Kindergeld – rodzinne w Niemczech

Kindergeld Niemcy – wniosek, dokumenty, instrukcja 2023 po polsku. W tym artykule znajdziesz wszystkie te informacje, które pozwolą Ci samodzielnie złożyć wniosek o Kindergeld i uzyskać wszelkie niezbędne druki i formularze. Koordynacja świadczeń na dzieci pomiędzy Polską a Niemcami należy do standardowej sytuacji, gdyż jest to najczęściej wybierany kraj w kontekście aktywności zawodowej Polaków poza granicami RP.

Od 01.01.2023 roku kwota niemieckiego zasiłku na dzieci Kindergeld wynosi 250,00 euro miesięcznie na każde z dzieci w rodzinie – ogłosiła instytucja zajmująca się realizacją wypłat tego podstawowego zasiłku na dzieci w Niemczech – Familienkasse, o czym szerzej przeczytasz w tym wpisie. W 2022 roku kwota Kindergeld przysługująca na dzieci w Niemczech wynosiła odpowiednio: 219,00 euro miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko; 225,00 euro miesięcznie na trzecie dziecko oraz 250,00 euro miesięcznie na czwarte i kolejne dziecko.

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku o Kindergeld? Familienkasse blokuje wypłatę zasiłku z Niemiec? Zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

Biorąc pod uwagę przysługujące kwoty na dzieci w obu krajach, bardzo często mamy do czynienia z możliwością przyznania dodatku dyferencyjnego w Niemczech w przypadku aktywności zawodowej obu rodziców.

Kindergeld w Niemczech nie jest uzależniony od uzyskiwanego przez rodzinę dochodu. Co do zasady właściwa instytucja niemiecka może cofnąć się z przyznaniem 6 miesięcy wstecz od daty złożenia niemieckiego wniosku. Jednakże w przypadku złożenia wcześniej przez stronę wniosku w Polsce, zobowiązana jest uwzględnić tę datę, co wynika wprost z przepisów wspólnotowych koordynacji świadczeń. Standardowo przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku kontynuowania przez dziecko edukacji, może zostać przyznany do ukończenia 25 roku życia. Na dziecko bezrobotne, zarejestrowane w Urzędzie Pracy, świadczenie przysługuje do 21 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie wydane przed 18 rokiem życia nie podlegają żadnym ograniczeniom ze względu na wiek – jednakże w takim przypadku obowiązuje kryterium dochodowe.

Kindergeld – rodzinne w Niemczech

Zobacz film wprowadzający w serwisie Youtube na temat Kindergeld.

Terminy wypłaty świadczenia Kindergeld w danym miesiącu: Zależy to od wartości ostatniej cyfry w numerze Kindergeldnummer. Wnioskodawcy, których numer wniosku kończy się cyfrą 0 otrzymują świadczenie na początku danego miesiąca. Analogicznie terminy płatności dla klientów z numerem końcowym 9 są zawsze na koniec miesiąca. Dokładny terminarz dostępny jest poniżej:

Terminarz-wyplat-Kindergeld-2023

Wszelkie bieżące informacje na temat niemieckich świadczeń na dzieci znajdują się na stronie tamtejszej agencji rządowej – kliknij tutaj. Poniżej można pobrać i zapoznać się z aktualnymi, oficjalnymi materiałami o Kindergeld, przygotowanymi przez właściwą instytucję niemiecką. Co ważne, niniejsze publikacje dostępne są w języku polskim. Zachęcamy do przeczytania ich przed złożeniem wniosku lub konsultacją:

Przewodnik-Kindergeld-2023-PL

Instrukcja-Kindergeld-2023-koordynacja-PL

Wniosek i załączniki

Bundesagentur für Arbeit udostępniło także wniosek o zasiłek rodzinny Kindergeld wraz z załącznikami w języku polskim. Formularze są interaktywne, czyli edytowalne i można je wypełnić za pomocą komputera (zalecane) lub telefonu. W przypadku wypełniania przy pomocy telefonu warto zainstalować odpowiednią do tego aplikację np. Xodo PDF Reader & Editor. Można także wydrukować puste arkusze i wypełnić je długopisem:

1. Wniosek-o-Kindergeld-KG1-PL

2. Zalacznik-dziecko-do-wniosku-o-Kindergeld-KG1-PL-AK

3. Zalacznik-zagranica-do-wniosku-o-Kindergeld-KG-51-PL

Wypełnienie wyżej wymaganych formularzy (z punktów 1-3) jest niezbędne do otrzymania Kindergeld zarówno w sytuacji, gdy Familienkasse prześle je do strony z racji przekazanego przez Wojewodę polskiego wniosku do Niemiec, jak i w przypadku gdy strona bezpośrednio chce złożyć wniosek o Kindergeld w Niemczech.

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku o Kindergeld? Familienkasse blokuje wypłatę zasiłku z Niemiec? Zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

Pod punktem nr 1 znajduje się wniosek o Kindergeld

Osobą składającą wniosek może być zarówno matka jak i ojciec dziecka. Jeśli rodzice tworzą wspólne gospodarstwo domowe, sugeruje aby wnioskodawcą była osoba, która ma nadany numer identyfikacyjny w Niemczech tzw. Steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-ID). Ten 11-cyfrowy numer wydawany jest przez Centralny Federalny Urząd Podatkowy (BZST), posiada go co do zasady każda osoba legalnie pracująca w tym kraju.

Warto zatem sprawdzić w dokumentacji podatkowej (lewy górny róg pisma), czy być może już go nadano np. przy okazji rozliczenia podatkowego.

Powinien on zostać przyznany także wraz ze spełnieniem obowiązku meldunkowego na terenie Niemiec, który w teorii jest wymagany, gdy planuje się tam mieszkać / pracować powyżej 3 miesięcy. Dokonuje się tego w lokalnym biurze meldunkowym, które wystawia zaświadczenie o meldunku tzw. Anmeldebestätigung / Meldebestätigung. Wraz z wydaniem takiego dokumentu następuje zgłoszenie do nadania Steuer-ID, czego potwierdzenie zostanie przesłane pod wskazany adres.

W przypadku gdy rodzice nie tworzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie posiadają wspólnego meldunku lub względnie nie są małżeństwem to wskazane jest, aby wnioskował rodzic, który zamieszkuje z dzieckiem i się nim opiekuje.

Jeśli nie nadano numeru identyfikacyjnego w Niemczech, dopuszcza się wpisanie polskiego numeru PESEL.

Niniejszy wniosek powinien być podpisany przez oboje rodziców. W przypadku gdy nie jest to możliwe np. ze względu na rozwód, nie tworzenie wspólnego gospodarstwa domowego, nie utrzymywanie kontaktów etc. podpisuje się pod nim rodzic, opiekujący się dzieckiem.

W kwestii innych rubryk, mogących sprawić trudności we wniosku to w przypadku obszaru nr 1 „Dane osoby składającej wniosek”, jeśli wnioskodawcą jest osoba zamieszkująca / będąca aktywna zawodowo w Niemczech i ma meldunek w tym kraju to należy podać adres niemiecki. W innych okolicznościach będzie to polski adres.

Z kolei obszar nr 5 należy wypełnić wyłącznie, jeśli pobierany jest już Kindergeld na dzieci – w przeciwnym razie nie wypełniamy tej rubryki.

Dzieci na które wnioskuje się o Kindergeld, który nie był do tej pory przyznany, wpisujemy dopiero w obszarze nr 6 wniosku!

W punkcie nr 2 znajduje się załącznik „dziecko”

Istnieje podstawowa zasada – jedno dziecko = jeden załącznik. Oznacza to, że w przypadku wnioskowania o Kindergeld dla np. trójki dzieci, należy wypełnić trzy załączniki – dla każdego dziecka osobno. W związku z tym w rubryce LP. należy wpisać liczbę odpowiadającą danemu załącznikowi „dziecko” np. dla trójki dzieci, pierwsze będzie miało LP. 1, drugie LP. 2, a trzeci wypełniony załącznik LP. 3.

Numer identyfikacji podatkowej dziecka wpisuje się wyłącznie, gdy go mu nadano – z reguły będzie tak w przypadku zamieszkania dziecka w Niemczech. W przeciwnym razie wpisuje się nr PESEL dziecka.

ZOBACZ TEŻ:   Co to jest Kindergrundsicherung?

Obszar nr 2 „Stosunek dziecko – rodzic” – dla standardowej sytuacji stosunek „do osoby składającej wniosek” oraz „do małżonka lub zarejestrowanego partnera” wymaga zaznaczenia w obu przypadkach pierwszej sekcji – „dziecko biologiczne”. Trzecia sekcja „do innej osoby” będzie zaznaczona np. w przypadku byłego męża / partnera i tylko wtedy należy wypełnić rubrykę „Informacje na temat drugiej osoby”.

Obszar nr 3 dotyczy szczegółowych informacji na temat pełnoletniego dziecka, co do którego wypełnia się załącznik. Znajdują się tam informacje na temat nauki, pracy zawodowej dorosłego dziecka oraz niepełnosprawności. W przypadku dzieci poniżej 18 roku życia nie należy go wypełniać.

Obszar nr 4 odnosi się wyłącznie do pobierania Kindergeld na dziecko, co do którego wypełnia się załącznik. Należy go zatem wypełnić tylko w przypadku, gdy na to dziecko był już pobierany Kindergeld. Nie odnosi się on do innych pobieranych świadczeń na dzieci np. z Polski – wtedy pole to trzeba zostawić puste.

Obszar nr 6 to miejsce na uwzględnienie polskich rozstrzygnięć / decyzji w kwestii świadczeń rodzinnych / wychowawczych pobieranych w Polsce na dziecko w ostatnich 5 latach, co do którego załącznik wypełnia się.

Zaznacza się „Tak” i uzupełnia w przypadku posiadania przyznania na to dziecko od Wojewody / ZUS za okres koordynacji świadczeń na dzieci, które jej podlegają. Kwotę wpisuje się w walucie przyznania, czyli w polskich złotych.

„Nie” zaznacza się, gdy w okresie ostatnich 5 lat nie było takiego przyznania lub uzyskano decyzję odmowną od polskiego organu.

Obszar nr 7 dotyczy aktywności zawodowej rodziców dziecka w ostatnich 5 latach, na które wypisuje się załącznik. Podpunkt A odnosi się do aktywności zawodowej w Polsce; B dotyczy zatrudnienia w Niemczech w organie służbowym lub jednostce organizacyjnej innego kraju lub jako członek/członkini sił wojskowych NATO; C zaznaczamy w przypadku pracownika delegowanego z Polski do Niemiec. Jeśli gdziekolwiek zaznaczono „Tak” to trzeba wypełnić okienka niżej.

W punkcie nr 3 wskazano załącznik „zagranica”

Znajduje on zastosowanie zawsze wtedy, gdy istnieje koordynacja świadczeń, zatem jego wypełnienie także jest obligatoryjne dla obywateli naszego kraju.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że na ostatniej stronie znajduje się zaświadczenie od pracodawcy tzw. Bescheinigung des Arbeitgebers.

Wypełnia je i pieczętuje pracodawca rodzica, który jest aktywny zawodowo w Niemczech. Poniżej załączono to zaświadczenie także oddzielnie, gdyby było np. kilku pracodawców:

Formularz-Bescheinigung-des-Arbeitgebers-PL

Obszar nr 1 to dane rodziców dziecka – pierwsza rubryka to osoba składająca wniosek, kolejna to drugi rodzic dziecka. Jeśli któraś z osób nie ma Steuer-ID, to wpisuje się polski PESEL.

Czas przybycia to Niemiec – tutaj należy wpisać datę meldunku w Niemczech, osoby która tam przebywa. Jeśli brak jest takiego meldunku, to nie wymaga uzupełnienia.

Obszar nr 2 co do zasady wymaga wypełnienia, gdyż odnosi się do dzieci w Polsce, które wpisano w „załącznik dziecko”. Zatem zaznacza się „Tak” i wypełnia pola.

Kraj przebywania to Polen / Polska; Data zamieszkania dziecka w Polsce – tutaj w zależności, czy były jakieś wyjazdy zagraniczne związane z zamieszkaniem dziecka, czy nie. W przypadku braku wyjazdów, należy podać datę urodzenia dziecka. Jak już wspomniano, numerem identyfikacyjnym będzie PESEL dziecka.

Obszar nr 3 dotyczy dziecka z niepełnosprawnością. W związku z tym wypełnia się go wyłącznie, gdy jednym z dzieci na które wnioskuje się o Kindergeld jest dziecko niepełnosprawne.

Wtedy należy podać rodzaj przyznanego i pobieranego świadczenia w Polsce związanego z niepełnosprawnością dziecka np. świadczenie pielęgnacyjne, czy zasiłek pielęgnacyjny. Jeśli w składzie rodziny nie ma dziecka niepełnosprawnego, zaznacza się rubrykę „Nie”.

Obszar nr 4 odnosi się do aktywności zawodowej wnioskodawcy. Wiele problemów stwarza pojęcie „niesamodzielna działalność zarobkowa”, ale rozwiązanie jest proste – będzie to wszelka aktywność zawodowa, która nie jest samozatrudnieniem / działalnością gospodarczą.

Zatem jeśli jest się pracownikiem na umowę o pracę / zlecenie / o dzieło i inne formy zatrudnienia, czyli wykonuje pracę najemną to w podpunkcie A trzeba zaznaczyć „Tak”.

Analogicznie w podpunkcie B należy zaznaczyć „Tak” jeśli prowadzi się działalność gospodarczą w Polsce lub Niemczech. W myśl rozumienia przepisów niemieckich ubezpieczenie w KRUS należy rozumieć jako prowadzenie działalności gospodarczej.

Poniżej znajduje się rubryka z pytaniem „Czy posiada lub posiadał(-a) Pan/Pani ubezpieczenie społeczne w Niemczech”? Tyczy się ona wnioskodawcy.

Jeśli wnioskodawca posiada ubezpieczenie społeczne i rentowe z tytułu aktywności zawodowej w Niemczech, to trzeba zaznaczyć obie rubryki na „Tak”.

Jeśli nie posiada, lub posiada takie ubezpieczenie, ale wyłącznie w Polsce to należy zaznaczyć dwa razy „Nie”. Wtedy też należy napisać powód np. ubezpieczenie za granicą (czyli w Polsce) – Versicherung im Ausland.

Na kolejnej stronie, w podpunkcie C „Tak” trzeba zaznaczyć w przypadku braku aktywności zawodowej wnioskodawcy. Wtedy należy tam napisać krótko o źródle utrzymania. Jeśli wnioskodawca jest aktywny zawodowo, to w tym punkcie zaznacza „Nie”.

Podpunkt D w tej sekcji dotyczy poszukiwania pracy przez wnioskodawcę. Zaznacza się „Tak” jeśli wnioskodawca poszukuje pracy, a w przypadku rejestracji w Urzędzie pracy także i tę drugą opcję należy wybrać. Oczywiście jeśli wnioskodawca nie poszukuje pracy, albo jest aktywny zawodowo to zaznaczamy tutaj dwa razy „Nie”.

Następnie mamy pytanie 4.2 Czy obecnie lub w ciągu ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku przerwał (-a) Pan / Pani przejściowo swoją działalność zarobkową z powodu? Należy udzielić odpowiedzi na poszczególne warianty.

Pytanie to wiąże się z utratą aktywności zawodowej np. z powodu bezrobocia, uzyskaniem prawa do zasiłku macierzyńskiego z ZUS po utracie zatrudnienia, uzyskaniem świadczenia chorobowego z ZUS po utracie zatrudnienia etc. lub uzyskaniem tego typu świadczeń z Niemiec.

Jeśli w którym z pytań zaznaczono „Tak” to należy wypełnić rubrykę opisującej typ świadczenia, organ wypłacający i okres pobierania.

W przypadku gdy pobiera się np. macierzyński, będąc w trakcie zatrudnienia u pracodawcy to należy odpowiadać „Nie”. Podobnie zresztą jak w sytuacji, gdy nie pobierało się tego typu świadczeń.

Pytanie 4.3 Czy obecnie otrzymuje lub w ciągu ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku otrzymał (-a) Pan / Pani rentę lub świadczenia zaopatrzeniowe lub czy wnioskowano o nie?

Tutaj odpowiedzi „Tak” należy udzielić, jeśli wnioskodawca pobierał / wnioskował o emeryturę lub rentę w Polsce / Niemczech.

Obszar nr 5 odnosi się do aktywności zawodowej małżonka / partnera lub biologicznego ojca dziecka.

ZOBACZ TEŻ:   Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku

Na kwestie w nim zawarte odpowiada się na podstawie opisanych już powyżej instrukcji udzielonych dla obszaru nr 4.

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku o Kindergeld? Familienkasse blokuje wypłatę zasiłku z Niemiec? Zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

INNE DOKUMENTY

Niekiedy może być wymagane dostarczenie także innych dokumentów, które potwierdzą dane oświadczone przez wnioskodawcę w powyższych formularzach.

Familienkasse powinno wezwać do uzupełnienia dokumentów, niemniej jednak można je dołączyć już podczas składania wniosku. Na pewno przyspieszy to proces jego rozpatrywania w Niemczech. Do dokumentów tych należą:

 • zaświadczenie dotyczące składu rodziny dla potrzeb przyznania Kindergeld. Należy je podbić w biurze ewidencji ludności w gminie. Interaktywny formularz można uzupełnić także na komputerze lub telefonie. Punkty 1-4 w nim zawarte wypełnia strona, po czym drukuje i zanosi do właściwego urzędu w celu uzupełnienia punkt nr 5. Pobrać można go poniżej:

Formularz-sklad-rodziny-Kindergeld-PL

Jeśli uda się podbić powyższy formularz w gminie, nie powinno wiązać się to z dodatkową opłatą. Niektóre urzędy robią to jednak niechętnie i wtedy należy wystąpić o zaświadczenie z rejestru mieszkańców, co wiąże się z opłatą skarbową w kwocie 17 zł. Plusem takiego rozwiązania jest fakt, że można wystąpić o wydanie zaświadczenia w języku obcym. Usługa dostępna jest także elektronicznie – więcej na polskim portalu rządowym ePUAP tutaj.

 • kopia aktu urodzenia dziecka oraz kopia aktu małżeństwa, to drugie jeśli oczywiście zawarto związek małżeński – najlepiej wersje wielojęzyczne. Więcej informacji na temat uzyskania ww. aktów można znaleźć tutaj;
 • kopia potwierdzenia zameldowania w Niemczech rodzica bądź rodziców dziecka – czyli wspomniane już tzw. Anmeldebestätigung / Meldebestätigung; ewentualnie umowa wynajmu mieszkania w Niemczech z potwierdzeniem opłat; względnie sam adres zamieszkania lub inne zaświadczenia / oświadczenia z tym związane np. w sytuacji zamieszkiwania przy granicy, czy kierowców zamieszkujących de facto w szoferce etc.
 • zaświadczenie o podleganiu w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zwanym jako tzw. Unbeschraenkte Steuerpflicht. Potwierdzenie podlegania temu obowiązkowi jest szczególnie ważne w przypadku braku meldunku w Niemczech. Szczegółowe informacje na temat zasad można uzyskać m.in. na stronie Finanzamt Neubrandenburgklikając tutaj. Można go poświadczyć na kilka sposobów. Jedną z metod jest złożenie zaświadczenia Bescheinigung EU/EWR do lokalnego niemieckiego urzędu skarbowego Finanzamt. Odpowiedni druk znajduje się poniżej:

Bescheinigung-EU-EWR-Finanzamt-PL

Zadaniem tego druku jest wykazanie dochodów osiągniętych za granicą, czyli w Polsce – aby następnie przedłożyć je do niemieckiego urzędu skarbowego Finanzamt, właściwego dla miejsca zamieszkania / pracy w Niemczech.

Niniejszy druk należy zatem pobrać i wydrukować. Następnie wypisać dane osobowe mąż/żona na 3. i 4. stronie druku i analogicznie na 1. stronie niemieckiej w dziale Angaben zur Person i udać się z nim najpierw do swojego urzędu skarbowego w Polsce. Ten wypełni trzecią i czwartą stronę druku – czyli te w języku polskim.

Można próbować podbić i tę pierwszą w języku niemieckim, ale pomimo iż to ta sama treść co po polsku, to urzędy robią to niechętnie. Jedną stronę US zostawi sobie, resztę wyda wnioskodawcy. Czasami US wykonuje to na miejscu, czasami trzeba poczekać. Pobrana zostanie opłata skarbowa w wysokości 17 zł.

Kopie wydanego zaświadczenia w języku polskim wraz z dwiema pierwszymi stronami w języku niemieckim należy następnie przesłać do właściwego w Niemczech Finanzamt.

Jeśli dane zostaną uwzględnione i warunki spełnione, to Finanzamt powinien wystawić zaświadczenie o podleganiu w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. I tak uzyskany dokument przedkłada się do Familienkasse.

Oczywiście ten punkt obowiązuje, jeśli żaden z rodziców nie ma meldunku w Niemczech. Jeśli nie udowodni się meldunku w Niemczech lub nie poświadczy o podleganiu tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, to prawdopodobnie po złożeniu wniosku, otrzyma się prośbę o uzupełnienie braków formalnych.

Strona otrzyma druk tzw. Bescheinigung des Finanzamts über die Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, który będzie wyglądał następująco:

KG-16-Bescheinigung-des-Finanzamts-DE

Tutaj należy wypisać wyłącznie pierwszy obszar z danymi osoby, która może podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu – będzie to przeważnie ten rodzic dziecka, który pracuje w Niemczech.

Wypełnia się nazwisko oraz imię; datę urodzenia; adres i na samym dole Steuer-ID, względnie okienko wyżej numer identyfikacji podatkowej Stauernummer, jeśli jest znany. Reszty pól nie wypełnia się, tylko wysyła do właściwego w Niemczech Finanzamt, który powinien zrobić to sam.

Oczywiście razem z tym można przesłać opisane wyżej np. Bescheinigung EU/EWR, co zwiększy szanse, iż w odpowiedzi otrzyma się poświadczenie podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i ten dokument załącza się do odpowiedzi do Familienkasse.

KG-16-Erklarung-uber-die-Behandlung

To jest oświadczenie strony względem zagadnienia zwanego podleganiem nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W punkcie nr 1 wypełnia się wszystkie dane rodzica dziecka pracującego w Niemczech.

W punkcie nr 2 pierwszą kratkę, czyli „Ich habe bei meinem zuständigen Finanzamt” zaznacza się, jeśli temu obowiązkowi strona podlega i w okresach wpisuje się daty podlegania – znajdują się one także w odpowiedzi z Finanzamt.

Drugą kratkę „Ich habe keinen Antrag auf Behandlung” zaznacza się tylko wtedy, gdy nigdy nie składano wniosku o podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Na dole data i podpis osoby, której ten obowiązek / zaświadczenie dotyczy. To koniec sagi pt. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Poniżej załączono jeszcze te same, dwa druki w jednej wersji, interaktywnej. Może zdarzyć się np. pomyłka na tych co prześlą z Familienkasse, więc warto mieć takie druki w zapasie w dobrej wersji:

KG-16-wersja-zbiorcza-DE

 • paski wypłaty niemieckiej tzw. Lohn z ostatnich miesięcy;
 • Gewerberegister lub Gewerbeschein – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech; względnie także kopie wystawionych rachunków lub faktur; kopia rachunku zysków i strat za dany rok;
 • zaświadczenie A1 ZUS – w przypadku pracowników delegowanych z Polski do Niemiec oraz ewentualnie dołączenie umowy świadczącej o byciu delegowanym. Od 2023 roku w Niemczech nastąpiła zmiana interpretacji przepisów ws. pracowników delegowanych i na dzieci poniżej 18. roku życia wydawane są decyzje odmowne. Więcej o tematyce pracowników delegowanych pisaliśmy tutaj;
 • kopie rozstrzygnięć / decyzji Wojewody lub ZUS, dotyczących świadczeń na dzieci w Polsce – jeśli zostały wydane;
 • można załączyć decyzję / zeznanie podatkowe złożone w Niemczech tzw. Einkommensteuerbescheid / Steuerbescheid za dany rok aktywności zawodowej;
 • można załączyć zaświadczenie podatkowe o zarobku uzyskanym u jednego pracodawcy w danym roku tzw. Lohnsteuerbescheinigung;
 • zaświadczenie dotyczące dalszej nauki dziecka (tylko dla dzieci powyżej 18 roku życia, wypełnia go i podbija szkoła / uczelnia dziecka) – interaktywny formularz w języku niemieckim dostępny poniżej:
ZOBACZ TEŻ:   Kindergeld a umowa o dzieło

Formularz-uczen-18-Kindergeld-DE

Niektóre placówki oświatowe nie chcą poświadczać niemieckiej wersji zaświadczenia dotyczącego dalszej nauki dziecka, dlatego poniżej załączono polski odpowiednik, oczywiście w formie interaktywnej. Wymagana jest pieczęć i podpis uprawnionego pracownika na ostatniej stronie druku, resztę można wypełnić samodzielnie:

Formularz-uczen-18-Kindergeld-PL

 • zaświadczenie dotyczące sytuacji dziecka po ukończeniu 18 roku życia tzw. Erklärung zu den Verhältnissen eines über 18 Jahre alten Kindes (tylko dla dzieci powyżej 18 roku życia, wypełnia je wnioskodawca i podpisuje wraz z dzieckiem) – formularz w języku polskim do wydrukowania i wypełnienia w formie tradycyjnej:

KG-55-Erklarung-PL

 • zaświadczenie dotyczące bezrobotnego dziecka po ukończeniu 18 roku życia tzw. Erklärung für ein volljähriges Kind ohne Ausbildungs – oder Arbeitsplatz (tylko dla bezrobotnych dzieci powyżej 18 roku życia i do ukończenia przez nie 21 roku życia, pierwszą stronę wypełnia wnioskodawca i podpisuje ją wraz z dzieckiem. Drugą stronę musi wypełnić i podbić Urząd Pracy, w którym zarejestrowane jest bezrobotne dziecko) – formularz dostępny jest w języku niemieckim:

Formularz-bezrobotne-dziecko-18-Kindergeld-DE

 • w przypadku chęci pobierania Kindergeld na pełnoletnie dziecko niepełnosprawne należy pobrać oraz wypełnić zawarte tutaj – kliknij, druki i formularze spakowane w formacie RAR – dostępne są one w języku niemieckim i ze względu na ich specyfikę może zachodzić konieczność ich tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego;
 • w przypadku uprawienia z tytułu pobierania renty z Niemiec należy wypełnić:

Zalacznik-renta-zagranica-do-wniosku-o-Kindergeld-KG-51R-PL

Oczywiście istnieje pewien zakres elastyczności i tak np. będąc osobą rozwiedzioną można załączyć kopię aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, kopie wyroku rozwodowego lub alimentacyjnego. Jeśli strona żyje w związku nieformalnym z drugim rodzicem dziecka, to nie można od niej wymagać takiego aktu małżeństwa.

W przypadku, gdy nie ma informacji od drugiego z rodziców co do jego aktualnej pracy etc., można krótko opisać sytuację np. dołączając kartkę ze swoim oświadczeniem.

Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Podobnie ma się sprawa tłumaczenia dokumentacji na język niemiecki np. przez tłumacza przysięgłego – zapewne mogłoby to przyspieszyć sprawę, ale nieuprawnionym jest twierdzenie, że jest to wymagane.

Rodzic dziecka pracuje w Niemczech i nie współpracuje w kwestii dostarczenia dokumentacji wymaganej do uzyskania Kindergeld? Zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną – tutaj.

PO WYPEŁNIENIU

Skompletowane dokumenty trzeba wysłać na adres właściwej instytucji niemieckiej:

Bundesagentur für Arbeit
Familienkasse Sachsen
09092 Chemnitz
DEUTSCHLAND

Faks: +49 (3591) 661 878
E-mail: Familienkasse-Sachsen@arbeitsagentur.de

Można zrobić to np. wysyłając na poczcie polskiej list polecony do Niemiec ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Poczta Polska udostępnia usługę śledzenia statusu listu za pomocą numeru nadawczego. Ten sam numer można wpisać na stronie niemieckiego DHL klikając tutaj.

Powyższy adres kontaktowy obowiązuje w kwestii zgłaszania wszelkich zmian np. w sytuacji zawodowej, powrotów do Polski, informowania o otrzymanych rozstrzygnięciach / decyzjach od polskich instytucji właściwych do orzekania w sprawach o świadczenia na dzieci, które podlegają koordynacji.

W takim przypadku można skorzystać z formularza zgłaszania zmian, dostępnego w języku niemieckim:

Formularz-zgloszenie-zmiany-KG45-DE

Uwaga! Nowość! Obecnie można wygenerować powyższy formularz zmian w języku polskim, bezpośrednio ze strony naszego serwisu! Więcej informacji uzyskasz klikając tutaj.

W przypadku, gdy Familienkasse skontaktuje się ze stroną np. w związku z pytaniem / prośbą o uzupełnienie ewentualnych braków formalnych to jednym z dokumentów, które strona otrzyma będzie pierwsza strona odpowiedzi tzw. Seite Ihrer Rücksendung:

Pierwsza-strona-odpowiedzi-Seite-Ihrer-Rucksendung-DE

Jest to nic innego, jak strona, którą powinno się zawrzeć na początku dokumentów, które będziesz odsyłać do Familienkasse. Dzięki temu instytucja ta ma możliwość sprawniejszego przetworzenia przesłanej dokumentacji.

W przypadku gdy dołącza się żądane dokumenty, to należy zaznaczyć pierwszą kratkę „Die erbetene(n) Unterlage(n) füge ich bei”.

Jeśli zaś potrzeba więcej czasu na odesłanie danego dokumentu / dokumentów, to zaznacza się drugą kratkę tzn. „Folgende Unterlage(n) kann ich voraussichtlich erst am… übersenden”, co oznacza iż wymagane dokumenty dostarczysz dopiero w dniu – i tutaj w puste, wykropkowane pole pomiędzy voraussichtlich erst am, a übersenden należy wpisać datę.

Niżej należy krótko opisać powód, dla którego dokumentacja zostanie dostarczona z opóźnieniem.

Trzeci obszar to „Antwort auf Ihre Frage(n)” i zaznacza się przy nim kratkę wyłącznie, gdy udziela się odpowiedzi na zadane przez Familienkasse pytania.

Może to być np. oświadczenie, którego wymaga w swoim zapytaniu instytucja niemiecka.

Czwarty obszar to „Zusätzliche Bemerkungen”, co dosłownie znaczy dodatkowy komentarz. Nie wymaga to zatem szerszej analizy.

Piąty obszar to „Anlagen”, czyli załączniki – jeśli załącza się dokumentację lub inne zaświadczenia, to należy ten kwadracik zaznaczyć. Z reguły zatem to pole będzie zaznaczone.

Na samym dole wpisuje się miejscowość i datę oraz po prawej stronie „unterschrift” – podpis.

Wniosek o Kindergeld składa się tylko raz (nie ma okresów zasiłkowych, tak jak jest to w Polsce). Oczywiście w przypadku powrotu do Polski, przerwania pobierania i ponownego wyjazdu, czy też ukończenia przez dziecko 18 lat może zachodzić konieczność ponownego złożenia wniosku.

W przypadku trwania uprawienia (ciągłości) do jego pobierania, wnioskodawca może otrzymać raz w roku ankietę sprawdzającą tzw. Fragebogen zur Prüfung des Anspruchs auf Kindergeld, którą po wypełnieniu odsyła do Familienkasse. Należy to uczynić w ciągu 8 tygodni od jej otrzymania, a najlepiej w ciągu 4 tygodni, gdyż po tym czasie niemiecki organ właściwy może zawiesić wypłatę.

Nie odesłanie ankiety może skutkować naliczeniem nienależnie pobranych świadczeń w Niemczech. O tym jak wypełnić ankietę szerzej – kliknij tutaj.

W przypadku formularzy dostępnych wyłącznie w języku niemieckim, przydanym może okazać się skorzystanie z aplikacji Tłumacz Google, która to m.in. po wykonaniu zdjęcia dokumentu tłumaczy jego treść.

Masz problem z Kindergeld – zapisz się na bezpłatną konsultację telefoniczną.

Wszystkie udostępnione powyżej wnioski i formularze oraz inne oficjalne, aktualne informacje na temat niemieckich świadczeń na dzieci są publicznie dostępne na stronie tamtejszej agencji rządowej – kliknij tutaj.

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

57 komentarzy do “Kindergeld – rodzinne w Niemczech

   1. Monika

    Witam, jeżeli mąż jest osobą bezrobotna w Polsce, a ja pracuję w Niemczech to przysługuje nam całość świadczeń na dzieci w Polsce i Niemczech? tzn. 500+ i kindergeld?

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Tak jak już było wielokrotnie wspomniane, w PL od 01.06.22 r. przysługuje pełna kwota 500+ bez względu na zasady pierwszeństwa. Niemcy je stosują, także prawdopodobnie otrzyma Pani w takiej sytuacji całość z DE i dodatkowo 500+ z PL.

 1. Jadzia

  Witam czy jak od czerwca Polska będzie wypłacać wszystkim bez względu na pierwszeństwo 500+ czy Fk pomniejszy kg skoro to ulga podatkowa ?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Kindergeld to zasiłek na dzieci. W myśl przepisów wspólnotowych należy do koszyka „klasyczne świadczenia rodzinne” podobnie jak 500+. Wydaje się, że Niemcy skorzystają z okazji i będą odliczać te kwoty, skoro PL przyznaje je bez względu na zasady pierwszeństwa. Zobaczymy jakie będą napływać informacje na ten temat i co pokaże praktyka od 01.06.22, pozdrawiam.

   Odpowiedz
 2. Aga

  Dzień dobry, skoro pobieram kindergeld czy należy się 500 plus skoro Polska wypłaca wszystkim bez względu na pierwszeństwo państwa?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Agnieszko, myślę, że powinna Pani złożyć wniosek w Polsce. Pełna kwota 500+ bez względu na pierwszeństwo będzie wypłacana począwszy od wniosku na okres zasiłkowy 2022/2023 obejmującącego daty od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. Taki wniosek można składać w ZUS od wczoraj (01.02.2022 r.), szczegóły znajdzie Pani tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/500-plus-trafia-do-zus/ Zawsze warto składać wnioski o świadczenia przyznawane bez kryterium dochodowego w Polsce, tym bardziej w obecnych okolicznościach. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 3. Kasia

  Czy jest możliwość otrzymania Kindergeldu jeśli ojciec dzieci przebywa i pracuje w Niemczech, odprowadza tam, VAT a matka z dziećmi mieszka w Polsce?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Jest taka możliwość jeśli m.in. ojciec dzieci jest aktywny zawodowo w Niemczech tzn. pracuje tam legalnie u niemieckiego pracodawcy, praca ta jest oskładkowana, odliczany jest podatek dochodowy etc. VAT to podatek od towarów i usług, płaci go każdy np. kupując coś w sklepie i nie ma on tutaj większego znaczenia.

   Odpowiedz
 4. D.m

  Jeżeli przyjechałem do Niemiec parę tygodni temu, mam ograniczone prawa,to czy mogę się starać o kindergeld? Oczywiście pracuję u niemieckiego pracodawcy.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Samo ograniczenie praw np. rodzicielskich w Polsce nie powinno mieć znaczenia – w myśl przepisów wspólnotowych liczy się biologia. Oczywiście jeśli będzie Pan w stanie skompletować wymaganą dokumentację. Ponadto proszę pamiętać, że świadczenia są na dzieci, więc trzeba je przekazywać na ich utrzymanie i nie można tymi środkami spłacać np. zobowiązań alimentacyjnych.

   Odpowiedz
 5. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

  Będzie dodatek do Kindergeld w 2022 roku – 100 euro jednorazowo na każde dziecko, wypłata realizowana będzie prawdopodobnie latem – mówi się o czerwcu 2022, wszystko zależy od prac legislacyjnych.

  Odpowiedz
 6. Mateusz

  Dzień dobry, pracuję w Niemczech od stycznia, czytam o Kindergeld – jak mam dwoje dzieci, jedno mieszka z mama a kolejne mam z inną partnerka, to czy mogę pobierać na dwoje dzieci? Serdecznie dziękuje za odpowiedz!

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Panie Mateuszu, nie widzę tutaj przeszkód, gdyż jest Pan ojcem biologicznym obu dzieci. Tym bardziej, jeśli ma Pan kontakt z obiema matkami i w razie potrzeby uzupełnienia dokumentacji będą współpracowały z Panem. Niemniej jednak każda sprawa jest inna i decyzja zawsze należy do FK. W każdym razie spotkałem się z taką sytuacją, więc próbowałbym – najwyżej nie przyznają na jedno z dzieci, niczym Pan nie ryzykuje.

   Odpowiedz
 7. Emilia

  Jeśli będziemy pobierać od czerwca 500+ i zostanie nam pomniejszony o te 500 kindergeld, to czy zostanie wypłacone 100 euro dodatku do pomniejszonego kindergeldu?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Jeśli rodzic zamieszkujący w Polsce jest aktywny zawodowo to będzie 500 zł z Polski oraz dodatek dyferencyjny z Niemiec, aby łączna kwota wyniosła np. 219 euro na pierwsze i drugie dziecko. Jeśli jest nieaktywny zawodowo, to będzie 500 zł z Polski oraz całość 219 euro kindergeld na pierwsze i drugie dziecko z Niemiec. Jednym słowem osoby bezrobotne w Polsce zyskują. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
   1. Marta

    Witam. Ja nie jestem aktywna zawodowo i kindergeld już został mi pomniejszony wiec chyba nie do końca tak jest że osobą niepracujacym przysługuje 500+ i cały kindergeld

    Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Opieram się na tym co Państwo piszą oraz na tym co dzieje się z RKO – tam w takiej sytuacji DE przyznaje pełne kwoty, gdy drugi z rodziców nie jest aktywny zawodowo w Polsce. Jest to ten sam rodzaj świadczeń co 500+, zatem inne działanie strony niemieckiej byłoby nielogiczne. W kontekście 500+ nie ma oficjalnej informacji na ten temat z DE, a Ministerstwo w tej sprawie nie raczyło odpisać. W związku z tym opieram się na informacjach od Państwa, jeśli będzie więcej sygnałów, że jest jak Pani mówi, to zdanie zmienię. Na dzisiaj jest Pani pierwszą osobą, której pomimo braku aktywności DE odmawia od 01.06.22 pełnych kwot, więc istnieje szansa, że traktują Panią jako aktywną zawodowo. Ps. Tak właśnie jest, po rozmowie okazało się, że Niemcy potraktowali Panią jako aktywną zawodowo.

  2. Beata

   Witam, rozumiem już, że w przypadku gdy jestem nieaktywna zawodowo w Polsce (dokładnie od 1 czerwca 2022r.), a mąż pracuje na umowę o pracę w Niemczech to należy nam się 500plus i całość KG. A proszę mi podpowiedzieć czy zmienia się to w momencie kiedy mąż podejmuje dodatkową pracę na umowę zlecenie w Polsce?

   Odpowiedz
   1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

    Pani Beato, ciekawe pytanie, które do tej pory nie padło na łamach naszego serwisu. Umowy zlecenie są oczywiście oskładkowane społecznie, dlatego de facto w takim przypadku mamy „pracę na pracę” ojca dziecka (Polska i DE), zatem decydować będzie miejsce zamieszkania dziecka. Sam status matki nie będzie miał w tym przypadku większego znaczenia. Podsumowując w takiej sytuacji koordynacja oczywiście zaistnieje ale pierwszeństwo będzie w Polsce, więc Niemcy nie powinny wypłacać całości.

    Odpowiedz
    1. Beata

     Dziękuję za odpowiedź. Mam właśnie teraz zagwozdkę ponieważ FK tydzień temu wypłaciło mi wyrównanie od czerwca (czyli cały KG) i Polska również wypłaciła 500plus. Nie chcę sytuacji, w której będę musiała zwracać pieniążki plus jakieś odsetki. Gdzie powinnam uderzyć w tej sprawie? Nie ukrywamy, że mąż ma dodatkową pracę w Polsce, a jednak Wojewoda pierwszeństwo przyznał DE.

    2. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Pani Beato, 500+ od dnia 01.06.2022 przyznaje ZUS, a nie Wojewoda, zatem otrzymała Pani pełną kwotę świadczenia z Polski bez względu na zasady pierwszeństwa. Rola Wojewody ogranicza się tylko do poinformowania Niemiec o wydanym w PL rozstrzygnięciu. Więcej informacji tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/500-plus-trafia-do-zus/ Sugeruje zatem poinformować FK o pracy męża także w Polsce – o tym jak to zrobić napisałem we wpisie, pod którym rozmawiamy. Finalnie decyzja w każdej, indywidualnej sprawie (szczególnie nieoczywistej jak w tym wypadku) zależy od FK. Zachęcam do lektury, pozdrawiam.

 8. Krzysztof

  Dzien dobry czy pracując w Polsce na etacie i w Niemczech na weekendy na mini job przysługuje mi kindergeld?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pytanie zasadnicze, czy z tego tytułu rodzaju pracy odprowadzane są składki społeczne w Niemczech. Z moich informacji wynika, że nie – zatem nie ma podstaw, aby wnioskować o KG. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 9. GOSIA

  Witam. Od paru lat mąż pracuje w Niemczech, ja jestem nieaktywna zawodowo. Zawsze mieliśmy całe kindergeld. Teraz podobno to się zmienia mamy dostawać 500+ i cały kindergeld. Czy jak dostanę decyzję z ZUS mam coś składać do urzędu niemieckiego? Jedni mówią żeby wysłać decyzję, inni że trzeba ją tłumaczyć, a jeszcze inny że polski urząd wysyła do Niemiec. Także moje pytanie składam wniosek do ZUS i co dalej? I czy w tym przypadku składać także o rodzinne (choć wiadomo że kwota nas nie puszcza).

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Zapewne otrzyma Pani całość z DE + całość 500+ skoro jest Pani nieaktywna zawodowo w Polsce. Dostanie Pani informacje o przyznaniu z ZUS i należy ją przesłać do DE. Nie należy patrzeć na to czy i kiedy zrobi to Wojewoda, bo jak znam życie będzie to trwało kilka lat. Ponadto jako iż pobiera Pani KG to zobowiązała się Pani podczas wypełnienia wniosku, że będzie zgłaszać wszelkie zmiany. Niektórzy tłumaczą całość, niektórzy tylko orzeczenie, niektórzy nie tłumaczą wcale – wg mnie nie ma takiej potrzeby i ja bym ich nie tłumaczył. Najwyżej poproszą o dosłanie przetłumaczonych – każdy wniosek rozpatruje człowiek i niektórzy mają najróżniejsze zachcianki, nie do końca oparte na przepisach wspólnotowych. O zasiłek rodzinny w Pani przypadku składać wniosku w Polsce nie ma sensu – tym bardziej, że nie jest Pani aktywna zawodowo w PL. Do zgłaszania zmian, w tym informowania o przyznaniu służy formularz, który można wygenerować tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/formularz-kg-45-kindergeld-po-polsku

   Odpowiedz
 10. Arleta

  Witam. Ojciec moich synów mieszka i pracuje w Niemczech. Ja w Polsce jestem aktywna zawodowo i dostaję 500+ z Polski i dodatek dyferencyjny z Niemiec. Właśnie parę dni temu dowiedziałam się że zostanę zwolniona. Czy wtedy będę miała prawo do całego Kindergeld i 500+?

  Odpowiedz
 11. Mateusz

  Witam, jestem ojcem dwójki dzieci, pracuję i pobieram Kindergeld od 10 lat w pełnej kwocie z Niemiec. Co roku składam o decyzje w pl o 500+ i zawsze dostawałem odmowną. Tym razem w 2022 r polska przyznała 500+, wysłaliśmy decyzje do De i otrzymujemy 500+ na dwójkę dzieci i cały kindergeld z Niemiec. Czy jest to normalne i tak moze być, czy problem z dokumentami? Podkreślam, że żona mieszka w pl z dziećmi i nie jest aktywna zawodowo.

  Odpowiedz
    1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

     Tak jak już było wspomniane, w PL od 01.06.22 r. przysługuje pełna kwota 500+ bez względu na zasady pierwszeństwa. Niemcy je dalej stosują, także w przypadku braku aktywności zawodowej drugiego z rodziców w Polsce wychodzi całe KG z DE i dodatkowo całe 500+ z PL. W Polsce raczej nic się już w tym temacie nie zmieni, pytanie czy Niemcy od pewnego momentu nie zechcą jednak odejmować – na dzisiaj trzymają się prawa wspólnotowego o koordynacji.

 12. Magda

  Witam, jeśli chcę poinformować Familienkasse o braku aktywności zawodowej rodzica mieszkającego z dziećmi w Polsce (umowa kończy się z ostatnim dniem czerwca) to należy wypełnić druk kg45? Należy do tego dołączyć jakiś dokument potwierdzający np. świadectwo pracy?
  Dziękuję za odpowiedź

  Odpowiedz
 13. Monika

  Witam, jeśli studiuję i pobieram Kindergeld, ale 'powinęła’ mi się noga i nie bronię się w tym roku, a za rok to muszę oddać pieniądze? Chciałabym iść do pracy od września, ale będę dalej studiowała (muszę poprawić przedmioty) wiem, że wtedy nie można pobierać kindergeld. Czy muszę oddać pieniądze? Jak mam poinformować o tym, że chciałabym od września zakończyć pobieranie (bo chyba i tak by zabrali z racji pracy).

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Moniko, w kwestii informowania o zmianach dotyczących pełnoletniego dziecka to jest: zmian w edukacji, czy też podjęcia aktywności zawodowej właściwe jest użycie formularza KG45, można go wygenerować po polsku tutaj https://www.koordynacja500plus.pl/formularz-kg-45-kindergeld-po-polsku lub po prostu pobrać ze strony FK w języku niemieckim. Jeśli chodzi o pierwszą część Pani pytania, to zachęcam do zapoznania się z informatorem KG, udostępnionym tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/kwota-kindergeld-w-2022-roku Jest tam opisana sytuacja osoby / dziecka kształcącego się. Sugeruje poinformować o zmianach w Pani sytuacji i poczekać na decyzję z FK, gdyż każda sytuacja jest inna i trudno mi jednoznacznie wypowiadać się / zabierać stanowisko w tej konkretnej sprawie. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 14. Hania

  Dzień dobry, jestem na Krusie w Polsce a mąż pracuje w Niemczech. Czy Kindergeld w takiej sytuacji będzie pomniejszony o 500+. Pozdrawiam

  Odpowiedz
 15. Agnieszka

  Dzień dobry, proszę o podpowiedź:
  – mąż pracuje w DE, ale wszyscy mieszkamy w Polsce – mąż będzie składać wniosek o nieograniczony obowiązek podatkowy (pracuje ponad 6 miesięcy) – pytanie – czy trzeba czekać na decyzję, czy wniosek o KG możemy składać równocześnie?
  – posiadamy w Polsce wspólny meldunek, ale wszyscy mieszkamy pod innym adresem – lepiej się przemeldować? Czy np. można dołączyć jakieś oświadczenie o innym miejscu zamieszkania i dołączyć np.umowę najmu (jest na wszystkich członków rodziny) – jak to dobrze ugryźć?
  Dziękuję i pozdrawiam!

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Agnieszko, myślę że rozwiązania zaproponowane przez Panią są słuszne – należy mieć na uwadze, że ostatecznie to FK podejmie decyzję w konkretnej sprawie. Jeśli nie uznają danego dokumentu np. umowy najmu w PL, czy też nieograniczonego obowiązku podatkowego to i tak poproszą o to we wiadomości zwrotnej. Procedura ta na pewno potrwa jakiś czas, więc warto mieć już złożony wniosek, bo finalnie do wypłaty liczy się data złożenia wniosku. Również serdecznie pozdrawiam!

   Odpowiedz
   1. Agnieszka

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. W takim razie złożymy jednocześnie wnioski, żeby nie tracić niepotrzebnie czasu i spróbujemy nie zmieniać meldunku, zobaczymy jak FK się do tego odniesie.
    Wypełniając wniosek nasunęło się jeszcze kilka pytań, pozwolę sobie je zadać:
    – obecnie przebywam na urlopie wychowawczym – czyli jestem zatrudniona, ale nie otrzymuje wynagrodzenia – czy w załączniku „zagranica” w punkcie 5.3 dotyczącym przerwania działalności zarobkowej z tytułu wychowania dziecka – powinnam zaznaczyć „tak”?
    – czy wniosek z załącznikami można wysłać tylko w formie elektronicznej na podany adres mailowy?
    – czy w przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu Kindelgeld trzeba informować ZUS, że takowy zasiłek się pobiera?
    – w jaki sposób zaznaczyć okres pobierania 500+? – dokładną datę z decyzji należy podać i każdorazowo należy dosyłać co roku decyzje?
    Będę wdzięczna za odpowiedź. Z góry bardzo dziękuję.
    Pozdrawiam,
    Agnieszka

    Odpowiedz
 16. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

  Pani Agnieszko, na wstępie dziękuję za kawkę! Jeśli chodzi o Pani wychowawczy, to traktujemy to jako aktywność zawodową – są odprowadzane składki społeczne na wychowawczym, jest Pani zatrudniona, pomimo braku wypłaty. W takim przypadku analogicznie jak opisano punkt 4.2 należy zaznaczyć Nie. Tak zaznaczamy w przypadku uzyskania świadczeń po utracie zatrudnienia np. macierzyński po utracie zatrudnienia wypłacany przez ZUS. Wniosek proszę wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do Niemiec, na podany adres – może Pani śledzić taką przesyłkę i otrzyma Pani czerwoną zwrotkę z potwierdzeniem odbioru korespondencji. Oczywiście, po przyznaniu należy poinformować ZUS, o tym jak to zrobić napisałem tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/Pismo-oswiadczenie-ogolne-do-ZUS/ Po każdej informacji o przyznaniu świadczenia z ZUS należy poinformować FK za pomocą druku KG45 – dostępny tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/formularz-kg-45-kindergeld-po-polsku/ Okres podajemy taki jaki w informacji o przyznaniu – z reguły od 01.06 danego roku do 31.05. roku następnego. Poradzi sobie Pani, proszę dać znać jak wszystko się uda – satysfakcja na pewno będzie duża. Pozdrawiam!

  Odpowiedz
 17. Izabella

  Dzień dobry. Mój mąż od 8 lat pracuje w Niemczech i tam odprowadza podatki. Ja pracuję w Polsce. Nigdy nie pobierałam 500+. Od stycznia dostaje pomniejszone kindergeld o 500+. Czy po wysłaniu do Niemiec dokumentów poświadczających o nie pobieraniu zasiłku w Polsce dostanę wyrównanie?

  Odpowiedz
 18. Paweł

  Dzień dobry. Dostałem z Kindergeld list z formularzem uzupełnienia danach zawodowo małżonki. Żona nie pracuje i jest ubezpieczona u mnie w AOK. Mieli dostarczony o tym kwestionariusz ode mnie z pracy. Czy brak kwestionariusza może być przyczyną niewypłacenia Kindergeld? Minął już Termin który dostałem na dostarczenie kwestionariusza, a powinienem już dostać pieniądze. I co w takiej sytuacji? Czy przyślą pismo ponownie z kwestionariuszem i czy wyrównają wstrzymany Kindergeld?

  Odpowiedz
 19. Aneta

  Dzień dobry, mąż pracuje jako kierowca samochodu ciężarowego (śpi w szoferce)nie ma meldunku. Jaki dokument musi załączyć do wniosku o kindergeld?

  Odpowiedz
 20. Renata

  Dzień dobry. Mój mąż pracuje od 8 lat w Niemczech ,ja nigdy nie pracowałam . Jest pracownikiem oddelegowanym do pracy w Niemczech. Czy w tej sytuacji należy mi się 500 plus i cały Kindergeld ? Teraz przeszedł na 4 miesiące na TKK i od stycznia znów A1. Czy muszę w tej sytuacji wycofać 500 plus w Polsce?
  Pozdrawiam
  Renata

  Odpowiedz
 21. Karolina

  nie do końca wiem jak zabrać się za dodatek dyferencyjny w październiku.
  skoro aktualnie świadczenie na dziecko jest przyznane do maja 2024, a ojciec dziecka pracuje od 2 tyg w Niemczech to jak zaznaczyć w Zusie, że jeden z rodziców pracuje w Niemczech? ponownie wypisać wniosek o 500+ z zaznaczeniem 1 rodzica przebywającego w Niemczech?
  czy w jakiś inny sposób zgłosić to do ZUS bo rozumiem, że dopóki sprawa nie zostanie zgłoszona w Zus, przekazana do Urzędu Wojewódzkiego i nie zostanie wydana decyzja to nie mogę wysłać wniosku do Familienkasse? Czy sprawuje mogą się toczyć równolegle?
  w naszym przypadku ojciec (były maz) pracuje w Niemczech, a ja pracuje i wychowuje córkę w Polsce

  Odpowiedz
  1. Zespół koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Karolino,

   Tutaj może się Pani zapisać na darmową konsultację:
   koordynacja500plus.pl/konsultacja

   Sprawa powinna toczyć się równolegle. Należy złożyć wniosek o Kindergeld/dodatek dyferencyjny i poinformować ZUS.

   Jak zgłosić zmianę w sprawie zasiłków na dzieci w PUE ZUS?
   1. Zalogować się
   2. Wybrać po prawej stronie przycisk „Dokumenty i Wiadomości”
   3. Wybrać „Dokumenty robocze”
   4. „Utwórz nowy”
   5. Z listy dostępnych dokumentów trzeba mieć zaznaczone tylko „Pozostałe”. Czyli odkliknąć „Zaznacz wszystkie” i zaznaczyć „Pozostałe”.
   6. Wybrać „Pismo ogólne POG”.

   Odpowiedz
 22. Siasia

  Dzien dobry,
  Maz i ja pracujemy w niemczech, w sierpniu 2024 mam ja (mama) sie przeprowadzic do polski. Jednak moj meldunek zostanie w niemczech poniewaz bede przyjezdzala tutaj tez raz na jakis czas do pracy.
  W polsce bede z dziecmi zameldowana. Jak jest w takiej situacji? Wiem ze dostane Kindergeld, ale jak jest z tym 500+, nalezy mi sie jak bede dalej zatrudniona w niemczech, bo do tej pory tylko czytalam o tym ze bezrobotne w polsce dostaja KG i 500+

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *