Ankieta sprawdzająca Kindergeld Fragebogen

Ankieta sprawdzająca Kindergeld Fragebogen wysyłana jest do pobierających Kindergeld w celu weryfikacji uprawnienia do jego przyjmowania.

Wiąże się to bezpośrednio z faktem, że w Niemczech nie ma okresów zasiłkowych – z reguły decyzja wydawana jest do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Zamiast okresowego składania wniosków – tak jak mamy z tym do czynienia w Polsce, w przypadku trwania uprawienia (ciągłości) do pobierania Kindergeld, wnioskodawca otrzymuje raz na jakiś czas ankietę sprawdzającą.

Za jej pomocą organ właściwej instytucji niemieckiej upewnia się, iż nie doszło do zmian mających istotny wpływ na wypłatę świadczenia.

W zależności od uzyskanych w ankiecie informacji od wnioskodawcy, kontynuuje on wpłatę zasiłku na dziecko lub podejmuje inne, odpowiednie dla danej sytuacji działania.

Otrzymaną ankietę należy wypełnić i odesłać w przeciągu 4 tygodni od daty odebrania. Po tym czasie Familienkasse może zawiesić wypłatę świadczenia, natomiast nie dostarczenie odpowiedzi w przeciągu 8 tygodni może skutkować dalszymi konsekwencjami – w tym naliczeniem nienależnie pobranych świadczeń w Niemczech. Jeśli masz problem z Familienkasse, urząd nie chce wypłacić zasiłku, przeciąga procedury lub domaga się zwrotu Kindergeld, zapisz się na bezpłatną konsultację.

Należy przy tym pamiętać, że istotna jest data wpływu do instytucji niemieckiej, a nie data wysyłki / stempla pocztowego.

Ankieta sprawdzająca Kindergeld Fragebogen
Ankieta sprawdzająca Kindergeld Fragebogen / źródło grafiki: Stockfotos

Familienkasse zazwyczaj wysyła ankietę drogą pocztową do wnioskodawcy, który pobiera Kindergeld raz do roku. Często zdarza się, że Wnioskodawcy gubią ankietę lub trafia ona pod stary adres i nie trafia ostatecznie do Wnioskodawcy. Na końcu tekstu została załączona pusta ankieta po polsku w formacie PDF.

Poniżej znajduje się instrukcja / opis wypełnienia poszczególnych pól, które mogą sprawiać problemy dla beneficjentów Kindergeld.

Na samej górze znajdują się m.in. dane identyfikacyjne osoby (wnioskodawcy) do której kierowana jest ankieta oraz numer Kindergeld. Przeważnie będą one już uzupełnione, gdyż właściwa instytucja niemiecka wie, do kogo kieruje ankietę.

Obszar nr 1 „Osoba uprawniona” zawiera podstawowe dane takie jak nazwisko i imię wnioskodawcy; datę urodzenia; obywatelstwo.

W miejscu „Numer identyfikacyjny / ubezpieczenia” wpisujemy numer identyfikacyjny osoby w Niemczech tzw. Steuerliche Identifikationsnummer (Steuer-ID). Jeśli nie nadano numeru identyfikacyjnego w Niemczech, dopuszcza się wpisanie polskiego numeru PESEL.

ZOBACZ TEŻ:   Barnetrygd - rodzinne w Norwegii

Następnie „Obecnie zamieszkały” – jeśli wnioskodawcą jest osoba zamieszkująca / będąca aktywna zawodowo w Niemczech i ma meldunek w tym kraju, to należy podać adres niemiecki. W innych okolicznościach będzie to polski adres.

Pozostaje nam zaznaczenie odpowiedniego stanu cywilnego i daty, od kiedy taki stan np. małżeństwo, czy rozwód zaistniał.

Obszar nr 2 „Małżonek lub partner życiowy osoby uprawnionej” wypełniamy analogicznie, jak dane wnioskodawcy opisane w obszarze nr 1. Należy podkreślić, że obszar ten dotyczy małżonka lub innej osoby z którą wnioskodawca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe np. związek partnerski; konkubinat etc.

Obszar nr 3 „Dzieci” wpisujemy zgodnie z poleceniem zawartym w ankiecie. Będą to wszystkie dzieci do ukończenia 18 roku życia oraz ewentualnie po ukończeniu 18 roku życia – jeśli są uprawnione na mocy przepisów do dalszego pobierania Kindergeld.

Dzieci wpisujemy w kolejności zgodnie z datą urodzenia – od najstarszego dziecka po najmłodsze. Podajemy wyłącznie imię – chyba, że dziecko ma inne nazwisko od wnioskodawcy. W takim przypadku dopisujemy także nazwisko.

Stosunek prawny należy rozumieć jako: A – jeśli dziecko urodziło się w związku małżeńskim po jego zawarciu przez biologicznych rodziców; B – jeśli dziecko urodziło się przed zawarciem związku małżeńskiego przez jego biologicznych rodziców; C – jeśli dziecko adoptowane; D – jeśli dziecko biologicznych rodziców bez związku małżeńskiego (konkubinat); E – jeśli dziecko jest dzieckiem biologicznym tylko jednego z rodziców, będącego małżeństwem; F – jeśli dziecko jest wnukiem / rodzeństwem wnioskodawcy, który przyjął je do wspólnego gospodarstwa domowego; G – jeśli zachodzą pozostałe przypadki.

W przypadku, gdy wpisaliśmy dziecko dorosłe, powyżej 18 roku życia, to na następnej stronie w niniejszym obszarze należy udzielić informacji na temat tego dziecka.

Wtedy mogą być wymagane dodatkowe załączniki poświadczające opisany fakt, np. zaświadczenie o kontynuacji nauki. Więcej o wymaganych załącznikach tutaj.

Obszar nr 4 „Pobierane i wnioskowane świadczenia”, dotyczy pobieranych lub wnioskowanych świadczeń na wymienione dzieci w Polsce.

W przypadku, gdy od czasu złożenia wniosku / wypełnienia ostatniej ankiety sprawdzającej pobierane były / są świadczenia wychowawcze (500+, RKO) lub rodzinne z Polski na dzieci to należy zaznaczyć opcję „Tak” w pierwszym pytaniu. Jeśli nie były / nie są pobierane to trzeba zaznaczyć „Nie”.

ZOBACZ TEŻ:   500 plus trafia do ZUS!

Drugie pytanie w tym obszarze dotyczy pobierania renty lub innych świadczeń związanych z niepełnosprawnością na dane dziecko – jeśli nie są pobierane to zaznaczamy „Nie”, w przeciwnym razie „Tak”.

Trzecie pytanie odnosi się do złożenia wniosku w Polsce – jeśli wniosek był złożony to zakreślamy „Tak”.

Jeśli po złożeniu wniosku decyzja była odmowna to zaznaczamy „Tak” z dopiskiem „Odmowa” i uzupełniamy wyłącznie dane wnioskodawcy.

W przypadku przyznania także zaznaczamy „Tak” i uzupełniamy dane beneficjenta oraz dane dzieci na które przyznano dane świadczenie w Polsce, z jego wyszczególnieniem np. 500+, RKO, zasiłek rodzinny etc. oraz okresem od – do, miesięczną kwotą w złotówkach oraz określeniem instytucji przyznającej np. Wojewoda / ZUS.

Jeśli wniosek nie był złożony zaznaczamy „Nie”. Oczywiście w przypadku posiadania polskich rozstrzygnięć na temat świadczeń na dzieci, które nie były przedłożone Familienkasse, dołączamy je do ankiety.

Obszar nr 5 „Aktywność zawodowa wnioskodawcy”. Wiele problemów stwarza Wam pojęcie „pracownik najemeny”, ale rozwiązanie jest proste – będzie to wszelka aktywność zawodowa, która nie jest samozatrudnieniem, działalnością gospodarczą.

Zatem jeśli jesteś pracownikiem na umowę o pracę / zlecenie / o dzieło i inne formy zatrudnienia, czyli wykonujesz pracę najemną to w punkcie 5.1 zaznaczasz „Tak”. Następnie wypełniasz poszczególne pola, dotyczące pracodawcy / pracodawców.

Niżej znajduje się pytanie o nieprzerwane zatrudnienie – jeśli nie było przerw, to należy zaznaczyć „Tak”.

Jeśli były przerwy np. związane ze zmianą pracodawcy; utratą zatrudnienia; pobieranym zasiłkiem; to trzeba zakreślić okienko „Nie” i poniżej wskazać okres i powód przerwy w zatrudnieniu.

W przypadku, gdy niesamodzielna działalność zarobkowa wnioskodawcy ma miejsce w Niemczech, to trzeba dołączyć zaświadczenie od pracodawcy tzw. Bescheinigung des Arbeitgebers. Jeśli nie jesteś pracownikiem najemnym, to na samej górze w pytaniu 5.1 zaznaczasz „Nie”.

W podpunkcie 5.2 na samej górze należy zaznaczyć „Tak” jeśli prowadzisz działalność gospodarczą w Polsce lub Niemczech.

W tym przypadku także trzeba podać dokładne dane na temat działalności i wymagane mogą być dodatkowe załączniki, potwierdzające jej prowadzenie.

Pojęcie to obowiązuje w rozumieniu instytucji niemieckiej także w przypadku ubezpieczenia w KRUS. W przypadku nie prowadzenia działalności gospodarczej zaznaczamy „Nie”.

Poniżej znajduje się rubryka z pytaniem „Czy posiada lub posiadał(-a) Pan/Pani ubezpieczenie społeczne w Niemczech”? Tyczy się ona wnioskodawcy.

ZOBACZ TEŻ:   Barnbidrag - rodzinne w Szwecji

Jeśli wnioskodawca posiada ubezpieczenie społeczne i rentowe z tytułu aktywności zawodowej w Niemczech, to trzeba zaznaczyć obie rubryki na „Tak” i załączyć potwierdzenie.

Jeśli nie posiada, lub posiada takie ubezpieczenie, ale wyłącznie w Polsce to należy zaznaczyć dwa razy „Nie”. Wtedy też należy napisać powód np. ubezpieczenie za granicą (czyli w Polsce) – Versicherung im Ausland.

W podpunkcie 5.3 mamy pytanie: Czy od czasu składania ostatniej ankiety / wniosku przerwał (-a) Pan / Pani przejściowo swoją działalność zarobkową z powodu?

Należy udzielić odpowiedzi na poszczególne warianty. Pytanie to wiąże się z utratą aktywności zawodowej np. z powodu bezrobocia, uzyskaniem prawa do zasiłku macierzyńskiego z ZUS po utracie zatrudnienia, uzyskaniem świadczenia chorobowego z ZUS po utracie zatrudnienia etc. lub uzyskaniem tego typu świadczeń z Niemiec.

Jeśli w którymś z pytań zaznaczono „Tak” to należy wypełnić rubrykę opisującej typ świadczenia, organ wypłacający i okres pobierania.

W przypadku gdy pobieracie np. macierzyński, będąc w trakcie zatrudnienia u pracodawcy to należy odpowiadać „Nie”. Podobnie zresztą jak w sytuacji, gdy nie pobieraliście tego typu świadczeń.

W podpunkcie 5.4 zadano pytanie: Czy Pan / Pani otrzymuje lub otrzymał (-a) od daty składania ostatniej ankiety (wniosku) emeryturę / rentę z tytułu niezdolności do pracy lub inne świadczenia społeczne, ewentualnie czy złożono wniosek ?

Tutaj odpowiedzi „Tak” należy udzielić, jeśli wnioskodawca pobierał / wnioskował o emeryturę lub rentę w Polsce / Niemczech.

Obszar nr 6 odnosi się do aktywności zawodowej małżonka / partnera lub biologicznego ojca dziecka.

Na kwestie w nim zawarte odpowiadamy na podstawie opisanych już powyżej instrukcji udzielonych dla obszaru nr 5.

Pobierz pustą ankietę w formacie PDF po polsku:

Wszystkie oficjalne, aktualne informacje na temat niemieckich świadczeń na dzieci są publicznie dostępne i znajdziecie je na stronie tamtejszej agencji rządowej – kliknij tutaj.

Instrukcja, wnioski, załączniki i formularze Kindergeld w 2023 r. po polsku – kliknij tutaj.

Jeśli masz problem z Familienkasse, wypełnieniem wniosku lub ankiety, zapisz się na bezpłatną konsultację.

18 komentarzy do “Ankieta sprawdzająca Kindergeld Fragebogen

 1. Agnieszka

  Witam, 30.03 wysłałam listem poleconym z Pl druk 45 do zmiany konta. W kwietniu nie dostałam już wypłaty nawet na to konto co zawsze dostawałam. Czy to ze zmieniam konto ma wpływ na to ze jest opóźnienie? Spotkał się ktoś z taką sytuacją?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Ma Pani możliwości, aby sprawdzić czy list polecony dotarł do adresata, więc zacząłbym od tego. Po drugie, być może został źle wypełniony druk, np. numer konta nie był w formacie IBAN. Trzecia kwestia, to być może po prostu przetworzenie tego zgłoszenia przez DE wymaga czasu. Druk można wygenerować tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/formularz-kg-45-kindergeld-po-polsku natomiast śledzenie przesyłek do DE opisano tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/kwota-kindergeld-w-2022-roku

   Odpowiedz
 2. Stylowa

  Witam, nie dostałam żadnej ankiety w tym roku, nic kompletnie do mnie nie przyszło, a nie dostałam zasiłku – dlaczego? Mieszkam w Polsce, a ojciec dziecka mieszka w Niemczech.

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Trudno powiedzieć, gdyż powodów może być wiele, np. wszystkie te, które wymagają zgłaszania zmian do FK drukiem KG45; przyznanie świadczenia 500+ przez ZUS od 01.06.22; zmiana sytuacji zawodowej; wiek dziecka i inne. Zbyt mało faktów Pani podała, zatem najlepiej zapytać u źródła: Bundesagentur für Arbeit Familienkasse Sachsen

   Odpowiedz
 3. Joanna

  Dzień dobry, ankieta została wysłana w maju, biuro które obsługuje kindergeld ostatnio dosłało decyzję zus i lipcowego świadczenia już nie otrzymaliśmy. Jaki może być tego powód?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Joanno, ciężko określić na kanwie tego co Pani tutaj napisała. Nie wiadomo, czy pobiera Pani też RKO na dziecko i jakie zmiany zostały zgłoszone w kontekście ostatnio składanej ankiety. Sugeruje poczekać na korespondencję z FK lub uzyskać informacje przez biuro – za coś pobierają prowizję. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
 4. Agnieszka

  Dzień dobry, ankieta wysłana na czas 29.04 sprawdzałam kilka razy czy list odebrany 5.05 do lipca otrzymywałam wszystko normalnie, dopiero teraz w sierpniu brak przelewu. Córka ma 19 lat uczy się w technikum, zaświadczenie ze szkoły i od pracodawcy wysłane wraz z ankieta, żadnych zmian nie było praca w Niemczech na stałe. Czy jest możliwe, że świadczenie zostało wstrzymane ponieważ jeszcze nie sprawdzili ankiety przez tyle miesięcy?

  Odpowiedz
  1. koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Agnieszko, z ankietami i czasem ich rozpatrywania jest na prawdę różnie, do tego wymagane jest tam podanie konkretnych informacji co do określonej sytuacji danej osoby, dlatego trudno na podstawie ogólnego komentarza ferować wyroki. Sugeruje zweryfikować, czy ankietę jaki i odpowiednie załączniki wypełniliśmy prawidłowo, szczegółowo opisane zostało to w artykule, który Pani komentuje oraz tutaj: https://www.koordynacja500plus.pl/kwota-kindergeld-w-2022-roku Następnie można zweryfikować, czy Pani list polecony został odebrany. Po tych czynnościach spróbowałbym nawiązać kontakt z FK, co także zostało dokładnie opisane. Pozdrawiam.

   Odpowiedz
  2. Jowita

   Radzę również sprawdzić zaświadczenie o nauce i datę planowanego zakończenia nauki przez córkę. Jeżeli na dosłanym wcześniej do Familienkasse zaświadczeniu będzie data z czerwca/lipca 2022, to świadczenie najprawdopodobniej zostało zatrzymane, ponieważ urząd nie wie, czy córka dalej się uczy lub będzie uczyć od nowego roku szkolnego/akademickiego.

   Odpowiedz
 5. Krzysztof

  Dzień dobry, pracuję w Szwajcarii i dostawałem Kindergeld. Ostatnio otrzymałem FRAGEBOGEN. Jaki urząd w w Polsce wypełnia taki dokument?

  Odpowiedz
  1. Radosław / koordynacja500plus.pl Autor wpisu

   Pani Agnieszko, najlepiej na adres z którego ankieta została do Pani wysłana. Standardowo to Chemnitz, chociaż zdarzają się wyjątki od tej sytuacji.

   Bundesagentur für Arbeit
   Familienkasse Sachsen
   09092 Chemnitz
   DEUTSCHLAND

   Odpowiedz
 6. Justyna

  Witam, otrzymałam w Ankiecie także stronę z 7 pkt. Cyt. Osoba składająca wniosek jest obywatelem innego państwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub EOG. I ustawnowione zostało miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w Niemczech od 01.08.2019. Powinnam to wypełnić ?

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *