Wyróżniony wpis

Przepisy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych na dzieci to ważny aspekt życia setek tysięcy Polaków. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego dotyczy zasadniczo każdej rodziny, której członek zamieszkuje bądź pracuje na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i w pewnym zakresie Wielkiej Brytanii.

Strona na której jesteś, ma za zadanie w sposób przystępny przedstawić Ci podstawowe zasady koordynacji, wskazać jakie świadczenia podlegają koordynacji, opisać procedurę prawną, stanowić forum oraz przede wszystkim wskazać Twoje prawamożliwości.

Jest to o tyle ważne, że w polskiej przestrzeni internetowej brakuje fundamentalnych informacji na ten temat, większość stron w sposób teoretyczny opisuje zagadnienie, a zainteresowani toną w gąszczu niezrozumiałych przepisów. Dzięki tej stronie uzyskasz podstawowe informacje o koordynacji świadczeń na dzieci. Wybierz z górnego Menu interesujące Cię kwestie.

Zobacz TOP 10 w naszym serwisie:

Pytania? Forum lub kontakt.

500 plus i RKO wstecz

500 plus i RKO wstecz – czy na mocy aktualnych przepisów, kiedy to od 01.06.2022 r. dla świadczenia 500+ oraz od 01.01.2022 r. dla rodzinnego kapitału opiekuńczego Polska wypłaca pełną ich kwotę bez względu na wspólnotowe zasady pierwszeństwa, można ubiegać się o przyznanie i wypłacenie tych świadczeń wstecz w Polsce?

Długie pytanie, prosta odpowiedź – można. Taka jest obecnie interpretacja przepisów po stronie polskich instytucji właściwych do realizacji i koordynacji ww. świadczeń.

Omawiana sytuacja dotyczy przypadku, gdy wnioskodawca w okresie od 01.06.2022 r. pobierał pełną kwotę świadczenia zagranicznego wynikającą ze wspólnotowych zasad pierwszeństwa, nie składając przy tym wniosku o 500+ w Polsce, względnie RKO w okresie od 01.01.2022 r.

Z moich obserwacji wynika, że jest to częsta sytuacja. Wielu beneficjantów pobierających pełne kwoty w krajach zagranicznych, nie zauważyło w porę zmieniających się przepisów w tym zakresie po stronie polskiej.

W związku z tym do dzisiaj nie złożyło w sytuacji koordynacyjnej wniosku o 500+, względnie RKO w Polsce lub zrobiło to z opóźnieniem – tracąc przy tym kwoty tych świadczeń przysługujące w naszym kraju.

500 plus i RKO wstecz
500 plus i RKO wstecz / źródło grafiki: Pixabay
Czytaj dalej

Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu

Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu, to podstawowe świadczenie na dziecko w tym kraju. Jego podstawowa kwota w 2023 roku wynosi 292,54 euro miesięcznie. Przysługuje każdemu dziecku do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku kontynuacji nauki do ukończenia 25. roku życia. Nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe, a pobierany zasiłek jest wolny od opodatkowania. Ponadto przysługuje dodatek zwiększający podstawową kwotę ze względu na wiek dziecka:

  • dziecko w wieku 6-11 lat: 22,11 euro miesięcznie;
  • dziecko od 12. roku życia: 55,19 euro miesięcznie.

Ważnym dodatkiem, który także przysługuje podczas pobierania allocation familiale jest tzw. allocation de rentrée scolaire – dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wypłacany jest automatycznie w sierpniu danego roku w kwocie 115 euro jednorazowo dla dziecka w wieku 6-11 lat oraz 235 euro jednorazowo dla dziecka, które ukończyło 12 rok życia. Jego realizacja ustaje w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy edukację na poziomie średnim lub alternatywnym. W przypadku przyznania dodatku dyferencyjnego z Luksemburga, jego wypłata ma miejsce w styczniu za okres lipiec – grudzień. Ważne jest, aby samo uprawienie istniało w sierpniu.

Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu wypłaca CAE
Allocation familiale – rodzinne w Luksemburgu wypłaca CAE / źródło grafiki: logo CAE
Czytaj dalej

Kinderbijslag – rodzinne w Belgii

Kinderbijslag – rodzinne w Belgii, regiony. System świadczeń na dzieci w Belgii opiera się na regionalizacji. W zależności od miejsca zamieszkania członka rodziny w Belgii lub też przynależności pracodawcy do danego funduszu (co może być istotne w kontekście koordynacji świadczeń) występuje podział na 4 obszary:

  • Region Stołeczny Brukseli;
  • Region Flamandzki – niderlandzkojęzyczny;
  • Region Waloński – francuskojęzyczny;
  • Wspólnota niemieckojęzyczna.

Kolejną cechą charakterystyczną dla systemu belgijskiego jest decentralizacja i swego rodzaju prywatyzacja usług związanych z realizowaniem świadczeń na dzieci. Oznacza to, że na „rynku usług” związanych z pozyskaniem i pobieraniem świadczeń dostępne są zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Z jednej strony tworzy to duże problemy związane z mnogością instytucji, ilością wniosków i formularzy, które kreują (nie ma jednego wzoru). Z drugiej jednak działają na zasadach konkurencji rynkowej, co przynajmniej w teorii powinno powodować zwiększenie jakości usług. Jest to z pewnością jeden z najbardziej skomplikowanych mechanizmów, dlatego przejdźmy do jego wyjaśnienia na bazie podziału regionalnego.

Region Stołeczny Brukseli

Kwoty wszystkich świadczeń socjalnych w tym regionie zmieniają się bardzo dynamicznie, w związku z wprowadzoną indeksacją opartą na wskaźniku cen konsumpcyjnych i wzrostu gospodarczego. Innymi słowy określono typowy koszyk zakupowy towarów i usług w Belgii, którego wartość aktualizowana jest co miesiąc. W sytuacji, gdy osiągnie on lub przekroczy określony próg, to zarówno wynagrodzenia jak i świadczenia socjalne zostają automatycznie podwyższone. Dotyczy to także świadczeń na dzieci – zarówno kwot podstawowego zasiłku, jak i wszelkich dodatków. Co ciekawe, zwiększają się też progi dochodowe (jeśli przyznanie danego świadczenia zależy od uzyskiwanego dochodu). W 2022 roku kwoty zmieniały się aż sześciokrotnie!

FAMIRIS to płatnik Kinderbijslag w Brukseli, Belgii / źródło grafiki: logo FAMIRIS
FAMIRIS to płatnik publiczny zasiłku w Brukseli / źródło grafiki: logo FAMIRIS
Czytaj dalej

500 plus ZUS 2023/2024

500 plus ZUS 2023/2024: od dnia 01.02.2023 roku rusza nabór wniosków na 500+ w ZUS na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 obejmujący przedział czasowy od 01.06.2023 do 31.05.2024.

Jest to ważna informacja także dla wszystkich osób objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego. Przede wszystkim dlatego, że w Polsce świadczenia na dzieci przyznaje się na okresy zasiłkowe – nie złożenie nowego wniosku w terminie sprawi, że świadczenie 500+ od 01.06.2023 r. nie będzie wypłacane dotychczasowym beneficjentom.

Od dnia 01.01.2024 r. kwota świadczenia 500+ będzie wynosić 800 zł miesięcznie na dziecko. Nie jest wymagane żadne dodatkowe działanie wnioskodawcy.

500 plus ZUS 2023/2024 - fragment wniosku
500 plus ZUS 2023/2024 – fragment wniosku / źródło grafiki: własne

Na początek polecam przygotowany dla Was materiał filmowy:

Czytaj dalej

Zasiłek pielęgnacyjny – koordynacja

Zasiłek pielęgnacyjny – koordynacja. Zasiłek pielęgnacyjny wchodzi w skład świadczeń rodzinnych i jest jednocześnie w podgrupie świadczeń opiekuńczych (obok świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego). Podlega koordynacji świadczeń do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Skierowany jest do osób z niepełnosprawnością oraz przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Aktualna wysokość zasiłku pielęgnacyjnego to 215,84 zł miesięcznie – kwota ta obowiązuje także w 2023 roku.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

  • niepełnosprawnemu dziecku do ukończenia 16 roku życia – dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności – wnioskuje rodzic dziecka;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia – osoba ta musi legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia);
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

W kontekście przyznania zasiłku pielęgnacyjnego nie obowiązuje kryterium dochodowe. Oznacza to, że posiadanie odpowiedniego orzeczenia uprawnia do jego pobierania – oczywiście po złożeniu wniosku, co można zrobić za pośrednictwem portalu rządowego – kliknij tutaj lub we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Miasta / Urzędzie Gminy. W przypadku dzieci, wniosek składa rodzic dziecka. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego co do zasady ustala się na czas nieokreślony. Jeśli dane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to prawo do jego przysługiwania datuje się na ostatni dzień miesiąca, w którym upływa jego ważność – jest to świadczenie niepodzielne.

Zasiłek pielęgnacyjny - koordynacja
Zasiłek pielęgnacyjny – koordynacja / źródło grafiki: Pixabay
Czytaj dalej