Archiwum kategorii: Świadczenie 800 plus

Kindergrundsicherung a 500 plus lub 800 plus

Kindergrundsicherung w 2025 roku przyniesie rewolucję w niemieckim systemie świadczeń na rzecz rodzin z dziećmi. Pakiet ten będzie składał się z przynajmniej 5 składowych, zawierających zarówno dobrze znany już, podstawowy zasiłek Kindergeld, jak i uwzględniający inne dodatki oraz metody wsparcia. W niniejszym artykule dokonano oceny, jak Kindergrundsicherung wpłynie na polskie świadczenie wychowawcze znane jako 500+, którego wartość od 2024 roku ma wynieść 800 złotych miesięcznie na każde dziecko.

  1. Kindergrundsicherung od 2025 roku
  2. Kindergrundsicherung a świadczenie wychowawcze

Kindergrundsicherung od 2025 roku

Kindergrundsicherung to niemiecki pakiet świadczeń rodzinnych na dzieci, którego start planowany jest od początku 2025 roku. Jego wprowadzenie wynika wprost z umowy koalicyjnej, gdzie zauważono dużą niewydolność aktualnego systemu, opartego głównie na Kindergeld oraz dodatku dla rodzin z niskimi dochodami – Kinderzuschlag.

Masz pytania dotyczące zmian w zasiłku rodzinnym na dzieci w Niemczech? Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – tutaj.

Kindergrundsicherung zgromadzi i uwzględni w swojej właściwości pięć usług socjalnych dla dzieci – w tym podstawowy Kindergeld, dostępny dotychczas także dla Polaków w sytuacji koordynacyjnej; Kinderzuschlag – dodatek do zasiłku dla rodzin o niskich dochodach; zasiłek obywatelski, pakiet edukacyjny i partycypacyjny w zakresie ochrony i wsparcia dzieci.

Kwota możliwa do uzyskania w ramach pakietu Kindergrundsicherung wyniesie nawet w okolicach 600 euro miesięcznie na dziecko – w zależności od spełnienia kryterium dochodowego i innych warunków, określonych dla konkretnych dodatków. Zapewne utrzymany zostanie podstawowy zasiłek Kindergeld – jego kwota wynosi obecnie 250 euro miesięcznie, a start nowego pakietu będzie sprzyjał zdecydowanej waloryzacji tej kwoty. Zapisy pakietu mając ponadto uwzględniać jej coroczną aktualizację. Ponadto zasadnym jest przypuszczenie, że Polacy w sytuacji koordynacyjnej otrzymają także dostęp do innych dodatków przewidzianych w pakiecie. Szczegóły będą znane po uchwaleniu odpowiednich aktów prawnych.

Kindergrundsicherung a świadczenie wychowawcze

Świadczenie wychowawcze „rodzina 500+” znane jako 500+ od dnia 01.01.2024 roku zmieni swoją wartość. Po raz pierwszy od jego wprowadzenia w 01.04.2016 roku ustawodawca zdecydował się o aktualizację kwoty przyznawanej na każde dziecko w rodzinie do wysokości 800 zł miesięcznie.

W tym miejscu należy podkreślić, że zarówno planowane na 2025 roku niemieckie świadczenie Kindergrundsicherung, jak polskie świadczenie wychowawcze (niezależnie od kwoty – 500 zł czy 800 zł) w myśl regulacji wspólnotowych należą do tego samego zbioru świadczeń na dzieci – klasycznych świadczeń rodzinnych. Powoduje to, że ich kwoty w niektórych przypadkach wpływają na siebie w sytuacji koordynacyjnej.

W skład pakietu świadczeń Kindergrundsicherung na wejść przynajmniej 5 różnych elementów. Jednym z nich będzie dostępny dotychczas dla Polaków w sytuacji koordynacyjnej Kindergeld, czyli podstawowy zasiłek na dzieci w Niemczech. Obecnie wynosi on 250 euro miesięcznie na dziecko, kwota ta wraz z wejściem Kindergrundsicherung na pewno wzrośnie. Do tego pojawią się inne elementy pakietu – w tej chwili nie wiadomo, jakie będą warunki do ich uzyskania i czy będą przyznawane w sytuacji koordynacyjnej – czyli dostępne w dużej mierze dla Polaków. Szacuje się, że łączna kwota możliwa do uzyskania w ramach pakietu może wynieść nawet 600 euro miesięcznie na dziecko.

Świadczenie 500+ / 800+ jest w Polsce świadczeniem gwarantowanym. Oznacza to, że bez względu na koordynacyjne zasady pierwszeństwa, Polska wypłaca w sytuacji koordynacyjnej pomiędzy Polską z Niemcami pełną kwotę świadczenia. Tak było z 500+, tak będzie także z 800+, bo przepis wprowadzony od 01.06.2022 roku nie zmienił się.

Oceniając zatem relacje pomiędzy Kindergrundsicherung a polskim świadczeniem 500+ / 800+ należy wskazać następującą zależność. W przypadku osób nieaktywnych zawodowo w Polsce, kiedy to drugi z rodziców będzie aktywny zawodowo w Niemczech zaistnieje uprawnienie do pobierania pełnej kwoty Kindergrundsicherung (wspólnotowe zasady pierwszeństwa respektowane przez Niemcy) oraz pełnej kwoty świadczenia 500+ / 800+ w Polsce (świadczenie gwarantowane). W sytuacji gdy to w Polsce będzie pierwszeństwo, nasz kraj przyzna pełną kwotę 500+ / 800+, natomiast w Niemczech przysługiwać będzie dodatek dyferencyjny – gdyż kwota Kindergrundsicherung będzie z pewnością wyższa niż 800 zł miesięcznie (zakładając iż kwota ta utrzyma się w 2025 roku).

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Kindergeld a 800 plus

Od dnia 01.01.2024 roku świadczenie wychowawcze 500 plus zmienia się na 800 plus. Waloryzacja kwoty z 500 zł na 800 zł miesięcznie na każde dziecko odbędzie się automatycznie, na podstawie złożonego już wcześniej wniosku na okres zasiłkowy 2023/2024. Nie jest zatem wymagane żadne dodatkowe działanie wnioskodawcy po stronie polskiej. W tym artykule wskażemy jak zmiana kwoty w programie, wpłynie na niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld w sytuacji transgranicznej.

  1. 500 plus przechodzi do historii
  2. 800 plus i Kindergeld od 2024 roku

500 plus przechodzi do historii

Konsekwencją rządowego programu „rodzina 500+” było wprowadzenie od 01.04.2016 roku świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł miesięcznie. Początkowo na drugie i kolejne dzieci – co miało sprzyjać poprawieniu sytuacji demograficznej w kraju. Świadczenie na pierwsze dziecko było możliwe do uzyskania po spełnieniu kryterium dochodowego przez wspólne gospodarstwo domowe. Wnioski składało się w GOPS / MOPS – jednostkach samorządu terytorialnego, a w sytuacji gdy zachodziła koordynacja świadczeń, wnioski kierowane były do ROPS – Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej lub ich odpowiedników. Ośrodki były prawnie umocowane pod danym Marszałkiem Województwa.

Problemy z 500+, 800+ lub Kindergeld? Możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej – zobacz terminy.

Od dnia 01.01.2018 roku w przypadku wystąpienia elementu koordynacji świadczeń zadania związane z 500+ przeniesiono od Marszałka do Wojewody. Argumentowano to przyspieszeniem rozpatrywania wniosków oraz lepszym zarządzaniem. Wojewodowie są przedstawicielami rządu w terenie, natomiast Marszałkowie są elementem władzy samorządowej – co według autorów tej zmiany nie sprzyjało sprawnej współpracy.

Kolejny przełomowy moment nastąpił od dnia 01.07.2019 roku – wtedy też zniesiono kryterium dochodowe obowiązujące na pierwsze dziecko w rodzinie. Zwiększyło to zasięg programu do praktycznie każdego dziecka w Polsce – oczywiście pod warunkiem złożenia wniosku o jego przyznanie w danym okresie zasiłkowym.

W końcu od dnia 01.06.2022 roku realizację zadania z GOPS / MOPS przeniesiono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Także w sytuacji koordynacyjnej większość zadań przypisano ZUS, natomiast rola Wojewody uległa zmarginalizowaniu. Ponadto od tej daty przyjęto, że świadczenie 500+ jest świadczeniem gwarantowanym w Polsce. Oznacza to, że bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa Polska wypłaca świadczenie wychowawcze każdemu, kto jest uprawniony do jego pobierania i złoży wniosek na dany okres.

800 plus i Kindergeld od 2024 roku

Po raz pierwszy w historii świadczenia wychowawczego zdecydowano się na podwyższenie jego kwoty o 300 zł, do wartości 800 zł miesięcznie na każde dziecko od 01.01.2024 roku. Dla porównania niemieckie świadczenie Kindergeld wynosi 250 euro miesięcznie na każde dziecko i jak zapowiedziano kwota ta obowiązywać będzie także w 2024 roku.

Można zatem z całą pewnością stwierdzić, że 800+ wpłynie na wysokość Kindergeld w sytuacji, gdy pierwszeństwo do wypłaty wg zasad wspólnotowych będzie w Polsce. Dzieje się tak przeważnie gdy rodzic dziecka zamieszkuje z nim w Polsce i jest aktywny zawodowo. W takim przypadku z Niemiec przysługuje w sytuacji koordynacyjnej dodatek dyferencyjny. Dotychczas była to różnica pomiędzy 250 euro, a 500 zł na każde dziecko. Po wprowadzeniu zmian dodatek dyferencyjny z Niemiec będzie wypłacany w niższej kwocie – nie zmieni się natomiast w tym przypadku ogólna kwota możliwa do uzyskania z obu krajów. Innymi słowy, w portfelach rodziców nie przybędzie środków – oszczędzi natomiast budżet federalny Niemiec.

Odmienna sytuacja będzie miała miejsce po 01.01.2024 roku w przypadku osób nieaktywnych zawodowo w Polsce, kiedy to drugi z rodziców będzie aktywny zawodowo w Niemczech. Rodzice dzieci, których pierwszeństwo do wypłaty świadczeń na dzieci będzie w Niemczech realnie zyskają na niniejszej podwyżce. Przysługiwać im będzie pełne świadczenie 800+ (jako świadczenie gwarantowane) oraz pełne świadczenie Kindergeld z Niemiec (gdyż kraj ten respektuje wspólnotowe zasady pierwszeństwa). Podsumowując na podwyższonym świadczeniu w przypadku koordynacji pomiędzy Polską a Niemcami zyskają ponownie osoby nieaktywne zawodowo w Polsce.

Podwyższenie wysokości świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej przez ZUS. Tak jak ma to miejsce od kilku lat, wydana zostanie informacja o przyznaniu / zmianie kwoty, która trafi na konto ZUS wnioskodawcy. Należy pamiętać, aby po przyznaniu zwiększonej kwoty poinformować stronę niemiecką o zmianie wysokości świadczenia w Polsce za pomocą druku KG 45 Kindergeld. Możesz także skorzystać z bezpłatnej konsultacji telefonicznej.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Koordynacja świadczenia 800 plus

Od stycznia 2024 świadczenie wychowawcze na dziecko wynosi 800 zł. Program Rodzina 500 plus został przemianowany na 800 plus. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który niezmiennie będzie zajmował się wypłatą świadczenia, sam zmieni wysokość zasiłku. Nie trzeba wypełniać, ani składać nowych wniosków. Jeśli jeden z rodziców pracuje w innym kraju, to trzeba poinformować zagraniczny urząd o fakcie, że po stronie polskiej doszło do podwyżki.

  1. Kiedy zapadła decyzja ws. 800 plus?
  2. Komu należy się 800 plus?
  3. Jaka jest różnica między 800 plus a 500 plus?
  4. Koordynacja świadczenia 800 plus.

Kiedy zapadła decyzja ws. 800 plus?

7 sierpnia 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. A co za tym idzie – od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrosła z 500 zł do 800 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. W skali roku to znacząca podwyżka, mianowicie dla jednego dziecka jest to o 3600 zł więcej, dla dwojga – 7200 zł, dla trojga – 10 800 zł.

Komu należy się 800 plus?

Powiększone o 300 zł świadczenie 500 plus będzie wypłacane na tych samych zasadach, co dotychczas. Nie będą obowiązywały nowe ani dodatkowe wymogi. Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Czyli pierwszy okres zasiłkowy, podczas którego wypłacane jest 800 plus, przypada od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Te same problemy, które dotyczyły 500 plus, dotyczą też 800 plus. Jeśli masz problem z 800 plus, zapisz się na darmową konsultację ws. zasiłków na dzieci. 

Jaka jest różnica między 500 plus a 800 plus?

W gruncie rzeczy 500 plus i 800 plus to ten sam zasiłek. Inna jest kwota i nazwa. Wprowadzony w 2016 program Rodzina 500 + ma w nazwie kwotę. W żadnym innym kraju kwota nie jest nazwą zasiłku na dziecko, bo podobne zasiłki nazywają się np. Kindergeld, Child Benefit, Kinderbijslag, Allocation Familiales czy Familienbeihilfe. W Polsce postanowiono, że kwota będzie również nazwą świadczenia. Minusem tego rozwiązania jest to, że każda podwyżka sprawia, że nazwa nie pasuje do kwoty. W Irlandii podwyżka Child Benefit oznacza po prostu podwyżkę, a nazwa pozostaje taka sama. W Polsce podwyżka oznacza zmianę nazwy. Politycy tą niezręczność obrócili na swoją korzyść i mogą przy każdej podwyżce zmieniać nazwę, drukować nowe materiały promocyjne, robić kampanię, jakby wchodziła nowa reforma. Gdy Niemcy podnoszą regularnie Kindergeld co dwa lata lub co roku, to nie robią w związku z tym pikników. 

Koordynacja świadczenia 800 plus

Od czerwca 2022, gdy wypłatę świadczenia wychowawczego 500 przejął ZUS, zmienił się też proces koordynacji. Wcześniej, gdy Wnioskodawca zaznaczył we wniosku o 500 plus, że on lub drugi rodzic pracują za granicą, rozpoczynała się procedura koordynacji świadczeń. MOPS/OPS/Urząd Miasta przesyłał dokumentację do Wojewody/Urzędu Wojewódzkiego i to ten organ miał obowiązek wydania decyzji ws. który kraj ma pierwszeństwo. Wypłata 500 plus była często wstrzymywana do momentu wydania tej decyzji. Jeśli rodzic, który opiekował się dzieckiem w Polsce i był bezrobotny bez prawa do zasiłku, to Wojewoda/Urząd Wojewódzki wydawał decyzję odmowną stwierdzając, że ustawodawstwo innego kraju ma pierwszeństwo. Od 1 czerwca 2022 zmieniła się jednak procedura. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie 500 plus niemal wszystkim, którzy złożą wniosek. Również tym, którzy są bezrobotni bez prawa do zasiłku, gdy drugi rodzic pracuje poza Polską. ZUS informuje jedynie Wojewodę/Urząd Wojewódzki o decyzji automatycznej wydanej przez system teleinformatyczny. Koordynacja 800 plus nie różni się więc od koordynacji 500 plus od czerwca 2022. Zmieniła się kwota świadczenia i to oznacza dla rodzin w których oboje rodzice pracują (jeden w Polsce, drugi np. w Niemczech), że został im obniżony dodatek dyferencyjny o 300 zł. Polska podniosła, drugi kraj obniżył. Dla rodzin, gdzie rodzic z dzieckiem jest zarejestrowany w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku lub ubezpieczony pod małżonka, 800 plus oznacza podwyżkę świadczeń w Polsce i brak obniżki w drugim kraju (bo drugi kraj nadal jest krajem pierwszeństwa).