaj.

Wnioski na powyższe świadczenia składa się w jednostkach samorządu terytorialnego właściwych dla miejsca zamieszkania / przebywania – są to z reguły jednostki GOPS / MOPS / Miejskie Centra Świadczeń / Miejskie Centra Pomocy Rodzinie.

Pomoc dla Ukrainy: 500 plus i zasiłki rodzinne na dzieci
Pomoc dla Ukrainy: 500 plus i zasiłki rodzinne na dzieci / źródło grafiki: Pixabay
Czytaj dalej

Pismo skierowane do Ministerstwa

Poniżej znajdziecie Państwo treść oficjalnego pisma skierowanego przez nasz serwis do Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Wysłane dnia 21.02.2022 r. pismo zawiera sformułowane przez redaktora naczelnego pytania, których większość pojawia się w otrzymywanych od Państwa wiadomościach. Po otrzymaniu odpowiedzi niezwłocznie opublikujemy ją na łamach naszego portalu.

W imieniu czytelników portalu koordynacja500plus.pl o interesującej nas tematyce oraz swoim własnym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania, zw. z zastosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

1. Pierwsze, złożone pytanie, dotyczy ewentualnej procedury odwoławczej / skargowej na kanwie nowelizacji ustawy o świadczeniu wychowawczym 500+ (Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2021 poz. 1981). Co do wniosków złożonych w okresie do 31.12.2021 r. niniejsze zagadnienie nie stanowiło problemów – odwołanie od decyzji składało się za pośrednictwem Wojewody do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W sprawach tych od dnia 13.07.2021 r. nie przysługiwało ponaglenie, więc ewentualnym środkiem przysługującym stronie na nieterminowe rozpatrzenie sprawy była np. skarga na bezczynność / przewlekłość do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, składana zresztą także za pośrednictwem Wojewody.

Pytanie brzmi – w jaki sposób powyższa procedura powinna wg Państwa interpretacji obowiązywać w okresie przejściowym tj. od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. dla wniosków złożonych w ZUS w okresie od 01.01.2022 r. na okres zasiłkowy 2021/2022? Analogicznie w jaki sposób niniejsza procedura powinna wyglądać w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. dla wniosków złożonych w ZUS na okres zasiłkowy 2022/2023?  W kontekście okresu przejściowego 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. i wniosków złożonych w ZUS, wydaje się, iż w dalszym ciągu procedura ta będzie analogiczna jak dla okresu sprzed zmian, czyli do 31.12.2021 r. ZUS bowiem przyjmuje te wnioski, ale do wydania rozstrzygnięcia uprawniony jest Wojewoda. Jednakże już w kontekście nowego okresu 22/23 i wniosków składanych i realizowanych przez ZUS sytuacja ta na pewno ulegnie zmianie. Mamy dwa organy w kontekście koordynacji. Zgodnie z zapisami ustawy odwołanie od decyzji będzie przysługiwać do Prezesa ZUS i ewentualnie od niej skarga do WSA. Jak jednak będzie wyglądać procedura np. związana z przyspieszeniem sprawy / skargą na bezczynność? W 99% przypadkach ZUS zapewne w terminie przekaże akta do danego Wojewody, zatem w przypadku przekazania akt przez ZUS do Wojewody celem ustalenia koordynacji, kto w tym momencie odpowiada za ewentualne nieterminowe realizowanie danej sprawy?  ZUS czy Wojewoda? Jeśli sprawa „utknie” u Wojewody, to jakie środki administracyjne przysługują wnioskodawcy? Bardzo proszę o dokładną wykładnie w tej sprawie na kanwie opisanych powyżej wątpliwości.

Pismo skierowane przez Nas do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Pismo skierowane przez Nasz serwis do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej / źródło grafiki: Pixabay
Czytaj dalej

Świadczenie rodzicielskie i koordynacja świadczeń

Świadczenie rodzicielskie, znane też w Polsce jako kosiniakowe, podlega koordynacji świadczeń. Jest ono bardzo specyficzne, gdyż co do zasady obejmuje osoby nieaktywne zawodowo w Polsce, które opiekują się dzieckiem w pierwszym okresie życia. Stosując zatem zasady pierwszeństwa w koordynacji można więc przyjąć, że w większości przypadków krajem pierwszeństwa do jego wypłaty będzie kraj zagraniczny, w którym drugi z rodziców jest aktywny zawodowo.

Należy jednak mieć świadomość, że nie w każdym kraju objętym koordynacją istnieje tego typu świadczenie, co z automatu przyznaje pierwszeństwo do wypłaty Polsce – bez konieczności prowadzenia czasochłonnego postępowania przez Wojewodę. Jego wysokość nie wpływa na inne, popularne świadczenia podlegające koordynacji, gdyż według klasyfikacji wspólnotowej świadczenie rodzicielskie oraz świadczenie pielęgnacyjne są w innym, osobnym „koszyku”.

Masz pytania odnośnie świadczenia rodzicielskiego w koordynacji świadczeń? Zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

Podstawowe informacje na temat świadczenia rodzicielskiego

Co do zasady świadczenie przysługuje osobom, które w związku z urodzeniem dziecka nie są uprawnione do pobierania zasiłku macierzyńskiego. Kwota świadczenia rodzicielskiego to 1000,00 zł miesięcznie. Przysługuje ono w tej wysokości bez względu na ilość urodzonych dzieci, objętych opieką. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie wydłuża się po prostu czas przysługiwania świadczenia. Dla opieki nad jednym dzieckiem są to 52 tygodnie od urodzenia, dla dwójki dzieci 65 tygodni etc. Prawo do świadczenia rodzicielskiego nie jest uzależnione od dochodu rodziny.

Uprawnionym do pobierania świadczenia są także osoby, które w momencie urodzenia dziecka pobierały zasiłek dla bezrobotnych. Ze względu na fakt, że wysokość wypłacanego zasiłku z Powiatowego Urzędu Pracy jest niższa niż jego wysokość, to wnioskodawca otrzyma wyrównanie świadczenia rodzicielskiego.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje jeśli w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. W przypadku zbiegu uprawnień do powyższych świadczeń wnioskodawca wybiera, z którego świadczenia chce korzystać.

Wniosek składa się w formie papierowej we właściwym dla miejsca zamieszkania Gminnym lub Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, gdyż organem właściwym do przyjmowania wniosków jest Wójt / Burmistrz / Prezydent Miasta.

Istnieje także możliwość złożenia elektronicznego wniosku za pośrednictwem portalu empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie 3 miesięcy od urodzenia dziecka – wtedy świadczenie realizowane będzie w pełnym wymiarze i okresie. Świadczenie to należy do świadczeń podzielnych, więc przysługuje od daty urodzenia dziecka, a nie od miesiąca złożenia wniosku (jeśli zachowany zostanie 3 miesięczny termin od urodzenia na złożenie wniosku).

Warto dodać, że wniosek o ww. świadczenie może złożyć także niepełnoletni rodzic dziecka, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego np. swojej matki.

Świadczenie rodzicielskie podlega koordynacji świadczeń / źródło grafiki: Pixabay
Czytaj dalej

Kapitał opiekuńczy a koordynacja świadczeń

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest nową formą świadczenia na dzieci. Obowiązuje od dnia 01.01.2022 r. Wprowadza wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia – w łącznej kwocie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Podlega koordynacji świadczeń. Poniżej przedstawiono podstawowe założenia programu oraz mechanizm jego realizacji w odniesieniu do systemów zabezpieczenia społecznego.

Celem programu jest poprawa sytuacji demograficznej poprzez wsparcie rodzin w opiece nad dzieckiem w okresie od zakończenia urlopu macierzyńskiego do osiągnięcia przez dziecko wieku przedszkolnego. Na etapie składania wniosku strona wybiera, czy świadczenie ma być realizowane i wypłacane przez okres 1 roku w kwocie 1000,00 zł miesięcznie, czy też przez 2 lat w kwocie 500,00 zł miesięcznie.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje także w sytuacji koordynacyjnej. W przypadku problemów możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – umów termin.

Świadczenie przyznawane jest na II i kolejne dziecko niezależnie od dochodu rodziny. Wniosek można składać jedynie w formie elektronicznej, za pomocą PUE ZUS, systemów teleinformatycznych banków krajowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo­‑kredytowych, systemów teleinformatyczny utworzonych przez ministra właściwego do spraw rodziny – Platforma Informacyjno­‑Usługowa Empatia.

Wniosek należy złożyć najwcześniej na 90 dni przed ukończeniem przez dziecko 12. miesiąca życia, a najpóźniej 30 dni po tym fakcie – aby uzyskać świadczenie w pełnej kwocie. W przeciwnym razie przyznanie nastąpi od miesiąca złożenia wniosku. Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału. Cała komunikacja z ZUS odbywa się w formie elektronicznej – wszelkie rozstrzygnięcia znajdują się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS wnioskodawcy.

Rodzinny kapitał opiekuńczy podlega koordynacji świadczeń / źródło grafiki: MRIPS – logo programu
Czytaj dalej

Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego w 2022 r.

Od dnia 01.01.2022 r. wzrośnie kwota świadczenia pielęgnacyjnego (koordynacja świadczeń) i wynosić będzie 2 119,00 zł miesięcznie. Odpowiednie Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie ukazało się dnia 08.11.2021 r. Wejdzie ono w życie po upływie czternastu dni od ogłoszenia.

Podlega ono corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia na zasadach określonych w art. 17 ust. 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Poprzednia kwota wynosiła 1 971,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne i koordynacja świadczeń w 2022 roku - wzrost świadczenia.
Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego w 2022 r. / źródło grafiki: własne, na podstawie Monitora Polskiego

Przypomnijmy, że świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od dochodów, przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. W przypadku gdy niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia.

Czytaj dalej

RPO: Dużo skarg na bezczynność i przewlekłość postępowań

Na oficjalnej stronie Rzecznika Praw Obywatelskich ukazało się pismo z dnia 03.11.2021 r. skierowane do Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Informuje ono o ciągłym i systematycznym zwiększaniu się ilości skarg kierowanych do Rzecznika na przewlekłość postępowań w sprawach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego, objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że podobne pisma kierowane są przez RPO do Ministerstwa w zasadzie co kilka miesięcy.

Skargi na bezczynność i przewlekłość w koordynacji - RPO
Skargi na bezczynność i przewlekłość w koordynacji / źródło grafiki: logo RPO

W piśmie wskazano, że w dalszym ciągu powiększa się skala problemu związanego z nieterminowym, przewlekłym załatwianiem przez Urzędy Wojewódzkie spraw z zakresu koordynacji świadczeń na dzieci.

Wnoszone skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowań do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w zdecydowanej większości przypadków znajdują uzasadnienie i zapadają orzeczenia korzystne dla skarżących – czyli wnioskodawców.

Czytaj dalej

500 plus trafia do ZUS!

Prezydent RP dnia 21.10.2021 r. podpisał ustawę z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, co zakończyło cały proces legislacyjny i przeniosło realizację programu rodzina 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zmiany dotyczą także stosowania i realizacji przepisów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w odniesieniu do tego świadczenia, co opisujemy w niniejszym artykule.

Co się zmieni w kontekście koordynacji świadczeń?

Stan prawny do 31.05.2022 r.

Do dnia 31.05.2022 r. organem właściwym do obsługi wniosków 500+ w zakresie koordynacji świadczeń będzie Wojewoda. Oznacza to, że wnioski dotychczas złożone i realizowane np. na okres zasiłkowy 21/22, który trwa do 31.05.2022 r. rozpatrywać i rozstrzygać będzie Wojewoda właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Analogicznie wszystkie starsze wnioski o świadczenie 500+, które nie zostały jeszcze rozpatrzone w związku z przepisami o koordynacji także rozstrzygnąć musi Wojewoda. Realizować wypłaty w takich przypadkach do 31.05.2022 r. będzie Wójt/Burmistrz/Prezydent jak dotychczas.

Masz problem z 500+? Wojewoda przedłuża podjęcie rozstrzygnięcia w starszych sprawach? Możesz to przyspieszyć – skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej.

Jednocześnie należy wskazać, że jeśli wniosek złożony zostanie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. (np. na nowo narodzone dziecko) i w grę wchodzić będzie koordynacja, to także organem właściwym do jego rozpatrzenia będzie Wojewoda. Zgodnie z ustawą od dnia 01.01.2022 r. nowe wnioski składać się będzie w ZUS wyłącznie w formie elektronicznej.

Zatem takie wnioski w okresie od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. ZUS przekaże do Wojewody w celu wydania rozstrzygnięcia na dotychczasowych zasadach. Realizatorem wypłaty dla takich wniosków złożonych w okresie od 01.01.2022 r. do 31.05.2022 r. będzie gmina.

500+ ZUS i koordynacja - zmiany w świadczeniu 500+ od 2022 r.
Zmiany w świadczeniu 500+ / źródło grafiki: logo ZUS
Czytaj dalej

Brexit w koordynacji świadczeń

Koordynacja świadczeń rodzinnych i wychowawczych na dzieci w związku z zamieszkaniem oraz aktywnością zawodową Polaków na terenie Wielkiej Brytanii występowała bardzo często. Wynikało to z faktu, że do niedawna był to jeden z głównych kierunków emigracji zarobkowej obywateli naszego kraju. „Brexit” – czyli finalizacja procesu opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, nastąpił oficjalnie wraz z ostatnim dniem stycznia 2020 r. i znacząco wpłynął na koordynacje świadczeń pomiędzy UK a Polską.

Na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2020 r. obowiązywały jednak dotychczasowe przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zmiana nastąpiła wraz z początkiem 2021 roku, co uregulowano w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz. Urz. UE L 29 z 31 stycznia 2020 r.)

Czy brexit wpłynął na Twoje sprawo do pobierania świadczeń w Wielkiej Brytanii? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zapisz się.

Od 01.01.2021 r. przepisy o koordynacji świadczeń mają zastosowanie do obywateli UE, obywateli Wielkiej Brytanii i innych osób (członkowie rodzin, osoby pozostałe przy życiu, obywatele państw trzecich), które z końcem okresu przejściowego nieprzerwanie znajdują się w sytuacji dotyczącej jednocześnie państwa członkowskiego i Zjednoczonego Królestwa. Stanowi o tym art. 30 ust. 2 cytowanej umowy o wystąpieniu.

Brexit w koordynacji świadczeń
Brexit, a świadczenia na dzieci / źródło grafiki: Pixabay

Na tej podstawie trzeba stwierdzić, że koordynacja świadczeń ma miejsce po 01.01.2021 r. tylko w przypadku, gdy element transgraniczny (np. zamieszkanie, aktywność zawodowa w UK) powstał przed tą datą i trwa nieprzerwanie po tej dacie.

Przykładowo, gdy ojciec dziecka od 01.01.2017 do nadal jest aktywny zawodowo w UK (ma np. umowę na czas nieokreślony), a matka wraz z dzieckiem zamieszkuje w Polsce to w dalszym ciągu mamy do czynienia z koordynacją świadczeń i dotychczasowe wnioski, jak i każde kolejne na nowe okresy zasiłkowe złożone po 01.01.2021 r. będą podlegały jej zasadom.

Gdyby w omawianej sytuacji ojciec dziecka zmienił pracodawcę w UK – dajmy na to pracował w firmie A od 01.01.2017 r. do 31.03.2021 r. po czym tego dnia wrócił do Polski i od dnia 01.05.2021 r. ponownie podjął w UK pracę w firmie B, to element koordynacji będzie miał miejsce do 31.03.2021 r. i później w odniesieniu do UK już nie zaistnieje.

Na zakończenie należy wspomnieć, że od 01.04.2023 r. kwota child benefit wynosi: £24.00 tygodniowo na pierwsze dziecko oraz £15.90 tygodniowo na każde kolejne dziecko.

Analiza raportu GUS: Świadczenia na rzecz rodziny w 2020 r.

Pod koniec września 2021 r. ukazał się coroczny raport Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na temat świadczeń m.in. 500+, rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny, wypłaconych na rzecz rodziny w 2020 roku. Chociaż w opracowaniu nie uwzględniono osobnych danych statystycznych, dotyczących bezpośrednio koordynacji świadczeń to jego wyniki prowadzą do ciekawych wniosków.

Przede wszystkim wskazano, że z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano 10,8 miliarda złotych (stanowi to wzrost o 4,6% względem zeszłego roku) oraz 40 miliardów złotych trafiło do beneficjentów świadczenia wychowawczego 500+ (wzrost względem 2019 r. o rekordowe 31%). Daje to łącznie wypłaconą kwotę wartości 50,8 mld zł. Dla zobrazowania skali warto dodać, że wszystkie wydatki budżetu państwa w 2020 r. wyniosły 278,1 mld zł!

Struktura wydatków na świadczenia: 500+, rodzinne, pielęgnacyjne w 2020 r.
Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w 2020 r. / źródło grafiki: Raport GUS
Czytaj dalej