Świadczenia zagraniczne

Świadczenia zagraniczne

Świadczenia zagraniczne – rodzinne: informacje o przepisach i kwotach świadczeń na dzieci w Europie:

 

  NIEMCY Kindergeld Elterngeld

  HOLANDIA  Kinderbijslag

  NORWEGIA Barnetrygd

  IRLANDIA Child Benefit

  SZWECJA Barnbidrag

   DANIA Borne-og ungeydelsen

   W. BRYTANIA Child Benefit

 

Na tej stronie znajdziesz informacje o przepisach oraz kwotach świadczeń na dzieci w krajach zagranicznych, objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Liczba krajów będzie wzrastać.

Barnetrygd – rodzinne w Norwegii

Rodzinne (Barnetrygd) w Norwegii w okresie od 01.03.2023 r. wynosi odpowiednio: 1723 NOK miesięcznie na dziecko do lat 6 oraz 1083 NOK miesięcznie na dziecko w przedziale wiekowym od 6 do 18 lat – poinformowała właściwa instytucja norweska NAV. Płatności odbywać się będą co do zasady w ostatni dzień danego miesiąca.

Barnetrygd to podstawowy zasiłek rodzinny na dzieci w Norwegii, który podlega koordynacji. Należy on do tego samego, klasycznego koszyka świadczeń co najbardziej popularne w Polsce świadczenia na dzieci takie jak 500+, kapitał opiekuńczy, czy też zasiłek rodzinny. Jest to istotne w kontekście dodatku dyferencyjnego, o czym szerzej wspomniano tutaj. Przyznanie tego świadczenia nie jest uzależnione od dochodu, nie podlega ono też opodatkowaniu. NAV rozpatruje wnioski do 3 lat wstecz, chociaż w przypadku wystąpienia elementu koordynacji istotna może być też data złożenia wniosku w Polsce.

Barnetrygd - rodzinne w Norwegii w 2023 roku.
NAV to instytucja właściwa do wypłaty świadczeń na dzieci w Norwegii / źródło grafiki: logo NAV

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego poszerzają bowiem wewnętrzne regulacje państw i tak jak np. Barnetrygd w kontekście przepisów norweskich wymaga zamieszkania dziecka w Norwegii, to dla obywateli krajów objętych koordynacją tego rodzaju zastrzeżenia nie mają zastosowania. Stanowi to jeden z pozytywnych aspektów koordynacji o czym warto pamiętać przy ocenie regulacji danego kraju.

Czytaj dalej

Elterngeld – rodzicielskie w Niemczech

Elterngeld – świadczenie rodzicielskie w Niemczech w 2023 roku wyniesie minimum 300,00 euro miesięcznie lub odpowiednik tej kwoty w zależności od wybranego wariantu świadczenia. Jednocześnie od 01.09.2021 r. w ramach nowelizacji ustawy federalnej o zasiłkach rodzicielskich i urlopach rodzicielskich rozszerzono katalog osób, mogących ubiegać się o świadczenie poprzez uwzględnienie możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin. Zwiększono kwoty dla wcześniaków oraz uproszczono proces składania wniosków, gdyż już w połowie landów proces ten przebiega online. Docelowo w 2023 r. wszystkie kraje związkowe w Niemczech mają obsługiwać Elterngeld online, co jest jednym z priorytetów niemieckiego rządu.

Na wstępie trzeba podkreślić, że Elterngeld (rodzicielskie) to niemiecki odpowiednik polskiego świadczenia rodzicielskiego. Stanowi on swoiste wsparcie dla rodzin w pierwszym okresie wychowywania dziecka. W przypadku, gdy jeden z rodziców jest nieaktywny zawodowo i zamieszkuje z dzieckiem w Polsce, a drugi jest aktywny zawodowo na terenie Niemiec to złożony w Polsce wniosek o świadczenie rodzicielskie zostanie przekazany – zgodnie z zasadami pierwszeństwa, do rozpatrzenia przez właściwą instytucję niemiecką. Jednym słowem, to wtedy nabędziesz uprawienie do Elterngeld w Niemczech. Kwota tego świadczenia w Niemczech to co do zasady minimum 300 euro miesięcznie, zatem w Polsce zostanie wydana decyzja o odmowie dodatku dyferencyjnego, bo 300,00 euro to więcej niż 1000,00 zł miesięcznie, przysługujące w ramach wniosku o świadczenie rodzicielskie złożonego w Polsce. Należy przy tym pamiętać, że wnioski w Niemczech rozpatrują odpowiednie instytucje związkowe przynależne do miejsca zamieszkania jednego z rodziców w Niemczech takie jak np. L-Bank, a nie ogólnokrajowe Familienkasse (jak dla Kindergeld). Wiąże się to z faktem, że w myśl przepisów wspólnotowych są to świadczenia zakwalifikowane do koszyka świadczeń związanych z wychowaniem i opieką nad dzieckiem, a nie do klasycznych świadczeń rodzinnych.

Elterngeld - rodzicielskie w Niemczech.
L-Bank jest jedną z instytucji właściwych do wypłaty Elterngeld w Niemczech / źródło grafiki: logo L-Bank
Czytaj dalej

Child benefit – rodzinne w Irlandii

Child benefit w Irlandii w 2023 roku nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 140,00 euro miesięcznie na dziecko – poinformowała irlandzka instytucja właściwa MyWelfare Services. Znane są także terminy wypłat świadczenia – co do zasady wypłaty realizowane będą w pierwszy wtorek miesiąca. Wszelkie odstępstwa związane są z dniami świątecznymi. Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, a uprawienie do niego nie jest zależne od dochodu uzyskiwanego przez rodziców. Wypłata na nowonarodzone dziecko następuje zwykle w następnym miesiącu od dnia urodzenia.

Przypomnijmy, że child benefit w Irlandii to podstawowy zasiłek na dzieci. Przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia – a jeśli kontynuują naukę w szkole w pełnym wymiarze godzin to do ukończenia 18 roku życia. Szczegółowe informacje na temat świadczenia, wniosek do wypełnienia oraz formularz dotyczący zgłaszania ewentualnych zmian w sytuacji rodzinnej / zawodowej można uzyskać na stronie rządowej – kliknij tutaj.

Wysokość child benefit w Irlandii w 2023 roku nie ulegnie zmianie
Wysokość child benefit w Irlandii w 2023 roku nie ulegnie zmianie / źródło grafiki: logo MyWelfare

Należy przy tym wskazać, że zarówno Irlandia jak i to konkretne świadczenie podlega pod przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W związku z powyższym data złożenia danego wniosku w Polsce powinna być uwzględniana przez właściwą instytucję irlandzką jako data złożenia wniosku w Irlandii. Z praktyki trzeba przyznać, że MyWelfare nie uchyla się od współpracy w tym zakresie i co do zasady respektuje w praktyce przepisy wspólnotowe w kontekście obywateli naszego kraju.

Dotychczas przy wnioskowaniu w Polsce wyłącznie o świadczenie wychowawcze 500+ na dziecko w przypadku pierwszeństwa naszego kraju – Polska przyznawała całą kwotę, a w Irlandii należał się niewielki dodatek dyferencyjny, gdyż kwota 140,00 euro jest wyższa niż 500,00 zł. W sytuacji, gdy według zasad pierwszeństwa to Irlandia powinna wypłacać całość – w Polsce co do zasady wydawano decyzję o odmowie przyznania dodatku dyferencyjnego oraz przekazywano wniosek do Irlandii. Od 01.06.2022 r. sytuacja uległa zmianie, o czym szerzej w kontekście tego świadczenia przeczytasz tutaj.

Kinderbijslag – rodzinne w Holandii

Kinderbijslag – rodzinne w Holandii, Kindgebonden Budget. Holandia zwiększa zasiłek na dzieci w 2023 roku i wynosić on będzie w okresie od 01.01.2023 r. odpowiednio:

  • 269,76 euro kwartalnie na dzieci do lat 5;
  • 327,56 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 6 do 11 lat;
  • 385,37 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 12 lat do ukończenia 18 roku życia.

Zaktualizowane kwoty zostaną wypłacano po raz pierwszy w kwietniu 2023 roku – poinformowała niderlandzka instytucja właściwa SVB Sociale Verzekeringsbank.

Terminy wypłat Kinderbijslag w 2023 roku:

  • 31 marca;
  • 3 lipca;
  • 2 października;
  • 2 stycznia (2024).

Poprzednio w okresie od 01.10.2022 r. kwoty kształtowały się następująco: 249,31 euro kwartalnie na dzieci do lat 5; 302,74 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 6 do 11 lat; 356,16 euro kwartalnie na dzieci w wieku od 12 lat do ukończenia 18 roku życia.

Należy zatem zauważyć, że względem ubiegłego roku środki przysługujące w ramach Kinderbijslag są większe (niemal o 20 – 30 euro kwartalnie) w zależności od wieku dziecka. Zasiłki na dzieci SVB wypłaca co kwartał, zatem aby obliczyć miesięczną kwotę celem porównania do wysokości polskich świadczeń należy ją podzielić przez trzy. Podstawowy zasiłek na dzieci w Holandii (Niderlandach) przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Służy on do częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka. Wszelkie zmiany w zakresie sytuacji zawodowej na terenie Holandii, zmian miejsca zamieszkania oraz innych czynników należy zgłaszać bezpośrednio do instytucji SVB na jej stronie internetowej – tutaj.

Kinderbijslag - rodzinne w Holandii. Kindgebonden Budget.
Holandia zwiększa zasiłek na dzieci w 2023 roku / źródło grafiki: logo SVB
Czytaj dalej

Kindergeld – rodzinne w Niemczech

Kindergeld Niemcy – wniosek, dokumenty, instrukcja 2023 po polsku. W tym artykule znajdziesz wszystkie aktualne informacje, które pozwolą Ci samodzielnie złożyć wniosek o Kindergeld i uzyskać wszelkie niezbędne druki i formularze.

Od 01.01.2023 roku kwota niemieckiego zasiłku na dzieci Kindergeld wynosi 250,00 euro miesięcznie na każde z dzieci w rodzinie – ogłosiła instytucja zajmująca się realizacją wypłat tego podstawowego zasiłku na dzieci w Niemczech – Familienkasse, o czym szerzej przeczytasz w tym wpisie.

W 2022 roku kwota Kindergeld przysługująca na dzieci w Niemczech wynosiła odpowiednio: 219,00 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko; 225,00 euro miesięcznie na trzecie dziecko oraz 250,00 euro miesięcznie na czwarte i kolejne dziecko. Dużą podwyżkę świadczenia Kindergeld obserwujemy natomiast od 01.01.2023 r., kiedy to zrównano jego wysokość do 250,00 euro miesięcznie na dziecko, bez podziału na liczbę dzieci w rodzinie.

Należy w tym miejscu wspomnieć, że koordynacja świadczeń na dzieci pomiędzy Polską a Niemcami należy do standardowych sytuacji, gdyż jest to najczęściej wybierany kraj w kontekście aktywności zawodowej Polaków poza granicami RP. Biorąc pod uwagę przysługujące kwoty na dzieci w obu krajach, bardzo często mamy do czynienia z możliwością przyznania dodatku dyferencyjnego w Niemczech w przypadku aktywności zawodowej obu rodziców.

Kindergeld Niemcy - wnioski, dokumenty, instrukcja 2023 po polsku
Kwota Kindergeld w 2023 roku / źródło grafiki: Stockfotos

Kindergeld w Niemczech nie jest uzależniony od uzyskiwanego przez rodzinę dochodu. Co do zasady właściwa instytucja niemiecka może cofnąć się z przyznaniem 6 miesięcy wstecz od daty złożenia niemieckiego wniosku. Jednakże w przypadku złożenia wcześniej przez stronę wniosku w Polsce, zobowiązana jest uwzględnić tę datę, co wynika wprost z przepisów wspólnotowych koordynacji świadczeń. Standardowo przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku kontynuowania przez dziecko edukacji, może zostać przyznany do ukończenia 25 roku życia. Na dziecko bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, świadczenie przysługuje do 21 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie wydane przed 18 rokiem życia nie podlegają żadnym ograniczeniom ze względu na wiek – jednakże w takim przypadku obowiązuje kryterium dochodowe.

Czytaj dalej