Wyróżniony wpis

Witaj na stronie o koordynacji!

Przepisy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych na dzieci to ważny aspekt życia setek tysięcy Polaków. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego dotyczy zasadniczo każdej rodziny, której członek zamieszkuje bądź pracuje na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i w pewnym zakresie Wielkiej Brytanii.

Strona na której jesteś, ma za zadanie w sposób przystępny przedstawić Ci podstawowe zasady koordynacji, wskazać jakie świadczenia podlegają koordynacji, opisać procedurę prawną, stanowić forum oraz przede wszystkim wskazać Twoje prawa i możliwości. Jest to o tyle ważne, że w polskiej przestrzeni internetowej brakuje fundamentalnych informacji na ten temat, większość stron w sposób teoretyczny opisuje zagadnienie, a zainteresowani toną w gąszczu niezrozumiałych przepisów. Podobnie zresztą jak instytucje zajmujące się w Polsce koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – z przykrością trzeba stwierdzić, że niekiedy postępowania prowadzone są przewlekle, wnioskodawcy długo czekają na rozstrzygnięcia w swoich sprawach. Dzięki tej stronie uzyskasz podstawowe informacje o koordynacji świadczeń na dzieci. Wybierz z górnego Menu interesujące Cię kwestie.

Zobacz też najpopularniejsze wpisy:

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku – koordynacja świadczeń. W okresie od 01.01.2023 roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego wyniesie 2 458,00 zł miesięcznie. Stosowne Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ukazało się w Monitorze Polskim.

Przypomnijmy, że podlega ono corocznej aktualizacji o wskaźnik inflacji na zasadach określonych w art. 17 ust. 3b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jest nim procentowy wzrost najniższego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja w stosunku do minimalnej pensji z 1 stycznia poprzedniego roku. Co ciekawe w 2023 roku planuje się podniesienie pensji minimalnej dwukrotnie – od stycznia oraz od lipca, jednakże świadczenie pielęgnacyjne podwyższone będzie (niestety) tylko raz – w odniesieniu do kwoty styczniowej. Poprzednia kwota świadczenia wynosiła 2 119,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku
Świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku / źródło grafiki: własne, na podstawie MP

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od dochodów, przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia czy innej pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem (jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia). Osoba wymagająca opieki musi legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 7. oraz 8. orzeczenia na TAK). Alternatywnie może to być orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydane przez odpowiedni organ rentowy (ZUS lub KRUS).

Świadczenie pielęgnacyjne wnioskowane na dziecko podlega koordynacji świadczeń. Dzieje się tak wyłącznie do ukończenia przez nie 18 roku życia. Zgodnie z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie C-215/99 (Jauch), oraz stanowiskiem Komisji Europejskiej wyrażonym podczas negocjacji zapisów do Traktatu Akcesyjnego, świadczenia związane z niepełnosprawnością, mają z jednej strony charakter świadczenia rodzinnego – w przypadku dzieci niepełnosprawnych, z drugiej jednak strony charakter świadczenia chorobowego – w przypadku świadczeń związanych z niepełnosprawnością osób dorosłych lub dla osób, które ukończyły 75 rok życia.

Należy także podkreślić, że bez względu na to czy wraz z pobieranym przez wnioskodawcę świadczeniem pielęgnacyjnym na dziecko odprowadzane są składki społeczne z tego tytułu to pierwszeństwo co do wypłaty świadczenia zawsze jest w Polsce (jeśli miejscem zamieszkania dziecka jest Polska). Jest to zgodnie z decyzją Komisji Administracyjnej i traktowane jako aktywność zawodowa wnioskodawcy. Na gruncie prawa polskiego świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem opiekuńczym, będącym jednym ze świadczeń rodzinnych.

Każdorazowo zmiana kwoty świadczenia pielęgnacyjnego wymaga wydania decyzji przez organ właściwy. W przypadku spraw z zakresu koordynacji świadczeń decyzję nowelizującą kwotę świadczenia musi wydać Wojewoda, a zatem w praktyce właściwy Wydział Urzędu Wojewódzkiego. Bez takiej decyzji realizatorzy wypłaty, czyli Wójt / Burmistrz / Prezydent reprezentowani przez właściwe ośrodki GOPS / MOPS/ Centra Rodziny nie mogą wypłacić aktualnych kwot, co często wiąże się ze wstrzymaniem wypłat i oczekiwaniem na rozstrzygnięcie z UW. Szczegółowe informacje na temat świadczenia pielęgnacyjnego znajdziecie tutaj.

Kindergeld a 500 plus ZUS

Ze względu na zapotrzebowanie społeczne odniosę się kolejny raz do sprawy pobierania świadczenia wychowawczego 500+ przyznawanego od 01.06.2022 r. przez ZUS w kontekście niemieckiego świadczenia Kindergeld. Nie ukrywam, że czynię to mimo pewnego wewnętrznego oporu, gdyż wszystkie te informacje można od dawna znaleźć na naszym portalu m.in. tutaj oraz tutaj.

Podstawową zasadą na gruncie prawa polskiego, która odnosi się do 500+ od 01.06.2022 r. jest fakt, że świadczenie to przysługuje dla osób uprawnionych do jego pobierania w Polsce w pełnej kwocie tj. 500 zł miesięcznie na dziecko bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa. Innymi słowy, dla strony polskiej nie jest istotne, czy w przypadku koordynacji świadczeń pierwszeństwo do wypłaty świadczeń rodzinnych jest w innym kraju – w naszym przypadku będą to Niemcy, czy też w Polsce. Ustawodawca stwierdził, że ze względu na koszty obsługi programu 500+, trudną współpracę dotychczasowych realizatorów (organy gminne i Wojewodowie), prowadzone przewlekle postępowania przed wydaniem jakichkolwiek rozstrzygnięć i ewentualną wypłatą świadczenia, lepiej będzie przenieść przyjmowanie wniosków do ZUS oraz wypłacać pełne kwoty świadczenia bez względu na wspólnotowe regulacje koordynacyjne. Mówiąc wprost – bardziej opłaca się wypłacać „w ciemno” 500+ każdemu, którego dotyczy sytuacja koordynacyjna, niż inwestować w dalszy rozwój maszyny urzędniczo – formalnej. Zatem ZUS od 01.06.2022 r. w przypadkach, gdy zastosowanie znajdą przepisy o koordynacji świadczeń wypłaca pełną kwotę, bez względu na pierwszeństwo. Uzasadnia to krajom zagranicznym „świadczeniem gwarantowanym ze strony Polski”, które chociaż wyłamuje się z ogólnie przyjętych zasad wspólnotowych, to ma mieć uzasadnienie prawne:

Z ustalonej linii orzeczniczej TSUE wynika, że wykładnia przepisów prawa wtórnego z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z której wynikałoby, że przepisy o koordynacji zakazują państwu członkowskiemu przyznania osobie objętej przepisami o koordynacji ochrony przewidzianej w przepisach prawa krajowego szerszej niż ta, która została zagwarantowana na podstawie przepisów o koordynacji, byłaby sprzeczna z postanowieniami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Kindergeld a 500 plus ZUS - będą zwroty?
Kindergeld a 500 plus ZUS – będą zwroty? / źródło grafiki: Pixabay

Przytoczony cytat pochodzi z oficjalnego dokumentu przedłożonego w Sejmie, który uzasadniał zmiany na etapie legislacyjnym. Pisząc niezwykle obrazowo: osoba, której dotyczy koordynacja składa wniosek o 500+ w ZUS –> następuje wydanie informacji o przyznaniu przez ZUS oraz wypłata środków bez badania kraju pierwszeństwa (bo dla instytucji polskich nie ma to już żadnego znaczenia). Później dopiero ZUS przekazuje pakiet dokumentów drogą elektroniczną do wybranego Wojewody (Urzędu Wojewódzkiego), a ten ustala kraj pierwszeństwa do wypłaty po czym informuje ZUS, kraj zagraniczny oraz stronę o poczynionych ustaleniach. Cała ta procedura nie ma żadnego wpływu na ewentualny zwrot tego świadczenia w Polsce. I tutaj zasadnicza uwaga! W ostatnich dniach w sieci pojawiają się decyzje kierowane do poszczególnych osób, w których to ZUS informuje:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uchyla w całości przyznane Panu/Pani w Informacji/Decyzji z dnia XX prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko XX, od dnia XX. Na dziecko na które przyznaliśmy Panu/Pani świadczenie wychowawcze przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego z instytucji zagranicznej w Niemczech.

Pułapka tej sytuacji wynika z faktu, że chociaż świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa (gdy mamy do czynienia z przynajmniej dwoma krajami), to jednak powinien zaistnieć element koordynacji świadczeń. Osoby, które otrzymały decyzję o uchyleniu z ZUS i ewentualnym zwrocie mogły np. całą rodziną przebywać poza granicami naszego kraju. W takiej sytuacji element koordynacji nie występuje, a świadczenia powinna wypłacać wyłącznie instytucja kraju zamieszkania całej rodziny – stąd powołanie się na przysługiwanie świadczenia o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego z instytucji zagranicznej w Niemczech. Podsumowując, prawdopodobnie ZUS wydał informacje o przyznaniu, w toku ustaleń w UW wynikło, że w danym okresie cała rodzina przebywała w Niemczech o czym poinformowany został ZUS, a ten wydał decyzję administracyjną o uchyleniu i zobowiązał stronę do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia 500+ z Polski. Oczywiście katalog tego typu „przewinień” jest szerszy, w zależności od konkretnej sprawy.

Wyjaśniam – przyznanie 500+ następuje w formie informacji o przyznaniu (nie ma to formy decyzji administracyjnej), gdyż takie przyznanie co do zasady w 100% zaspokaja interes strony i nie ma potrzeby odwołania się od niego. Wszelkie rozstrzygnięcia o uchyleniu informacji o przyznaniu, czy też nienależnie pobranych świadczeniach muszą mieć z kolei formę decyzji administracyjnej bo tylko od decyzji administracyjnej można się odwołać. Logicznym jest, że jeśli komuś cokolwiek uchylamy / odmawiamy, czy też zasądzamy nienależnie pobrane świadczenia, to musimy działać zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i dać możliwość stronie do odwołania. Zarówno w Waszych zapytaniach, jak i na wszelkiej maści ezoterycznych grupach i stronach jest z tym wyraźny problem. Zresztą bardzo często problemy z prawidłową oceną sytuacji mają pracownicy ZUS. Wynika to z prostego faktu – osoby na infolinii mają ogólne przeszkolenie w wielu dziedzinach, natomiast niewielkie pojęcie o interesującym nas zagadnieniu. Stąd bardzo często różniące się od siebie odpowiedzi.

Przechodząc już do ostatniego wątku, trzeba zadać pytanie – co na to wszystko poszczególne kraje zagraniczne? I odpowiedź jest krótka – wszystko zależy od danego kraju. Jak już wielokrotnie wspominałem (chociażby w sekcji forum) aktualnie Niemcy trzymają się wspólnotowych zasad pierwszeństwa. W przypadku, gdy zachodzi koordynacja świadczeń, a zasady te wskazują na Niemcy jako kraj pierwszeństwa do wypłaty świadczeń rodzinnych na dzieci, wypłacają pełną kwotę Kindergeld. Dlatego obecnie najbardziej zyskują rodziny, w których jeden z rodziców dziecka będącego z nim w Polsce jest nieaktywny zawodowo, a drugi pracuje w Niemczech. Wtedy zasady wskazują na Niemcy, więc FK wypłaca takim rodzinom całość Kindergeld, bez względu na przyznanie pełnej kwoty 500+ przez ZUS. Analogicznie jeśli rodzic przebywający w Polsce z dzieckiem pracuje w naszym kraju, a drugi pracuje w Niemczech, to Niemcy przyznają wyłącznie dodatek dyferencyjny. Sprawiedliwość tego rozwiązania jest dyskusyjna.

Zachęcam do lektury i jednoczesnego wspierania działalności naszego serwisu za pomocą darowizny w postaci symbolicznej kawy: Wsparcie naszego serwisu – kliknij tutaj.

Na zakończenie łapcie pakiet startowy, jeśli potrzebujecie więcej szczegółowych informacji na temat poruszonych powyżej kwestii:

Podwyżka Kindergeld w 2023 roku

Podwyżka Kindergeld w 2023 roku staje się faktem! Od 01.01.2023 roku kwota niemieckiego zasiłku na dzieci będzie kształtować się w następującej wysokości: 250,00 euro miesięcznie na każde z dzieci – ogłosiła instytucja zajmująca się realizacją wypłat tego podstawowego zasiłku na dzieci w Niemczech – Familienkasse.

Wzrost Kindergeld związany jest z przyjęciem przez niemiecką koalicję rządzącą trzeciego pakietu pomocowego o wartości 65 mld euro – jednym z jego filarów jest pomoc rodzinom z dziećmi w obliczu inflacji i rosnących kosztów utrzymania. Początkowo planowano podwyższyć zasiłek do 237,00 euro miesięcznie na pierwsze, drugie i trzecie dziecko oraz 250,00 euro miesięcznie na czwarte i kolejne dzieci. Jednakże po debacie ostatecznie dnia 10.11.2022 r. uchwalono, że na każde z dzieci Kindergeld będzie wypłacany w równej wysokości 250,00 euro miesięcznie.

Będzie podwyżka Kindergeld w 2023 roku
Będzie podwyżka Kindergeld w 2023 roku / źródło grafiki: logo BFA

Plan zakłada, że powyższe kwoty będą obowiązywać w 2023 i 2024 roku. Niniejsza podwyżka daje w skali roku (w porównaniu z 2022 rokiem) odpowiednio: 372 euro więcej zasiłku rodzinnego rocznie dla rodzin z jednym dzieckiem; 744 euro więcej dla rodzin z dwójką dzieci i 1044 euro więcej dla rodzin z trójką dzieci.

Informacja ta z pewnością ucieszy wiele rodzin w naszym kraju, gdyż koordynacja świadczeń zabezpieczenia społecznego pomiędzy Niemcami a Polską od lat kształtuje się na pierwszym miejscu pod względem transferu świadczeń na dzieci. Przypominamy, że od 01.06.2022 r. zmieniły się zasady przyznawania świadczenia wychowawczego 500+ w Polsce, o czym szerzej tutaj oraz tutaj.

Wszelkie aktualne informacje na temat świadczenia Kindergeld w 2023 roku – w tym opis, instrukcje, pliki do pobrania, formularze i terminarz wypłat znajdziecie w tym wpisie. Zachęcamy do lektury i jednoczesnego wspierania działalności naszego serwisu za pomocą darowizny w postaci symbolicznej kawy: Wsparcie naszego serwisu – kliknij tutaj. Tylko od naszych użytkowników zależy, czy będziemy w stanie na bieżąco przedstawiać zagadnienia związane z koordynacją świadczeń.

Borne-og ungeydelsen – rodzinne w Danii

Borne-og ungeydelsen to podstawowe świadczenie rodzinne w Danii. Jego nazwa w transkrypcji duńskiej to børne- og ungeydelsen lub skrótowo børnecheck. W Polsce tłumaczymy to jako zasiłek dla dzieci i młodzieży – co jest o tyle istotne, że w systemie duńskim nie oznacza zasiłku na dziecko, który stanowi inną formę wsparcia. Z racji tego system ten wydaje się dość skomplikowany, niemniej jednak ten artykuł rozwieje wszelkie wątpliwości w tej kwestii.

Borne-og ungeydelsen przysługuje rodzicom dzieci poniżej 18 roku życia. Od 2022 roku bez względu na to czy rodzice tworzą wspólne gospodarstwo domowe, czy też żyją oddzielnie, to każdemu z nich wypłacana jest dokładnie połowa kwoty przysługującej na dziecko:

Wiek dzieckaKwota Borne-og ungeydelsen
0-2 lata4 653 DKK kwartalnie na dziecko
3-6 lat3 681 DKK kwartalnie na dziecko
7-14 lat2 898 DKK kwartalnie na dziecko
15-17 lat966 DKK miesięcznie na dziecko
Kwoty Borne-og ungeydelsen w 2022 roku

Jak widzimy kwoty zmniejszają się wraz ze wzrostem wieku dziecka. Podane są one w koronach duńskich, o tym jak przeliczać waluty szerzej pisaliśmy tutaj. Trzeba podkreślić, że kwoty dla pierwszych trzech przedziałów wiekowych wypłacane są kwartalnie – zatem aby uzyskać przeliczenie w skali miesiąca należy podzielić je przez trzy. Kwota dla dziecka w przedziale od 15 lat do uzyskania pełnoletności wypłacana jest miesięcznie. Jak już wspomniałem, zgodnie ze zmienionymi od stycznia 2022 r. przepisami kwoty wypłaca się standardowo każdemu z rodziców po połowie. Można więc łatwo obliczyć, że dla dziecka w wieku od 7 do 14 lat każdy z rodziców otrzyma na swoje konto po 1 449 DKK kwartalnie. Zmiana ta może wydawać się dziwna, niemniej jednak ma swoje uzasadnienie, gdyż jednym z warunków przyznania świadczenia w pełnej kwocie jest kryterium dochodowe. Ustalono je w 2022 roku na podstawę opodatkowania przekraczającą 828 100 DKK rocznie. Dzięki temu rozwiązaniu podstawa ta odnosi się do każdego z rodziców dziecka osobno, co niewątpliwie jest z korzyścią dla beneficjentów. Wychodziłoby to ponad 100 tys euro rocznie, zatem należy życzyć wszystkim czytelnikom przekroczenia tego progu. Jeśli tak się stanie, świadczenie zostanie zmniejszone o 2% kwoty przekroczenia.

Borne-og ungeydelsen – rodzinne w Danii wypłaca Udbetaling Danmark
Borne-og ungeydelsen – rodzinne w Danii wypłaca Udbetaling Danmark / źródło grafiki: logo Udbetaling DK

Wyświetlono tylko 34% treści – pozostało 66% treści (ok. 4.7 tysiąca znaków) w tym artykule do przeczytania – m.in. warunki do uzyskania borne-og ungeydelsen w Danii; opis sposobu złożenia wniosku; odnośniki do wniosków i formularzy; terminy wypłaty; zgłaszanie zmian; inne świadczenia rodzinne w Danii.

ZOBACZ WSZYSTKIE TREŚCI:

Wesprzyj serwis kawką w kwocie minimum 15 zł za pomocą polskich płatności online, obsługujących BLIK i popularne polskie banki!

Wsparcie naszego serwisu - kliknij tutaj!

Jednorazowo i bez rejestracji - wystarczy podać imię, nazwisko oraz e-mail, na który otrzymasz hasło, ważne minimum 14 dni na wszystkie treści na portalu - to 133 strony A4! Datki przeznaczamy na pokrycie kosztów działania strony.

Zobacz opinie o naszym serwisie. W razie pytań zachęcamy do kontaktu. Powered by buycoffee.to, polityka prywatności. Bezpieczeństwo płatności Tpay.com.

Barnbidrag – rodzinne w Szwecji

Barnbidrag jest klasycznym zasiłkiem rodzinnym w Szwecji i jego wysokość w 2022 roku wynosi 1250 SEK (koron szwedzkich) miesięcznie na dziecko. Przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia – a jeśli kontynuują naukę w szkole w pełnym wymiarze godzin i tworzą z rodzicami wspólne gospodarstwo domowe, to przyznaje się przedłużony zasiłek rodzinny tzw. förlängt barnbidrag w tej kwocie do czasu zakończenia edukacji. Przyznanie tego świadczenia nie jest uzależnione od dochodu, nie podlega ono też opodatkowaniu.

Najważniejszym dodatkiem do Barnbidrag jest dodatek z tytułu wychowania w rodzinie wielodzietnej tzw. flerbarnstillägg, który uzyskuje się automatycznie na drugie i kolejne dziecko w miesięcznej wysokości:

  • 150 SEK na drugie dziecko;
  • 530 SEK na trzecie dziecko;
  • 1010 SEK na czwarte dziecko;
  • 1250 SEK na piąte i kolejne dzieci.
Barnbidrag - rodzinne w Szwecji wypłaca Försäkringskassan / źródło grafiki: logo Försäkringskassan
Barnbidrag – rodzinne w Szwecji wypłaca Försäkringskassan / źródło grafiki: logo Försäkringskassan

Instytucją właściwą do realizacji i wypłaty tych trzech podstawowych filarów świadczeń rodzinnych na dzieci w Szwecji jest Försäkringskassan. Podlegają one koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dlatego organ ten współpracuje z polskimi urzędami właściwymi do spraw koordynacji. Oczywiście zastosowanie mają zasady wspólnotowe, zatem istnieje możliwość otrzymywania dodatku dyferencyjnego, znanego w Szwecji jako tzw. tilläggsbelopp. Zachęcam do zapoznania się z tym pojęciem, tam też opisano szczegółowo jak przeliczać kwoty świadczeń z walut trzecich na euro i następnie na złotówki, w celu porównania ich wysokości w Szwecji i Polsce.

Wyświetlono tylko 48% treści – pozostało 52% treści (ok. 1.8 tysiąca znaków) w tym artykule do przeczytania – m.in. pozostałe dodatki podlegające koordynacji; świadczenie rodzicielskie w Szwecji; odnośniki do wniosków i formularzy; zgłaszanie zmian.

ZOBACZ WSZYSTKIE TREŚCI:

Wesprzyj serwis kawką w kwocie minimum 15 zł za pomocą polskich płatności online, obsługujących BLIK i popularne polskie banki!

Wsparcie naszego serwisu - kliknij tutaj!

Jednorazowo i bez rejestracji - wystarczy podać imię, nazwisko oraz e-mail, na który otrzymasz hasło, ważne minimum 14 dni na wszystkie treści na portalu - to 133 strony A4! Datki przeznaczamy na pokrycie kosztów działania strony.

Zobacz opinie o naszym serwisie. W razie pytań zachęcamy do kontaktu. Powered by buycoffee.to, polityka prywatności. Bezpieczeństwo płatności Tpay.com.

Zasiłek rodzinny a koordynacja świadczeń

Zasiłek rodzinny wraz z siedmioma różnymi dodatkami do zasiłku rodzinnego podlega koordynacji świadczeń. W związku z tym, że od 1. lipca każdego roku można składać online wnioski o przyznanie tego świadczenia rodzinnego na nowy okres zasiłkowy (w formie papierowej wnioski przyjmowane są od 1. sierpnia każdego roku) warto zapoznać się z jego specyfiką i omówić go w kontekście koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Podstawowe zasady uzyskania zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub powyżej tego wieku pod warunkiem nauki w szkole publicznej lub szkole wyższej (jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia lub 24. roku życia, jeżeli ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności). Przysługuje także osobie uczącej się do 24. roku życia, przy czym taka osoba w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych to osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony. Wnioskować o zasiłek rodzinny na dziecko może jego rodzic, opiekun prawny lub faktyczny lub właśnie osoba ucząca się, której definicję przestawiono powyżej. Przyznaje się go na okresy zasiłkowe, które ustalone są od 01.11 danego roku do 31.10 roku następnego. Zatem składając wniosek na okres zasiłkowy 2022/2023 np. w sierpniu 2022 r. otrzymamy rozstrzygnięcie w formie decyzji administracyjnej obejmujący czas od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej GOPS / MOPR lub w innej jednostce organizacyjnej gminy np. Centra Pomocy Rodzinie, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie). W formie papierowej od 01.08, alternatywnie od 01.07 można złożyć wniosek online za pośrednictwem portalu informacyjno – usługowego Empatia, o czym szerzej tutaj. Jednocześnie trzeba podkreślić, że taki wniosek można złożyć w każdej chwili – w przypadku złożenia wniosku po 30.11 na dany okres zasiłkowy, uprawienie ustala się od pierwszego dnia miesiąca złożenia wniosku.

Zasiłek rodzinny a koordynacja świadczeń - należy obliczyć kryterium dochodowe w rodzinie / źródło grafiki: Pixabay
Zasiłek rodzinny a koordynacja świadczeń – należy obliczyć kryterium dochodowe w rodzinie / źródło grafiki: Pixabay

Zasiłek rodzinny jest jednym ze świadczeń na dzieci, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka. Zasadniczą kwestią, która różni go od innych, podobnych świadczeń takich jak 500+ czy rodzinny kapitał opiekuńczy jest fakt, że w celu uzyskania uprawienia do jego pobierania należy spełnić określone kryterium dochodowe.

Wyświetlono tylko 17% treści – pozostało 83% treści (ok. 14 tysięcy znaków) w tym artykule do przeczytania – m.in. kryterium dochodowe; sposoby obliczania dochodu; wysokość zasiłku rodzinnego; uprawienie do zasiłku rodzinnego; dodatki do zasiłku rodzinnego; zasiłek rodzinny z dodatkami w koordynacji; wstrzymanie wypłaty; zmiana pierwszeństwa; przykłady; złożenie wniosku, aby otrzymać odmowę z Polski.

ZOBACZ WSZYSTKIE TREŚCI:

Wesprzyj serwis kawką w kwocie minimum 15 zł za pomocą polskich płatności online, obsługujących BLIK i popularne polskie banki!

Wsparcie naszego serwisu - kliknij tutaj!

Jednorazowo i bez rejestracji - wystarczy podać imię, nazwisko oraz e-mail, na który otrzymasz hasło, ważne minimum 14 dni na wszystkie treści na portalu - to 133 strony A4! Datki przeznaczamy na pokrycie kosztów działania strony.

Zobacz opinie o naszym serwisie. W razie pytań zachęcamy do kontaktu. Powered by buycoffee.to, polityka prywatności. Bezpieczeństwo płatności Tpay.com.

NIK: Terminy o 500 plus w koordynacji przekroczone powyżej roku

Prawie 57% zbadanych przez NIK wniosków o 500 plus w koordynacji, rozpatrzono średnio z ponadrocznym przekroczeniem ustawowych terminów, a w skrajnych przypadkach opóźnienie to wynosiło nawet trzy lata – wynika z Informacji o wynikach kontroli opublikowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Skontrolowano 10 urzędów wojewódzkich oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Przedmiotem kontroli był okres od 2018 roku do 15 października 2021 roku. Wykazano, że instytucje odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu koordynacji świadczeń nie działały we wskazanym okresie prawidłowo – przede wszystkim powodem takiej oceny było nieterminowe realizowanie spraw. Prawie 57% zbadanych przez NIK wniosków o przyznanie 500+, które podlegały koordynacji rozpatrzono średnio z ponadrocznym przekroczeniem ustawowych terminów, a w skrajnych przypadkach opóźnienie to wynosiło nawet trzy lata. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. wszyscy wojewodowie nie rozpatrzyli 50 275 zaległych wniosków, a w przypadku wniosków bieżących, nie rozpatrzono 66 710 (50%).

NIK: Terminy o 500 plus w koordynacji przekroczone powyżej roku
Liczba nierozpatrzonych wniosków w kontrolowanych urzędach wojewódzkich,
dotyczących świadczenia wychowawczego objętego koordynacją na dzień 30.06.2021 r. / źródło grafiki: NIK

Podkreślono, że NIK ocenia pozytywnie działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej podejmowane w celu wprowadzenia rozwiązań usprawniających realizację koordynacji, co przyczyniało się do sprawniejszego i efektywniejszego załatwiania spraw o ustalenie prawa do ww. świadczenia 500+ w urzędach wojewódzkich. Należycie sprawowany był również nadzór Ministra nad realizacją przez wojewodów zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jednak podjęte działania w tym zakresie nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, ze względu na występujące nadal znaczne opóźnienia w rozpatrywaniu spraw i bardzo duży napływ wniosków bieżących.

Czy takiemu stanowi rzeczy winny jest urzędnik, który realizuje Twoją sprawę merytorycznie? NIE, uwierz mi (wbrew komentarzom i opiniom na egzotycznych forach prowadzonych przez samozwańczych „ekspertów”), że to w większości profesjonaliści! Wg oceny stan zatrudnienia pracowników zajmujących się ww. zadaniami nie był adekwatny do potrzeb w tym zakresie, wynikających m.in. z liczby spraw jaka została przejęta od Marszałków. W urzędach było zatrudnionych znaczniej mniej pracowników niż zaplanowano na ten cel etatów. Stan liczebny spraw, który często okazywał się znacznie większy niż wynikający z bilansu otwarcia, dodatkowo wymagających uporządkowania i uzupełnienia w celu dalszego procedowania oraz znaczna fluktuacja kadr przejętych od marszałków utrudniały likwidację przejętych zaległości oraz pracę urzędów nad bieżącymi wnioskami. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. zadania te realizowało, u objętych kontrolą wojewodów, ogółem 416 pracowników, spośród których tylko 40% wykonywało je wcześniej dla marszałków województw.

Pełna treść wyników kontroli znajduje się na stronie NIKkliknij tutaj. Ze względu na istotę raportu niniejszy wpis opracowano na podstawie udostępnionych w nim informacji, w zasadzie wiernie cytując syntezę tego raportu, którego autorem jest NIK.

Będzie Kinderbonus 2022

Będzie Kinderbonus 2022 – zdecydowała niemiecka koalicja rządząca podczas narady w związku z planem wsparcia rodzin w 2022 roku. Kwota 100 euro na każde dziecko zostanie jednorazowo dodana do Kindergeld w okresie letnim 2022 roku. Miesiąc, w którym nastąpi wypłata będzie można wskazać dopiero po tym, jak projekt przejdzie proces legislacyjny. Aktualizacja: wypłata będzie zrealizowana w lipcu 2022 r.

Dotychczas wsparcie to miało miejsce w ostatnich dwóch latach (300 euro w 2020 r. i 150 euro w 2021 r.) w związku z sytuacją pandemiczną. Tym razem bonus ten związano z bieżącymi wydarzeniami na świecie – inflacją oraz kryzysem na rynku energii i paliw. Ten jednorazowy bonus zdefiniowano jako „złagodzenie szczególnych trudności dla rodzin”.

Należy przy tym wskazać, że nie ma potrzeby wnioskowania o Kinderbonus 2022, gdyż zostanie on naliczony przez Familienkasse wszystkim osobom pobierającym Kindergeld i wypłacony wraz z nim jako jednorazowy dodatek na każde z uprawnionych dzieci. W przypadku gdy uprawnienie to zrodzi się po dacie wypłaty np. urodzenie dziecka / zaistnienie koordynacji, ale jeszcze w 2022 roku, to bonus także może zostać wypłacony.

Będzie Kinderbonus 2022 Kindergeld
Będzie Kinderbonus 2022 Kindergeld / źródło grafiki: Pixabay

Przypomnijmy, że wszystkie oficjalne i aktualne informacje na temat niemieckich świadczeń na dzieci są publicznie dostępne i znajdziecie je na stronie tamtejszej agencji rządowej – kliknij tutaj. Z kolei instrukcje, wnioski, druki i formularze Kindergeld znajdziecie w niniejszym wpisie.

Pamiętajcie też, aby poinformować Familienkasse o rozstrzygnięciach związanych z nowym okresem zasiłkowym 500+ oraz rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Możecie to zrobić za pomocą formularza KG-45, dostępnego w naszym generatorze pism i druków – klikając tutaj.