Chorobowe a Kindergeld

Przebywanie na tzw. „chorobowym” rodzi określone skutki prawne w kontekście koordynacji świadczeń, a co za tym idzie najpopularniejszego świadczenia rodzinnego na dzieci transferowanego z Niemiec do naszego kraju – Kindergeld. Przede wszystkim w poniższych rozważaniach należy zwrócić uwagę, że w zależności od sytuacji zmienia się podmiot oraz zasady wypłaty świadczeń chorobowych. Nie pozostaje to bez wpływu na ustalenie pierwszeństwa kraju właściwego do wypłaty świadczeń na dzieci.

  1. Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy
  2. Zasady dotyczące chorobowego w koordynacji
  3. Chorobowe z Niemiec
  4. Wpływ chorobowego na Kindergeld

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy

Wyróżniamy wynagrodzenie chorobowe, przysługujące pracownikom przez okres do 33 dni albo odpowiednio do 14 dni w roku kalendarzowym oraz zasiłek chorobowy (z ubezpieczenia chorobowego) przysługujący osobie objętej ubezpieczeniem chorobowym lub wypadkowym przez okres choroby trwającej do 182 dni, a w przypadku gruźlicy oraz, gdy niezdolność przypada na okres ciąży – do 270 dni. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca, a zasiłek chorobowy wypłaca ZUS.

Należy pamiętać, że pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy nie tylko w czasie obowiązywania umowy o pracę, lecz także po jej rozwiązaniu. Niezdolność do pracy z powodu choroby musi jednak trwać nieprzerwanie w czasie ubezpieczenia i po jego ustaniu albo powstać w ściśle określonym przepisami terminie i trwać co najmniej 30 dni. W takim przypadku mówimy o zasiłku chorobowy, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Jesteś na chorobowym i zastanawiasz się jak to wpłynie na Kindergeld? Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej.

Zasady dotyczące chorobowego w koordynacji

W klasycznej sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę, podlega m.in. obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczenie to trwa od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Jest on traktowany jako aktywny zawodowo.

Po utracie pracy, czy też ustaniu stosunku pracy z innych powodów, można otrzymać świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby w ściśle określonych przypadkach: gdy niezdolność do pracy powstanie podczas zatrudnienia i trwa po ustaniu stosunku pracy oraz gdy niezdolność do pracy powstanie już po rozwiązaniu umowy. Po ustaniu zatrudnienia pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy przez okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą maksymalnie przez 91 dni. Wypłaca go ZUS. Do niedawna przez niektóre urzędy w Polsce było to traktowane jako brak aktywności zawodowej.

ZOBACZ TEŻ:   Urlop rodzicielski a Kindergeld

W tym miejscu należy zaznaczyć, że istnieją różne interpretacje tego przypadku – w zależności od właściwości miejscowej konkretnego Wydziału Koordynacji Świadczeń w Polsce. Należy upewnić się, jak ten przypadek traktuje Wojewoda właściwy dla miejsca zamieszkania strony w Polsce. Istnieje interpretacja, która wskazuje że zarówno zasiłek chorobowy, przysługujący po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej jak i świadczenie rehabilitacyjne – na czas ich pobierania, mają charakter świadczenia chorobowego i w myśl przepisów wspólnotowych są traktowane jako aktywność zawodowa. Taką też wykładnie zastosowano na łamach naszego serwisu w zakładce aktywność zawodowa.

Powyższe zasady przedstawiono w pewnym syntetycznym uproszczeniu. Szersze informacje na temat samych warunków uzyskania zasiłku chorobowego dla poszczególnych form zatrudnienia można uzyskać na stronie rządowej zasiłek chorobowy lub w publikacji ZUS.

Chorobowe z Niemiec

Niemiecki zasiłek chorobowy to Krankengeld. Wypłacany jest on w przypadku niezdolności do pracy w wyniku choroby, przez którą utracone zostaje źródło dochodu. Stosunek pracy powinien trwać od przynajmniej 4 tygodni. Jego wysokość zależy od osiągniętego przed chorobą dochodu. Wynosi 70% wynagrodzenia brutto i nie więcej niż 90% wynagrodzenia netto. Świadczenie wypłacane jest maksymalnie przez 78 tygodni w okresie 3 lat.

Co do zasady podczas pobierania Krankengeld istnieje uprawnienie do pobierania niemieckiego zasiłku na dzieci Kindergeld, gdyż opłacane są z tego tytułu składki. Zdarza się, że właściwa instytucja niemiecka wstrzymuje wypłatę Kindergeld, gdy rodzic pobierający z Niemiec Krankengeld powraca w tym czasie do Polski. Należy wtedy ustalić, czy opłacane są składki z tytułu bezrobocia – Arbeitslosenversicherung.

Wpływ chorobowego na Kindergeld

Mając na uwadze powyższe fakty możemy określić, że co do zasady tzw. „chorobowe” w różnych, opisanych powyżej wariantach ma status aktywności zawodowej w myśl przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W przypadku pobierania zasiłku chorobowego, przysługującego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, należy upewnić się co do tego we właściwym miejscowo Urzędzie Wojewódzkim – Wydział właściwy ds. koordynacji świadczeń. Interpretacja tego faktu może mieć wpływ na przekazane przez polski urząd informacje stronie niemieckiej i skutkować nienależnie pobranym świadczeniem Kindergeld w Niemczech. Należy bowiem przypomnieć, że w przypadku gdy rodzic pozostający z dzieckiem w Polsce jest aktywny zawodowo, a drugi z rodziców pracuje legalnie w Niemczech to krajem z pierwszeństwem do wypłaty świadczeń na dzieci jest Polska.

ZOBACZ TEŻ:   Kindergeld a 500 plus ZUS

Autor tekstu: Radosław Orzechowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *